Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình, bất phương trình ở trường Trung học phổ thông

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3125 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong
dạy học phương trình, bất phương trình ở trường
Trung học phổ thông
Lưu Thị Hạnh
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và PP giảng dạy; Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS Vương Dương Minh
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu lí luận về tư duy, tư duy sáng tạo. Thiết kế các bài toán giải
phương trình, bất phương trình nhằm rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh. Thực
nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và kết quả của đề tài trong dạy học.
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Tư duy sáng tạo; Phương trình; Bất phương trình;
Phổ thông trung học

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong các mục tiêu giáo dục thì mục tiêu phát triển trí tuệ cho học sinh được đặt lên hàng
đầu.Tuy nhiên dạy học trong các trường phổ thông hiện nay đang đứng trước thực trạng: nội
dung dạy học nặng nề về cung cấp kiến thức, phương pháp dạy học chủ yếu hướng đến sử dụng,
khai thác trí nhớ và khả năng tư duy tái tạo của học sinh. Có thể là do chịu tác động nặng nề của
mục tiêu thi cử: học để thi đỗ, dạy để có thành tích thi cử tốt nhất. Thực trạng của việc dạy môn
Toán ở trường Trung học phổ thông cũng không tránh khỏi những điều đáng lo đó.
Để khắc phục điều đó, với lượng kiến thức và thời gian phân phối cho môn Toán đòi hỏi mỗi
giáo viên phải có một phương pháp giảng dạy linh hoạt, biện pháp tích cực. Như vậy thì mới có
thể chuyển tải tối đa lượng kiến thức đến học sinh, mới phát huy được tư duy sáng tạo cho học
sinh, để đáp ứng không chỉ học tốt môn Toán mà còn học tốt các môn học khác cũng như có thể
ứng dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào yêu cầu cuộc sống.

Phương trình, bất phương trình là một nội dung quan trọng trong chương trình toán Đại số và
Giải tích ở trường THPT. Để giải được nhiều bài toán phương trình, bất phương trình đòi hỏi học
sinh phải biết kết hợp sáng tạo các kiến thức đã học có liên quan trong suốt chương trình THPT.
Đây cũng là phần kiến thức có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy sáng tạo cho học
sinh.
Với những lí do nêu trên, với mong muốn góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh, tôi
đã chọn đề tài: “Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình, bất
phương trình ở trường trung học phổ thông ”.
2. Mục đích nghiên cứu
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình, bất phương trình ở trường
trung học phổ thông.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu lí luận về tư duy, tư duy sáng tạo.
- Thiết kế các bài toán giải phươ...
Phát triển tư duy sáng tạo cho hc sinh trong
dy hc phương trình, bất phương trình ở trường
Trung hc ph thông
Lưu Thị Hnh
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: lun và PP ging dy; Mã s: 60 14 10
Người ng dn: PGS.TS Vương Dương Minh
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cu lun v duy, duy sáng tạo. Thiết kế các bài toán gii
phương trình, bất phương trình nhm n luyn phát trin tư duy cho hc sinh. Thc
nghiệm sư phạm để kim nghim tính kh thi và kết qu của đề tài trong dy hc.
Keywords: Phương pháp giảng dy; Tư duy sáng to; Phương trình; Bất phương trình;
Ph thông trung hc
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong các mc tiêu giáo dc thì mc tiêu phát trin trí tu cho hc sinh được đặt lên hàng
đầu.Tuy nhiên dy hc trong các trưng ph thông hiện nay đang đứng trước thc trng: ni
dung dy hc nng n v cung cp kiến thức, phương pháp dạy hc ch yếu hướng đến s dng,
khai thác trí nh và kh năng duyi to ca hc sinh. Có th do chịu tác động nng n ca
mc tiêu thi c: học để thi đỗ, dy để thành tích thi c tt nht. Thc trng ca vic dy môn
Toán trường Trung hc ph thông cũng không tránh khỏi những điều đáng lo đó.
Để khc phục điều đó, với lượng kiến thc và thi gian phân phi cho môn Toán đòi hỏi mi
giáo viên phi một phương pháp ging dy linh hot, bin pháp tích cực. Như vậy tmi
th chuyn ti ti đa lượng kiến thức đến hc sinh, mới phát huy được tư duy sáng to cho hc
sinh, đ đáp ng không ch hc tt môn Toán n hc tt các môn hc khác cũng như có thể
ng dng linh hot nhng kiến thức đã học vào yêu cu cuc sng.
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình, bất phương trình ở trường Trung học phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình, bất phương trình ở trường Trung học phổ thông - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học phương trình, bất phương trình ở trường Trung học phổ thông 9 10 301