Ktl-icon-tai-lieu

Phép đối xứng qua mặt phẳng

Được đăng lên bởi heocon8810
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5

§2

p hÐp

®èi xøng qua mÆt ph¼ng
vµ sù b»ng nhau cña c¸c khèi ®a diÖn
A. bµi gi¶ng
PhÐp biÕn h×nh trong kh«ng gian ®îc ®Þnh nghÜa t¬ng tù nh trong mÆt ph¼ng, cô
thÓ:
PhÐp biÕn h×nh lµ mét quy t¾c ®Ó víi mçi ®iÓm M cña mÆt ph¼ng x¸c ®Þnh ®îc
mét ®iÓm duy nhÊt M' cña mÆt ph¼ng, ®iÓm M' gäi lµ ¶nh cña ®iÓm M qua phÐp
biÕn h×nh ®ã.
NÕu ta kÝ hiÖu mét phÐp biÕn h×nh nµo ®ã lµ F th×:
 M' = F(M).
 NÕu (H) lµ mét h×nh nµo ®ã th× tËp hîp c¸c ®iÓm M' = F(M), víi M  (H),
t¹o thµnh h×nh (H'), ta viÕt (H') = F(H).
1. PhÐp ®èi xøng qua mÆt ph¼ng
§Þnh nghÜa 1
PhÐp ®èi xøng qua mÆt ph¼ng (P) lµ phÐp biÕn h×nh
biÕn mçi ®iÓm thuéc (P) thµnh chÝnh nã, vµ biÕn mçi
®iÓm M kh«ng thuéc (P) thµnh M' sao cho (P) lµ mÆt
ph¼ng trung trùc cña MM'.

M

)

P

M'
ThÝ dô 1: Dùng ¶nh cña ®êng trßn (C) qua phÐp ®èi xøng qua mÆt ph¼ng (P).



Gi¶i
Ta xÐt hai trêng hîp:
Trêng hîp 1: NÕu (C) n»m trªn (P) th× ¶nh cña (C) lµ chÝnh nã.
Trêng hîp 2: NÕu (C) kh«ng n»m trªn (P) th× lÊy ba ®iÓm A,
B, C ph©n biÖt trªn (C), ta thùc hiÖn:
 Dùng (dA) qua A vµ vu«ng gãc víi (P), (dA)  (P) = {HA}.
Trªn (dA) lÊy ®iÓm A' sao cho HAA = HAA', suy ra:
§(P)(A) = A'.
 Thùc hiÖn t¬ng tù, ta cã:
§(P)(B) = B' vµ §(P)(C) = C'.
VÏ ®êng trßn (C') ngo¹i tiÕp A'B'C', ta ®îc (C') = §(P)((C))
Ho¹t ®éng

A
B

)

P

H

A

H

C
H
B

C

C'
A'

B'

Chøng minh r»ng phÐp ®æi xøng qua mÆt ph¼ng lµ phÐp
biÕn h×nh b¶o toµn kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm bÊt k×.

ThÝ dô 2: PhÐp ®èi xøng qua mÆt ph¼ng (P) biÕn mÆt ph¼ng () thµnh mÆt ph¼ng

('). X¸c ®Þnh vÞ trÝ t¬ng ®èi cña () vµ (') trong mçi trêng hîp sau:
a. () vµ (P) c¾t nhau.
b. () vµ (P) trïng nhau.
c. () vµ (P) song song víi nhau.
d. () vµ (P) vu«ng gãc víi nhau.


a.
b.
c.
d.
6

Gi¶i
NÕu () vµ (P) c¾t nhau th× () vµ (') c¾t nhau.
NÕu () vµ (P) trïng nhau th× () vµ (') trïng nhau.
NÕu () vµ (P) song song víi nhau th× () vµ (') song song víi nhau.
NÕu () vµ (P) vu«ng gãc víi nhau th× () vµ (') trïng nhau.

2. MÆt ph¼ng ®èi xøng cña mét h×nh
§Þnh nghÜa 2
NÕu phÐp ®èi xøng qua mÆt ph¼ng (P) biÕn h×nh (H) thµnh chÝnh nã th× (P)
gäi lµ mÆt ph¼ng ®èi xøng cña h×nh (H).
ThÝ dô 3: Mäi mÆt ph¼ng ®i t©m cña mÆt cÇu ®Òu lµ mÆt ph¼ng ®èi xøng cña mÆt cÇu.
ThÝ dô 4: T×m c¸c mÆt ph¼ng ®èi xøng cña h×nh chãp tø gi¸c ®Òu.



Gi¶i
Víi h×nh chãp tø gi¸c ®Òu S.ABCD cã bèn mÆt ®èi xøng,
gåm:
 Hai mÆt chÐo (SAC) vµ (SBD).
 Hai mÆt ph¼ng trung trùc cña AB vµ BC.

S

A F

M

B

3. H×nh b¸t diÖn ®Òu vµ mÆt ph¼ng ®èi xøng cña nã
§Þnh nghÜa 3
H×nh ®a diÖn cã 8 mÆt lµ c¸c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép đối xứng qua mặt phẳng - Người đăng: heocon8810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phép đối xứng qua mặt phẳng 9 10 518