Ktl-icon-tai-lieu

Phích nước

Được đăng lên bởi ngoan-thhp
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phích nước là một đồ vật thông dụng dùng để đựng nước nóng. Phích có nhi ều lo ại và nhi ều
kích cỡ khác nhau . Loại nhỏ chứa được khoảng nửa lít , lo ại l ớn ch ứa được hai lít ho ặc hai lít
rưỡi. Phích có thể giữ nước ở nhiệt độ từ 80o đến 90o trong kho ảng một ngày……
Phích nước (hay bình thuỷ) được phat minh bởi nhà bác hoc Duwur. Ông đã c ải ti ến chi ếc máy
dùng để đo nhiệt lượng của một vật nên được gọi là nhiệt lượng kế, vì chi ếc máy của Newton
cồng kềnh, nhiều bộ phận nên bảo quản và làm vệ sinh khó kh ăn trong đi ều ki ện phòng thí
nghiệm. Để thực nghiệm chính xác, yêu cầu của nhiệt lượng kế là cách ly tối đa giứa nhi ệt độ
bên trong bính và môi trường bên ngoài. Từ đó, ngừoi ta ch ế t ạo thành lo ại bình có kh ả n ăng
cách ly nhiệt, dùng cho giử nước nóng hay nước đá (kem).
Cấu tạo ngoài gồm : Vỏ , quai xách , nắp , thân và đáy .V ỏ phích th ương được làm b ằng nhôm
, nhựa hoặc sắt tráng men in hoa hay hình chim, hình thú r ất đẹp. L ớp v ỏ còn ti ện ích nh ư đáy
bằng giúp đặt vững vàng, có quai bằng nhôm hay nhựa giúp c ầm và xách khi di chuy ển.
Nắp phích bằng nhôm, nhựa, nút đậy ruột phích bằng g ổ xốp để ch ống mất nhi ệt do đối l ưu.
Cấu tạo trong gồm : Ruột phích được cấu tạo bởi hai lớp thuỷ tinh, ở giữa là kho ảng chân
không. Ngoài ra, bên thành trong của 2 lóp nầy còn được tráng b ạc để ph ản chi ếu b ức x ạ
nhiệt, giúp ngăn sự truyền nhiệt ra bên ngoài (tráng ở thành trong để không b ị tr ầy lúc co xát
cũng như không làm ảnh hưởng nước đựng bên trong).Vì là thủy tinh nên rất mỏng và d ễ b ể,
chính vì vậy mà ta cần tới lớp vỏ để bảo vệ.
Ruột phích là phần quan trọng nhất nên khi mua phích c ần l ựa ch ọn th ật k ĩ. Mang ra ch ỗ sáng,
mở nắp phích ra, nhìn từ trên miệng xuống đáy thấy có điểm màu sẫm ở ch ỗ van hút khí.
Điểm đó càng nhỏ thì van hút khí càng tốt, sẽ giữ được nhiệt độ lâu h ơn. Aùp mi ệng phích vào
tai nghe có tiếng O O là tốt. Tháo đáy phích xem núm thu ỷ ngân có còn nguyên v ẹn hay
không.
Tuy nhiên, ruột phích truyền nhiệt kém, sự thay đổi nhiệt đột ng ột nh ư đổ nhanh n ứoc nóng
vào khi bình đang nguội lạnh, hay đổ nước lạnh vào khi bình đang nóng, đều có th ể làm cho
bình bị nổ. Từ đó ta nên bảo quản bằng cách :
- Bình mới mua về, sau khi rửa sạch, để ráo nước mới châm nước nóng vào, khi châm l ần
đầu hay với một bình đã lâu không sử dụng phải châm từ từ, tốt nhất là ch ỉ châm một ít,
đậy nắp lại, vài phút sau mới châm tiếp.
- Sáng sáng, đổ hết nước cũ ra, tráng qua cho sạch hết cặn còn đọng l ại trong lòng phích t ồi
...
