Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2956 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trường Đại học
Ngoại thương Hà Nội
Thạch Lương Giang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Thông tin – Thư viện
Chuyên ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Thảo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát sản phẩm và dịch vụ thông tin trong hoạt động thông tin - thư
viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Phân tích thực trạng sản phẩm và
dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đề xuất một
số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường
Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Keywords. Sản phẩm thông tin; Thông tin thư viện; Khoa học thư viện; Dịch vụ
thông tin

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong các yếu tố cấu thành hoạt động thông tin - thư viện, sản phẩm và dịch vụ
thông tin - thư viện (SP&DV TTTV) đóng vai trò quyết định. SP&DV TTTV là kết
quả của quy trình xử lý, bao gói thông tin, là cầu nối giữa giá trị nguồn lực thông tin
và người dùng tin (NDT). Thông qua sản phẩm và dịch vụ thông tin, các cơ quan có
thể khẳng định được vai trò cũng như vị trí của mình trong xã hội. Bên cạnh đó nhu
cầu giao lưu, hội nhập và hợp tác giữa các thư viện trong và ngoài nước đòi hỏi các
Trung tâm thông tin - thư viện (TT TT-TV) cần cung cấp những sản phẩm và dịch
vụ thông tin với chất lượng ngày một cao hơn, chính xác và kịp thời tới NDT.
Trong những năm qua, TV Trường ĐHNTHN đã có sự đóng góp to lớn vào việc
thực hiện các mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay,
với sự phát triển của CNTT và xu thế hội nhập, SP&DV TTTV tại TV Trường
ĐHNTHN hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng NDT, nhiều nguồn
tin chưa được tổ chức và khai thác.

Vì những lý do đó, tôi lựa chọn vấn đề “Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông
tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc
sĩ khoa học thư viện, với mong muốn vận dụng những kiến thức đã học để nghiên
cứu, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các SP&DV TTTV, nâng cao chất lượng
phục vụ, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tin của NDT tại TV Trường
ĐHNTHN.
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề sản phẩm và dịch vụ trong cơ quan thông tin - thư viện đã được nghiên
cứu trên bình diện lý thuyết ở cuốn Giáo trình “Sản phẩm và dịch vụ thông tin, thư
viện” của tác giả Trần Mạnh Tuấn xuất bản năm 1998.
Nhiều khía cạnh trong hoạt động thông tin - thư viện tại Trường ĐHNTHN đã
được nghiên cứu ở một số khóa luận tốt ...
Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin -
thư viện tại Trường Đại học
Ngoại thương Hà Nội
Thạch Lương Giang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Thông tin – Thư viện
Chuyên ngành: Khoa học thư viện; Mã số: 60 32 20
Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Thảo
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát sản phẩm dịch vụ thông tin trong hoạt động thông tin - thư
viện tại Trường Đại học Ngoại thương Nội. Phân tích thực trạng sản phẩm
dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đề xuất một
số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường
Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Keywords. Sản phẩm thông tin; Thông tin thư viện; Khoa học thư viện; Dịch vụ
thông tin
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong các yếu tố cấu thành hoạt động thông tin - thư viện, sản phẩm dịch vụ
thông tin - thư viện (SP&DV TTTV) đóng vai trò quyết định. SP&DV TTTV kết
quả của quy trình xử lý, bao gói thông tin, là cầu nối giữa giá trị nguồn lực thông tin
và người dùng tin (NDT). Thông qua sản phẩm và dịch vụ thông tin, các cơ quan
thể khẳng định được vai trò cũng như vị trí của mình trong hội. Bên cạnh đó nhu
cầu giao lưu, hội nhập hợp tác giữa các thư viện trong ngoài nước đòi hỏi các
Trung tâm thông tin - tviện (TT TT-TV) cần cung cấp những sản phẩm dịch
vụ thông tin với chất lượng ngày một cao hơn, chính xác và kịp thời tới NDT.
Trong những năm qua, TV Trường ĐHNTHN đã có sự đóng góp to lớn vào việc
thực hiện các mục tiêu đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay,
với sự phát triển của CNTT xu thế hội nhập, SP&DV TTTV tại TV Trường
ĐHNTHN hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng NDT, nhiều nguồn
tin chưa được tổ chức và khai thác.
Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội 9 10 815