Ktl-icon-tai-lieu

Phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phong cách chính luận của nhà báo
Trần Bạch Đằng
Ngô Thị Hồng Minh
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Báo chí
Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS.Nguyễn Văn Dững
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Hê ̣ thố ng hóa và xây dƣ̣ng các khái niê ̣m liên quan vấ n đề nghiên cƣ́u , góp
phầ n làm rõ khung lý thuyế t và nhâ ̣n diê ̣n phong cách chính luâ ̣n của nhà báo Trầ n
Bạch Đằng. Khảo sát các tác phẩm báo chí chính luận của Trần Bạch Đằng đã đăng tải
trên các báo: Thanh Niên, Phụ Nữ TP.HCM, Công An TP.HCM, Tuổi Trẻ, Sài Gòn
Giải Phóng, Phụ Nữ, Lao Động (giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2007), để phân tích
những đặc điểm định hình nên phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng.
Khảo sát nguồn tƣ liệu riêng từ phía gia đình cố nhà báo Trần Bạch Đằng, và tìm hiểu
những ý kiến, đánh giá nhận xét từ báo giới, từ công chúng, từ các nhà lãnh đạo có uy
tín… nhằm phục vụ cho mục đích đề tài. Phân tí ch so sánh dƣ̣a trên lý thuyế t và tƣ liê ̣u
khảo sát để nhận diện những đặc điểm nổi bật trong phong cách chính luận của nhà báo
Trần Bạch Đằng, từ đó, luận văn rút ra bài ho ̣c kinh nghiê ̣m v ề ứng xử văn hóa với tác
phẩm báo chí chính luận và nêu lên một số giải pháp về việc nâng cao tính chính luận
trong tác phẩm báo chí và về hoạt động đào tạo phóng viên, nhà báo viết chính luận.
Keywords. Báo chí học; Nhà báo; Phong cách chính luận; Nghề làm báo

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính thời sự và lý do chọn đề tài
Từ khi ra đời và phát triển đến nay, báo chí luôn vận động trong sự đổi mới cả nội
dung và hình thức thể hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công
chúng. Điều đó làm hình thành một hệ thống các nhóm thể loại riêng của báo chí với
những đặc điểm riêng, cách thức riêng, lợi thế riêng trong việc phản ánh hiện thực
khách quan.
Nhóm thể loại báo chí chính luận ra đời đáp ứng những nhu cầu đó. Đồng thời, nó
cũng làm xuất hiện những tác giả, nhà báo không ngừng sáng tạo trong việc sử dụng thể
loại báo chí với ngôn ngữ, giọng điệu mang đặc trƣng riêng để tạo ra những tác phẩm
báo chí hấp dẫn bởi vừa có khả năng thông tin sự kiện, vừa sử dụng lý lẽ soi vào sự kiện
hiện tƣợng nhằm định hƣớng công chúng đến hành động tích cực.
Nhà báo Trần Bạch Đằng là một trong số ít những tác giả đó. Là nhà hoạt động cách
mạng chuyên nghiệp và từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, với nền tảng văn hóa
sâu rộng, mỗi khi đặt bút, ông phân tích, lý giải các vấn đề hết sức thông tuệ, thuyết
phục, độc đáo...
1







Abstract. 







, 













. Kh n ca Trn Bi
  N i Tr  
Gi Nn t  
nh n cn Bng.
Kh  n Bu
nh i, t  
m phc v cho m . 






n din nhm ni bn c
Trn Bng, t 


 ng x 
phn mt s gi vin
 hon.
Keywords. n; Ngh 
Content.
M ĐẦU
1. Tính thời s và lý do chọn đề tài
T ng trong s i mi c ni
c th hin nhng nhu c
t h th loi
nh       i th   c ph  n thc

 long nhng nhu cng th
t hin nho trong vic s dng th
lo, gi to ra nhm
p dn bi v  kin, va s d  kin
hing nhc.
n Bng t trong s  
mng gi nhiu v o quan trng, vi nn t
ng, m ht s, thuyt
phbt k  n tiu phm
Phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phong cách chính luận của nhà báo Trần Bạch Đằng 9 10 33