Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển thị trường nội địa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TH! TRl/ONG H0\ B\k V I E T NAM
TRONG D\iU KIEN HQI N H A P KINH Ji QU6C T^
PHAT TRI^N

N g u y e n Ba Dung*

1. Gidi thi^u c h u n g
Thi trffdng npi dia cd vai tro h e t sffe
quan trpng trong phat trien kinh t e , dn
dinh chinh tri xa hdi, phat trien kinh te
thi trffdng va thuc day hpi nhap kinh te
qud'c te. Chinh vi vay, phat trien thi
trffdng npi dia la mdt trong nhffng dinh
hffdng chien IffPc cua Dang v^ Chinh phu
Viet Nam trong qua trinh md cffa, hdi
nhap kinh te qudc te.
Trong nhffng nam qua, cung vdi qua
trinh day manh hpi nhap kinh te qud'c te,
phat trien kinh te thi trffdng, Dang va
Chinh phu Viet Nam da ban h a n h nhieu
chu trffPng, chinh sach xay dffng va phat
trien thi trffdng npi dia. Cac van kien cua
Dang da de ra muc tieu chien IffOc nham
phat trien thi trffdng ndi dia nhff hoan
thien mdi trffdng the che, nang cao ket
cau ha tang, nang cao kha nang canh
tranh cua cac doanh nhiep, md cffa thi
trffdng phan phd'i,... Chinh phu da xay
dffng dinh hffdng chien IffPc phat trien thi
trffdng npi dia giai doan 2001-2010 va
dang tien hanh xay dffng de an phat
trien thi trffdng ndi dia den 2020. Dac
biet, trong bdi canh thffc hien cac cam
ket gia nhap Td chffc ThffOng mai the gdi
(WTO) ve md cffa thi trffdng phan phd'i va
dd'i phd vdi suy giam kinh te do a n h
hffdng cua cuoc khung hoang tai chinh
toan cau, thi yeu cau phat trien thi
trffdng npi dia dffpc dat ra mdt each cap
bach hPn bao gid het.
$6 35(8+9/2010)

2. Thtfc t r a n g p h a t t r i e n thi trvfdng
npi dia t r o n g n h i / n g n a m qua
Trong nhffng nam Ddi mdi kinh te,
nhd nhffng chu trffong dung dan cua
Dang va Chinh phu, thi trffdng npi dia
nffdc ta da cd bffdc phat trien tich cffc,
ddng gdp vao qua trinh chuyen n e n kinh
te t a p trung sang kinh te thi trffdng, giai
phdng nang Iffc san xuat, thuc day tang
trffdng kinh t e , dn dinh kinh te vi md va
giai quyet cac vSn de xa hpi. Dieu nay
the hien thdng qua mpt so' chi tieu nhff
tdng mffc t a n g trffdng lffu chuyen h a n g
hda va dich vu xa hpi (LCHHDVXH)
trong nhffng nam gan d mffc cao, khoang
20% trong giai doan 2001-2008. Do cd
mffc tang trffdng LCHHDVXH cao ma
ddng gdp cua tieu dung trong nffdc vao
tang trffdng GDP da dffpc duy tri d mffc
cao, t r e n 70% giai doan 2002-2007'.
Trong nhffng n a m khung hoang t a i chinh
chau A 1997-1999 va khung hoang tai
chinh va suy thoai kinh te toan cau 20072008, mffc t a n g tieu dung trong nffdc la
mpt trong nhffng ddng Iffc chinh cua t a n g
trffdng GDP. Nam 2009, tong mffc lffu
chuyen h a n...
PHAT
TRI^N
TH! TRl/ONG
H0\
B\k
VIET
NAM
TRONG
D\iU
KIEN
HQI
NHAP KINH
Ji QU6C
T^
Nguyen Ba Dung*
1.
Gidi
thi^u
chung
Thi trffdng npi dia cd vai tro het sffe
quan trpng trong phat trien kinh te, dn
dinh chinh tri xa hdi, phat trien kinh te
thi trffdng va thuc day hpi nhap kinh te
qud'c te. Chinh vi vay, phat trien thi
trffdng npi dia la mdt trong nhffng dinh
hffdng chien
IffPc
cua Dang
v^
Chinh phu
Viet Nam trong qua trinh md cffa, hdi
nhap kinh te qudc te.
Trong nhffng nam qua, cung vdi qua
trinh day manh hpi nhap kinh te qud'c te,
phat trien kinh te thi trffdng, Dang va
Chinh phu Viet Nam da ban hanh nhieu
chu trffPng, chinh sach xay dffng va phat
trien thi trffdng npi dia. Cac van kien cua
Dang da de ra muc tieu chien
IffOc
nham
phat trien thi trffdng ndi dia nhff hoan
thien mdi trffdng the che, nang cao ket
cau ha tang, nang cao kha nang canh
tranh cua cac doanh nhiep, md cffa thi
trffdng phan phd'i,... Chinh phu da xay
dffng dinh hffdng chien
IffPc
phat trien thi
trffdng npi dia giai doan 2001-2010 va
dang tien hanh xay dffng de an phat
trien thi trffdng ndi dia den 2020. Dac
biet, trong bdi canh thffc hien cac cam
ket gia nhap Td chffc ThffOng mai the gdi
(WTO) ve md cffa thi trffdng phan phd'i va
dd'i phd vdi suy giam kinh te do anh
hffdng cua cuoc khung hoang tai chinh
toan cau, thi yeu cau phat trien thi
trffdng npi dia dffpc dat ra mdt each cap
bach hPn bao gid het.
2.
Thtfc
trang phat trien thi
trvfdng
npi dia trong
nhi/ng
nam qua
Trong nhffng nam Ddi mdi kinh te,
nhd nhffng chu trffong dung dan cua
Dang
va
Chinh phu, thi trffdng npi dia
nffdc ta da cd bffdc phat trien
tich
cffc,
ddng gdp vao qua trinh chuyen nen kinh
te tap trung sang kinh te thi trffdng, giai
phdng nang
Iffc
san xuat, thuc day tang
trffdng kinh te, dn dinh kinh te vi md va
giai quyet cac
vSn
de xa hpi. Dieu nay
the hien thdng qua mpt so' chi tieu nhff
tdng mffc tang trffdng lffu chuyen hang
hda va dich vu xa hpi (LCHHDVXH)
trong nhffng nam gan d mffc cao, khoang
20%
trong giai doan 2001-2008. Do cd
mffc tang
trffdng
LCHHDVXH cao ma
ddng gdp cua tieu dung trong nffdc vao
tang trffdng GDP da dffpc duy tri d mffc
cao,
tren 70% giai doan
2002-2007'.
Trong nhffng nam khung hoang tai chinh
chau A 1997-1999 va khung hoang tai
chinh va suy thoai kinh te toan cau 2007-
2008,
mffc tang tieu dung trong nffdc la
mpt trong nhffng ddng
Iffc
chinh cua tang
trffdng GDP. Nam 2009, tong mffc lffu
chuyen hang hda va dich vu tieu dung xa
hpi d thi trffdng npi dia cua nffdc ta dat
khoang
1.197,5
nghin ty ddng, tang
18,6%
so vdi nam 2009. Neu loai trff yeu
td lam phat la 6,88% thi mffc tang la
* Nguyin
Bd
DQng, Thac
si,
TrUdng Cao dang Kinh te
- Ky thuat Phu Tho.
$6 35(8+9/2010)
QUAN LY KINH
TE ^
Phát triển thị trường nội địa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển thị trường nội địa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phát triển thị trường nội địa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế 9 10 980