Phích n c là m t v t thông d ng dùng ng n c nóng. Phích có nhi u lo i và nhi u ướ đồ để đự ướ
kích c khác nhau . Lo i nh ch a c kho ng n a lít , lo i l n ch a c hai lít ho c hai lít đượ đượ
r i. Phích có th gi n c nhi t t 80o n 90o trong kho ng m t ngàyưỡ ướ độ đế
Phích n c (hay bình thu ) c phat minh b i nhà bác hoc Duwur. Ông ã c i ti n chi c máy ướ đượ đ ế ế
dùng o nhi t l ng c a m t v t nên c g i là nhi t l ng k , vì chi c máy c a Newton để đ ượ đượ ượ ế ế
c ng k nh, nhi u b ph n nên b o qu n và làm v sinh khó kh n trong i u ki n phòng thí ă đ
nghi m. th c nghi m chính xác, yêu c u c a nhi t l ng k là cách ly t i a gi a nhi t Để ượ ế ố đ độ
bên trong bính và môi tr ng bên ngoài. T ó, ng oi ta ch t o thành lo i bình có kh n ng ườ đ ế ă
cách ly nhi t, dùng cho gi n c nóng hay n c á (kem). ướ ướ đ
C u t o ngoài g m : V , quai xách , n p , thân và áy .V phích th ng c làm b ng nhôm đ ươ đượ
, nh a ho c s t tráng men in hoa hay hình chim, hình thú r t p. L p v còn ti n ích nh áy đẹ ư đ
b ng giúp t v ng vàng, có quai b ng nhôm hay nh a giúp c m và xách khi di chuy n. đặ
N p phích b ng nhôm, nh a, nút y ru t phích b ng g x p ch ng m t nhi t do i l u. đ để đ ư
C u t o trong g m : Ru t phích c c u t o b i hai l p thu tinh, gi a là kho ng chân đượ
không. Ngoài ra, bên thành trong c a 2 lóp n y còn c tráng b c ph n chi u b c x đượ để ế
nhi t, giúp ng n s truy n nhi t ra bên ngoài (tráng thành trong không b tr y lúc co xát ă để
c ng nh không làm nh h ng n c ng bên trong).Vì là th y tinh nên r t m ng và d b , ũ ư ưở ướ đự
chính vì v y mà ta c n t i l p v b o v . đ
Ru t phích là ph n quan tr ng nh t nên khi mua phích c n l a ch n th t k . Mang ra ch sáng, ĩ
m n p phích ra, nhìn t trên mi ng xu ng áy th y có i m màu s m ch van hút khí. đ đ
i m ó càng nh thì van hút khí càng t t, s gi c nhi t lâu h n. Aùp mi ng phích vàoĐ đ đượ độ ơ
tai nghe có ti ng O O là t t. Tháo áy phích xem núm thu ngân có còn nguyên v n hay ế đ
không.
Tuy nhiên, ru t phích truy n nhi t kém, s thay i nhi t t ng t nh nhanh n oc nóng đ độ ư đổ
vào khi bình ang ngu i l nh, hay n c l nh vào khi bình ang nóng, u có th làm cho đ đổ ướ đ đề
bình b n . T ó ta nên b o qu n b ng cách : đ
- Bình m i mua v , sau khi r a s ch, ráo n c m i châm n c nóng vào, khi châm l n để ướ ướ
u hay v i m t bình ã lâu không s d ng ph i châm t t , t t nh t là ch châm m t ít,đ đ
y n p l i, vài phút sau m i châm ti p.đậ ế
- Sáng sáng, h t n c c ra, tráng qua cho s ch h t c n còn ng l i trong lòng phích t iđổ ế ướ ũ ế đọ
m i rót n c sôi vào, y n p th t ch t. Hay ta có th vào trong phích m t ít gi m ướ đậ đổ
nóng, y ch t n p l i, l c nh r i kho ng 30 phút, sau ó dùng n c l nh r a s ch thìđ ồ để đ ướ
ch t cáu b n s c t y h t. đượ ế
- Nên phích xa t m tay tr nh tránh gây nguy hi m.để đ
- Mu n phích gi c n c sôi lâu h n, ta không nên rót y, ch a m t kho ng tr ng gi a đượ ướ ơ đầ
n c sôi và nút phích cách nhi t vì h s truy n nhi t c a n c l n h n không khí g n 4ướ để ướ ơ
l n. Cho nên n u rót y n c sôi, nhi t d truy n ra v phích n c nh môi gi i c a n c. ế đầ ướ ướ ướ
N u có m t kho ng tr ng không khí s làm cho nhi t truy n ch m h n.ế ơ
- Sau th i gian s d ng, v kim lo i b m c, gi m kh nang7 b o v bình thì c n thay v m i
an toàn ng i s d ng.để ườ
Phích n c là v t d ng quen thu c, có ích và r t c n thi t trong sinh ho t h ng ngày c a m i ướ ế
nhà.
Phích nước - Người đăng: ngoan-thhp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phích nước 9 10 986