Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Phát triển quan hệ thương mại hàng hóa Việt
Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay
Nguyễn Thị Thủy
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hồng Điệp
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát những vấn đề lý luận về phát triển quan hệ thương mại quốc tế
(TMQT), tổng kết kinh nghiệm phát triển quan hệ TMHH quốc tế của một số quốc
gia. Phân tích thực trạng phát triển TMHH giữa Việt Nam - Trung Quốc từ năm
2000 đến 2011. Đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm phát triển quan hệ
thương mại hàng hoá giữa Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới.
Keywords. Thương mại quốc tế; Quan hệ thương mại; Thương mại hàng hóa;
Thương mại quốc tế; Việt Nam; Trung Quốc

Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Từ xa xưa, trao đổi hàng giữa các quốc gia đã trở thành nhu cầu tất yếu nhằm góp
phần phát triển hoạt động TMQT nói chung và phát triển kinh tế của từng quốc gia nói riêng.
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, quan hệ TMHH giữa các quốc gia ngày
càng trở thành một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế. Nó
giúp các quốc gia khai thác tối đa lợi thế riêng trong sản xuất hàng hoá, đồng thời khai thác
những lợi thế sản xuất hàng hoá của các quốc gia khác để gia tăng hiệu quả kinh tế trong nền
kinh tế thị trường.
Việt Nam là một nước phát triển trung bình ở mức thấp. Để đạt được mục tiêu “về cơ
bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” vào năm 2020, Việt Nam cần phải
tận dụng mọi cơ hội để phát triển, trong đó có cơ hội do bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá
kinh tế mang lại. Việc chính thức gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào năm
2007 đã giúp Việt Nam có một vị thế mới trong quan hệ TMQT. Với vị thế này, Việt Nam
một mặt mở rộng quan hệ TMQT với các quốc gia mới là thành viên của WTO, mặt khác tiếp
tục củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ thương mại với các quốc gia truyền thống, đặc biệt
là các quốc gia láng giềng. Việc củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ thương mại với các
quốc gia láng giềng, không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn giúp ổn định chính trị và tạo
lập mối quan hệ láng giềng hữu hảo.
Trung Quốc là quốc gia láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” và có nhiều nét
tương đồng về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán…với Việt Nam. Quan hệ ngoại giao,
kinh tế, thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc đã hình thành từ lâu như một tất yếu khách

quan. Những biến động về chính trị, xã hội trong lịch ...
n quan h t
Nam - Trung Qun hin nay
Nguyn Th Thy
o, bng gi
Lu ThS.  Kinh t : 60 31 01
ng dn: TS.  Hp
o v: 2012
Abstract. ng v n v n quan h i quc t
(TMQT), tng kt kinh nghin quan h TMHH quc t ca mt s quc
 c trng  n TMHH gia Vit Nam - Trung Quc t 
 xut nh n quan h
a Vit Nam Trung Quc trong thi gian ti.
Keywords.  i quc t; Quan h  i;    ;
i quc t; Vit Nam; Trung Quc
Content
M ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
T gic gia  u tt yu nh
phn hong TMQT n kinh t ca tng qu
Trong bi cnh hi nhn nay, quan h TMHH gi
 t trong nhng yu t  thiu trong n kinh t
i th n xu, ng th
nhng li th sn xu  hiu qu kinh t trong nn
kinh t th ng.
Vit  mc th c m 
bn tr ng hit Nam cn phi
tn dng mi   i do bi cnh hi nh
kinh t mang li. Vic gia nhp T chi th gii 
 Vit v th mi trong quan h TMQT. Vi v th t Nam
mt mt m rng quan h TMQT vc gia ma WTO, mp
tc cng c u qu quan h i vc gia truyn thc bit
ng. Vic cng c u qu quan h i v
qu n kinh t  o
lp mi quan h ng hu ho.
Trung Quc  quc gia  ng         
ng v lch s c, tvi Vit Nam. Quan h ngoi giao,
kinh ti gia Vit Nam Trung Quc  t tt y
Phát triển quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phát triển quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay 9 10 408