Ktl-icon-tai-lieu

Phòng nhân sự và văn hóa tổ chức

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN HOÀNG TIẾN
PhD in Business Administration
Of
Warsaw School of Economics

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đại cương về QT NNL
PNS & văn hoá tổ chức
Hoạch định NNL
Tuyển dụng
Đào tạo và học hỏi
Phát triển sự nghiệp
Động cơ thúc đẩy và tiền
lương
2

Chương 2

PNS VÀ VĂN HÓA TỔ
CHỨC

1. Phòng nhân sự
2. Môi trường làm
việc
3. Phong cách quản lý
4. Làm việc nhóm
5. Văn hóa tổ chức
6. Thay đổi văn hóa
tổ chức

3

1. PHÒNG NHÂN SỰ
Các chức năng của phòng
nhân sự

4

1. PHÒNG NHÂN SỰ
 Vai trò của PNS phụ thuộc vào:





Quy mô;
Lĩnh vực ngành;
Mức độ phi tập trung của cơ cấu tổ chức;
Trình độ nhân viên:






Kiến thức,
Chuyên môn,
Kinh nghiệm;

Mức độ chuyên tâm vào QTNNL.
5

1. PHÒNG NHÂN SỰ

 Vai trò của PNS:






Ngày càng lớn mạnh do tích hợp chiến lược tổng
thể với chiến lược NNL.
PNS cùng với các GĐ trực tuyến tác động tới sự
phân bổ NNL cho các vị trí công tác, quyết định
về thăng tiến và thưởng.
PNS quyết chọn NV, thăng tiến, thuyên chuyển,
hạ cấp, sa thải trong phạm vi cơ cấu tổ chức của
DN.
6

1. PHÒNG NHÂN SỰ

7

1. PHÒNG NHÂN SỰ
Sơ đồ tổ chức tại một vi DN

8

1. PHÒNG NHÂN SỰ
Sơ đồ tổ chức tại
DN nhỏ

9

1. PHÒNG NHÂN SỰ
Sơ đồ tổ chức tại một DN trung bình
(vừa)

10

1. PHÒNG NHÂN SỰ
Sơ đồ tổ chức tại một DN tầm cỡ (lớn)

11

1. PHÒNG NHÂN SỰ
 Phương án tổ chức PNS:








Outsourcing – một số công việc được thực hiện do
các đối tác bên ngoài.
Chi nhánh – chi nhánh phụ chịu sự giám sát chặt
chẽ của trung tâm như tại các công ty xuyên quốc
gia.
Do một trong số các giám đốc chịu trách nhiệm
về việc chiến lược trực điều hành PNS.
Tự tổ chức – hoạt động theo các chỉ thị của chính
12

1. PHÒNG NHÂN SỰ
 GĐ PNS:




Nhiệm vụ chung – hoạch định, tổ chức,
điều hành và kiểm soát trong phạm vi
quyền hạn của mình,
Nhiệm vụ chuyên môn – phục vụ hiệu
quả các bộ phận khác liên quan đến tám
lãnh vực trên.
13

1. PHÒNG NHÂN SỰ

14

1. PHÒNG NHÂN SỰ
 GĐ PNS phải có:





Năng lực lãnh đạo;
Kiến thức kinh doanh;
Tư duy chiến lược;
Kỹ năng nhân sự.

15

1. PHÒNG NHÂN SỰ
 Các chức năng của NV PNS:








Cộng sự – cùng với GĐ PNS chịu trách nhiệm về thành
công và thất bại;
Nhà chiến lược – lập chiến lược NNL hỗ trợ thực
hiện các mục tiêu chiến lược;
Giải quyết vấn đề – định nghĩa, phân tích, chẩn đoán
và đưa ra cách giải quyết;
Khởi xướng – đề xuất các chính sách mới và thoả mãn
các nhu cầu về NNL.
16

1. PHÒNG NHÂN SỰ
 Các chức năng của NV PNS:







Can thiệp – biết các điểm nhạy cảm của DN và...
NGUY N HOÀNG TI N
PhD in Business Administration
Of
Warsaw School of Economics
Phòng nhân sự và văn hóa tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phòng nhân sự và văn hóa tổ chức - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Phòng nhân sự và văn hóa tổ chức 9 10 398