Ktl-icon-tai-lieu

Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
I. Bản phân công :
1. Soạn đề cương : Ngọc Ánh (nhóm trưởng), Quyền bổ sung.
2. Tìm tài liệu : Cả nhóm
3. Viết bài :
Phần I: Ngọc Ánh
Phần II: Ngọc Ánh và Thùy Linh
Phần III: 1 – 2 : Văn Vương và Thùy Linh
3. Cẩm Quyền và Ngọc Hạnh
Phần IV: Cả nhóm
4. Tổng hợp nội dung và chỉnh sửa : Ngọc Ánh và Thùy Linh
II. Đánh giá mức độ hoàn thành :
- Các thành viên đều tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến cá nhân.
- Hòan thành đúng tiến độ và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Bài viết có tìm tòi và đầu tư, trên cơ sở trao đổi và bàn bạc giữa các thành viên.
III. Kết luận :
Các bạn trong nhóm đều làm tốt vai trò của mình đối với phần được phân công và
đóng góp cho bài viết chung của nhóm trên tinh thần và trách nhiệm cao.
Người lập
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Danh sách nhóm lớp NH7 – k34:

1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

02

2. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

09

3. Nguyễn Thùy Linh

17

4. Tô Cẩm Quyền

28

5. Lê Văn Vương

44

Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ

Page

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................trang 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ...........................trang 4
1. Định nghĩa ..............................................................................................trang 4
2. Phân loại các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.....................................trang 4
3. Tính đặc trưng riêng của bảo hiểm phi nhân thọ....................................trang 5
II. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TỪ
NĂM 2008 ĐẾN NAY..........................................................................................trang 5
III. TRỤC LỢI BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ...................................................trang 7
1. Nhận diện hành vi trục lợi.......................................................................trang 7
2. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi trục lợi.........................................trang 11
3. Công tác phòng chống trục lợi tại các DNBH Việt Nam.......................trang 12
4. Giới thiệu biện pháp phòng chống trục lợi đối với BH xe cơ giới…… trang 14
IV. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CỦA NHÓM VỀ PHÒNG CHỐNG TRỤC LỢI BẢO
HIỂM PHI NHÂN THỌ.......................................................................................trang 16
NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................trang 19
Tổng số trang nội dung : 15 trang

Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân...
BẢN ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH NG VIC
I. Bản phân công :
1. Soạn đề cương : Ngọc Ánh (nhóm trưởng), Quyền bổ sung.
2. Tìm tài liệu : Cả nhóm
3. Viết bài :
Phần I: Ngọc Ánh
Phần II: Ngọc Ánh và Thùy Linh
Phần III: 1 – 2 : Văn Vương và Thùy Linh
3. Cẩm Quyền và Ngọc Hạnh
Phần IV: Cả nhóm
4. Tổng hợp nội dung và chỉnh sửa : Ngọc Ánh và Thùy Linh
II. Đánh giá mức độ hoàn thành :
- Các thành viên đều tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm, đưa ra ý kiến cá nhân.
- Hòan thành đúng tiến độ và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Bài viết có tìm tòi và đầu tư, trên cơ sở trao đổi và bàn bạc giữa các thành viên.
III. Kết luận :
Các bạn trong nhóm đều làm tốt vai trò của mình đối với phần được phân công
đóng góp cho bài viết chung của nhóm trên tinh thần và trách nhiệm cao.
Người lập
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Danh sách nhóm lớp NH7 – k34: 1. Nguyễn Thị Ngọc Ánh 02
2. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 09
3. Nguyễn Thùy Linh 17
4. Tô Cẩm Quyền 28
5. Lê Văn Vương 44
Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ Page
Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phòng chống trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ 9 10 683