Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam
Nguyễn Trọng Tuấn
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: TS. Tạ Đức Khánh
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường
lao động, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản,
Thụy Điển trong việc phát triển thị trường lao động. Phân tích thực trạng phát triển
thị trường lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: cung lao động, cầu lao
động, tiền lương, tiền công, đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm và nhược
điểm trong việc phát triển thị trường lao động ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và một
số giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động ở Việt Nam trong những năm tới:
tăng tổng cầu về lao động, năng cao chất lượng cung lao động; cải cách hệ thống tiền
lương, tiền công theo thị trường; hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường quản
lý nhà nước; năng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ môi giới thị trường
lao động.
Keywords. Kinh tế chính trị; Nguồn nhân lực; Thị trường lao động; Việt Nam

Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển nền kinh tế là mục tiêu tất yếu của mọi quốc gia nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống của người dân. Để phát triển kinh tế, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường cần phải
phát triển các loại thị trường, vì thị trường được ví như môi trường sống của kinh tế hàng
hoá.
Thị trường lao động được hình thành và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Nó có mối
quan hệ hữu cơ với các loại thị trường khác: thị trường vốn, thị trường khoa học kỹ thuật, thị
trường thông tin, thị trường tiền tệ,...trong xã hội.
Thị trường lao động biểu hiện quan hệ lao động diễn ra giữa một bên là người lao
động, một bên sử dụng lao động trên nguyên tắc thoả thuận thông qua hoạt động lao động.
Hiện nay ở nước ta, phát triển kinh tế thị trường đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao
đối với việc phát triển thị trường nói chung và thị trường lao động nói riêng (vì thị trường lao
động là thị trường có tính chất quyết định).
Thực tế, trong những năm qua và hiện nay, mặc dù thị trường lao động nước ta đã có
những chuyển biến theo hướng tích cực: cung, cầu lao động tăng dần, chất lượng lao động
ngày càng cao, cơ cấu lao động – việc làm chuyển biến tốt, tỷ lệ thất nghiệp giảm dần, xuất
khẩu lao động tăng...Tuy nhiên với yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế đang đặt ra
thì thị trường lao động nước đang còn nhiều bất cập, hạn chế: Thị tường lao động nước ta
mới chỉ phát ...
Phát triển th trường lao động Vit Nam
Nguyn Trng Tun
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn ThS. ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dn: TS. T Đức Khánh
Năm bảo v: 2008
Abstract. H thống hóa những vấn đề lý luận thực tin v phát triển th trường
lao động, kinh nghim ca mt s nước trên thế giới như Trung Quốc, Nht Bn,
Thụy Đin trong việc phát triển th trường lao động. Phân ch thực trạng phát trin
th trường lao động Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: cung lao động, cu lao
động, tiền lương, tiền công, đưa ra những nhận t, đánh gvề ưu điểm nhược
điểm trong việc phát triển th trường lao động Việt Nam. Đưa ra quan điểm và một
s giải pháp nhằm phát triển th trường lao đng Vit Nam trong những m tới:
tăng tổng cu v lao động, năng cao chất lượng cung lao động; cải cách hệ thng tin
lương, tiền công theo thị trường; hoàn thiện h thống pháp luật tăng ng qun
nhà nước; năng cao hiu qu hot đng ca h thng dch v môi giới th trưng
lao động.
Keywords. Kinh tế chính trị; Nguồn nhân lực; Th trường lao động; Vit Nam
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển nn kinh tế mục tiêu tất yếu ca mi quc gia nhằm nâng cao chất lượng
cuc sng của người dân. Để phát triển kinh tế, đc bit trong nn kinh tế th trường cn phi
phát triển các loi th trường, thị trường được như môi trường sng ca kinh tế hàng
hoá.
Th tng lao đng được hình thành và pt triển trong nn kinh tế th tng. có mi
quan h hu cơ với c loi th trưng khác: thị trưng vn, th trưng khoa hc k thut, th
trưng thông tin, th tng tin t,...trong xã hội.
Th trường lao động biu hin quan h lao động din ra gia một bên người lao
động, một bên sử dụng lao động trên nguyên tắc tho thuận thông qua hoạt động lao động.
Hin nay nước ta, phát triển kinh tế th trường đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao
đối vi việc phát triển th trường nói chung và th trường lao động nói riêng (vì thị trường lao
động là thị trường có tính chất quyết định).
Thc tế, trong những năm qua hin nay, mặc dù thị trường lao động nước ta đã
nhng chuyn biến theo hướng tích cực: cung, cầu lao động tăng dần, chất lượng lao động
ngày càng cao, cấu lao đng việc làm chuyển biến tt, t l tht nghip gim dn, xut
khẩu lao động tăng...Tuy nhiên với yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế đang đặt ra
thì thị trường lao động nước đang còn nhiều bt cp, hn chế: Th ờng lao động nước ta
mi ch phát trin giai đoạn đầu, việc làm cho lao động hội vẫn vấn đề bức xúc, cung
vn lớn hơn cầu lao động, chất lượng lao động chưa cao, lực lượng lao động chưa qua đào tạo
Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam 9 10 264