Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh
thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Trần Thị Minh
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận án TS. ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Phòng, TS. Dương Minh Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích một số vấn đề lý luận chung về phát triển Văn hóa với tư cách
nền tảng tinh thần của xã hội. Phân tích, chỉ rõ thực trạng phát triển Văn hóa với tư
cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở nước ta thời gian qua. Luận chứng một số phương hướng, giải pháp
mang tính định hướng để phát triển nền Văn hóa Việt Nam với tư cách nền tảng tinh
thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam hiện nay.
Keywords. Triết học; Thể chế kinh tế; Văn hóa tinh thần; Kinh tế thị trường; Việt
Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hơn 80 năm tồn tại và phát triển với tư cách là người lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo quan niệm về văn hóa của các nhà sáng lập
chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước. Có thể khẳng định,
thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thực hiện
trọn vẹn độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH, trước hết là thắng
lợi của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn và bản lĩnh văn hoá Việt Nam.
Xác định mục tiêu: Một xã hội phát triển đúng nghĩa phải là một xã hội đảm bảo tính
tiến bộ, nhân văn, đảm bảo cho con người phát triển toàn diện, trong Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã đề ra: "Xây dựng một xã hội
dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ, tri thức, đạo
đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao". Bên cạnh đó, ngày nay, trong công cuộc đổi mới,
Đảng ta chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc phát triển văn hóa với tư
cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa đã đặt ra những vấn đề hết sức cấp thiết cần có lời giải đáp. Đó là thực trạng mặt
trái của nền kinh tế thị trường đã có những tác động tiêu cực tới văn hóa, là mâu thuẫn giữa
nhiệm vụ phát triển văn hóa tiên tiến, hiện đại với sự lạc hậu, không đồng bộ về các điều kiện
cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển văn hóa; là mâu thuẫn g...
Phát triển văn hóa với tư cách nền tng tinh
thn của xã hội trong điều kin kinh tế th
trường định hướng XHCN Vit Nam
Trn Th Minh
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận án TS. ngành: Ch nghĩa duy vật bin chứng và Chủ nghĩa duy vật lch s
Mã số: 62 22 80 05
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Văn Phòng, TS. Dương Minh Đức
Năm bảo v: 2012
Abstract. Phân tích mt s vấn đề lý luận chung v phát triển Văn hóa với cách
nn tng tinh thn của hội. Phân tích, chỉ thực trng phát triển Văn hóa với
cách nền tng tinh thn của hội trong điều kin kinh tế th trường định hướng
hi ch nghĩa ở nước ta thi gian qua. Lun chng mt s phương ng, giải pháp
mang tính định hướng để phát triển nn Văn hóa Vit Nam với tư cách nền tng tinh
thn của hi trong điu kin kinh tế th trường định hướng hi ch nghĩa
Vit Nam hin nay.
Keywords. Triết hc; Th chế kinh tế; Văn a tinh thn; Kinh tế th trường; Vit
Nam
Content
M ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hơn 80 m tồn tại phát triển với tư cách người lãnh đạo cách mạng, Đảng Cng
sn Việt Nam đã vận dụng phát trin sáng tạo quan nim v văn hóa của các nhà sáng lập
ch nghĩa Mác - nin, tưởng H Chí Minh vào thực tin đất nước. thể khẳng định,
thng li ca hai cuộc kháng chiến chng thực dân Pháp đế quc M xâm lược thc hin
trn vẹn độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, đưa c nước đi lên CNXH, trước hết là thắng
li ca ch nghĩa yêu nước, ch nghĩa nhân văn và bản lĩnh văn hoá Việt Nam.
Xác định mục tiêu: Mt hội phát triển đúng nghĩa phải một xã hi đảm bảo tính
tiến bộ, nhân văn, đm bo cho con người phát triển toàn diện, trong ơng nh y dng
đất nước trong thi k quá độ lên chủ nghĩa hội, Đảng ta đã đề ra: "Xây dựng một hội
dân chủ, văn minh, lợi ích chân chính phẩm giá con người, với trình độ, tri thức, đạo
đức, th lực thẩm m ngày càng cao". Bên cạnh đó, ngày nay, trong công cuộc đổi mi,
Đảng ta ch trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc phát triển văn hóa với
cách nền tng tinh thn của hội trong điều kin nn kinh tế th trường định hướng hội
ch nghĩa đã đặt ra nhng vấn đề hết sc cp thiết cần lời giải đáp. Đó thc trng mt
trái của nn kinh tế th trường đã những tác động tiêu cc tới văn hóa, mâu thuẫn gia
nhim v phát triển n hóa tiên tiến, hiện đại vi s lc hậu, không đồng b v các điều kin
cơ sở h tng phc v cho phát triển n hóa; u thuẫn gia nhu cu nh thành sự đồng
Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 9 10 26