Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện của mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện
của mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội
Nguyễn Thanh Trà
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 30
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, quan điểm về con người, nguồn nhân lực,
phát triển nguồn nhân lực của các nhà khoa học đi trước. Tìm hiểu về vai trò của
nguồn nhân lực Thông tin – Thư viện của mạng lưới các trường Đại học tại Hà Nội.
Nghiên cứu và đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trong hoạt động thông tin thư viện
tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp và
kiến nghị nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Thông tin – Thư viện cả về số lượng
và chất lượng trên địa bàn thành phố.
Keywords. Khoa học thư viện; Nguồn nhân lực; Thư viện trường đại học; Hà Nội
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thành phố Hà Nội – trung tâm văn hóa, chính trị và giáo dục - nơi tập trung hầu
hết các trường đại học lớn của cả nước. Các trường đại học đào tạo chuyên ngành và đa
ngành trong các lĩnh vực của đời sống xã hội sản sinh ra nguồn lao động có trình độ cao
cho xã hội.
Giáo dục đại học thủ đô đang thực hiện các mục tiêu phát triển của giáo dục đại học
Việt Nam với việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo tín chỉ, hướng tới nguời học.
Trong một trường đại học, thư viện là một trong những trung tâm tri thức, lưu
giữ tài nguyên thông tin với một đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp, có kiến
thức tốt để quản trị nguồn tin phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu, học tập và
giảng dạy. “Giữa những cơ sở hay phòng ban của một trường đại học thì không có cơ sở
nào thiết yếu hơn thư viện đại học. Ngày nay không có một công trình nghiên cứu nào
được thực hiện mà không cần đến sự hỗ trợ của một thư viện đích thực, ngoại trừ những
trường hợp ngoại lệ thỉnh thoảng xảy ra trong lịch sử nhân loại” Đây là lời phát biểu
nhằm tôn vinh tầm quan trọng của thư viện đại học của Giáo sư Edmund J. James-Viện
trưởng Viện đại học Illinois Hoa Kỳ.
Mạng lưới thư viện các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng
phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thư viện các trường đại học ở thủ đô đang đóng
góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong các
trường đại học. Ngoài các yếu tố để một thư viện được vận hành, tổ chức hiệu quả, yếu tố
về con người – người cán bộ thư viện giữ vai trò trung tâm quyết định mọi hoạt động.
Không thể c...
Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện
ca mạng lưới các trường đại hc tại Hà Nội
Nguyễn Thanh Trà
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Khoa học Thư viện; Mã số: 60 32 30
Người hướng dn: PGS.TS. Trn Th Minh Nguyt
Năm bảo v: 2010
Abstract. H thống hóa các vấn đề lý luận, quan điểm v con người, nguồn nhân lc,
phát triển nguồn nhân lc của các nhà khoa học đi trước. Tìm hiểu v vai trò của
nguồn nhân lực Thông tin Thư viện ca mạng lưới các trường Đại hc tại Nội.
Nghiên cứu đánh giá thực trng nguồn nhân lực trong hoạt động thông tin thư viện
tại các trường đại học trên địa bàn Thành ph Nội. Đề xut mt s giải pháp
kiến ngh nhằm phát triển nguồn nhân lực nnh Thông tin Thư vin c v s ng
và chất lượng trên địa bàn thành phố.
Keywords. Khoa học thư viện; Nguồn nhân lực; Thư viện trường đại hc; Ni
Content
1. Tính cp thiết ca đề tài
Thành ph Ni trung tâm văn hóa, chính tr giáo dc - nơi tp trung hu
hết các trường đại hc ln ca c nước. Các trường đại hc đào tạo chuyên ngành đa
ngành trong các nh vc ca đời sng hi sn sinh ra ngun lao động trình độ cao
cho hi.
Giáo dc đại hc th đô đang thc hiện các mục tiêu phát trin ca giáo dc đại hc
Vit
Nam
v
i vic đổi mi phương pháp ging dy, đào to tín ch, hướng ti ngui hc.
Trong mt trường đại hc, thư vin mt trong nhng trung m tri thc, lưu
gi tài
nguyên
thông tin vi mt đội ngũ cán b được đào to chuyên nghip, kiến
thc tt để qun tr ngun tin phc v đắc lc cho công tác nghiên cu, hc tp
ging dy. “Giữa nhng s hay phòng ban ca mt trường đại hc thì không cơ s
nào thiết yếu hơn thư vin đại hc. Ngày nay không mt công trình nghiên cu nào
được thc hin không cn đến s h tr ca mt thư vin đích thc,
ngo
i
tr
nhng
trường hp ngoi l thnh thong xy ra trong lch s nhân loi” Đây li phát biu
nhm tôn vinh tm quan trng ca thư vin đại hc ca Giáo Edmund J. James-Vin
trưởng Vin đại hc Illinois Hoa K.
Mng i thư vin các trường đại hc trên địa bàn thành ph Ni ngày càng
phát trin c
v
s lượng cht ng. Thư vin các trường đại hc th đô đang đóng
góp phn quan trng trong vic h tr ging dy, hc tp nghiên cu khoa hc trong các
trường đại hc. Ngoài các yếu t để mt thư vin được vn hành, t chc hiu qu, yếu t
v con người người cán b thư vin gi vai trò trung tâm quyết đnh mi hot đng.
Không th mt thư vin hot động tt nếu không nhng cán b đủ
ng
l
c.
Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện của mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện của mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát triển nguồn nhân lực Thông tin - Thư viện của mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội 9 10 73