Ktl-icon-tai-lieu

Phong thủy toàn tập

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 7576 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Thuật phong thủy xưa và nay

Tài liệu sưu tầm

Phong thủy và Nhà cửa
Thời xưa, những gia đình có học, có tiền, hoặc là
quan chức, khi làm nhà cần xem phong thủy rất cẩn
thận. Vị trí đặt ngôi nhà thường chọn nơi có dòng
nước uốn quanh, đằng sau xa xa có đồi hoặc là núi
thấp án giữ. Ngôi nhà gắn liền với thiên nhiên, có
màu xanh cây lá, có dòng nước mát dịu, nhà tôn
cảnh, cảnh làm nổi bật nhà. Địa thế làm nhà như
vậy là để nhận khí thiêng sông núi, tinh hoa của mặt
trời, mặt trăng. Không gian khoáng đạt thuận lợi
cho việc di dưỡng tinh thần, rèn luyện ý chí. Những chuyện như thế, ngày nay tìm đâu ra
với cảnh đất chật, người đông ?!
Vị trí làm nhà ngày xưa chọn nơi: "Núi Cửu Hoa, chùa ẩn trong mây, sông Thanh Qua
cầu vờn nhành liễu". Thôn xóm nằm gọn trong vòng ôm của hàng liễu, có dòng nước uốn
lượn, phía Bắc xa xa có núi xanh như bình phong chắn ngữ. Động và tĩnh hài hòa làm
cho con người sinh sống ở trong môi trường thật là dễ chịu.
Phong thủy có cả một kho lí thuyết dài dòng để chỉ dẫn cách tìm đất làm nhà. Nhà làm
trên vùng núi thì xem thế núi, luận long mạch để xác định đúng vị thế nhà. Vùng gò đồi ở
nơi rộng thoáng thì bốn phía phải như quy chầu. Không được quá trống trải, không có
vực hoặc thế đất trụt, trượt. Vùng đồng bằng phải có long mạch, có đường quanh bên
phải, có ngòi nước bên trái, trước nhà có sân và vườn rộng, xa nữa là hồ, là ao. Sau nhà
đất tạo thế như mây đùn, khói tỏa.
Một cách khái quát thì luận về nhà cửa cũng cần dựa vào lí thuyết cơ bản của phong thủy
là Khí và lí khí (Tạp chí Xây dựng số 4/1999). Thuyết khí về nhà ở chủ yếu là thuyết nạp
khí và thuyết sắc khí. Nạp khí gồm địa khí và môn khí. Địa khí là khí trong đất tại nơi
làm nhà. Môn khí là khí từ cổng đưa vào, từ cửa vào nhà. Sắc khí là màu sắc cảm nhận
được qua ngôi nhà. Cần nói rõ cho khách quan là chúng ta chưa phân tích đúng sai mà chỉ
mới đưa ra những luận điểm cơ bản của phong thủy sử dụng khi làm nhà.
Để luận ra địa khí trong thôn ấp hay phố xá là điều mơ hồ. Khi làm nhà không thể bỏ qua
phương vị. Địa khí luận được từ phương vị dẫn khí. Chẳng hạn như Mộc tinh, Kim tinh,
Thổ tinh, làm nhà ở đây thì con cháu làm nên, ăn ra. Hỏa tinh là long thần cần bác hoán
(di dịch, hoán cải), nếu không, ở chẳng ra gì. Thủy tinh cần tụ hội thì của cải đến nhà.
Minh đường (trước nhà) cần rộng và bằng phẳng.
Từ phương vị (vị trí theo hướng), từ luận về thanh long (mạch nước), bạch hổ (đường cái
cạnh nhà), minh đường, chu tước (đất đai, hồ nước trước nhà), huyền vũ (đất sau nhà),
phong thủ...
Thut phong thy xưa nay Tài liu sưu tm
Quc Phong_ĐHBK TpHCM 05.07.2007
1
Phong thy Nhà ca
Thi xưa, nhng gia đình có hc, có tin, hoc là
quan chc, khi làm nhà cn xem phong thy rt cn
thn. V trí đặt ngôi nhà thường chn nơi có dòng
nước un quanh, đằng sau xa xa có đồi hoc là núi
thp án gi. Ngôi nhà gn lin vi thiên nhiên,
màu xanh cây lá, có dòng nước mát du, nhà tôn
cnh, cnh làm ni bt nhà. Địa thế làm nhà như
vy là để nhn khí thiêng sông núi, tinh hoa ca mt
tri, mt trăng. Không gian khoáng đạt thun li
cho vic di dưỡng tinh thn, rèn luyn ý chí. Nhng chuyn như thế, ngày nay tìm đâu ra
vi cnh đất cht, người đông ?!
V trí làm nhà ngày xưa chn nơi: "Núi Cu Hoa, chùa n trong mây, sông Thanh Qua
cu vn nhành liu". Thôn xóm nm gn trong vòng ôm ca hàng liu, có dòng nước un
lượn, phía Bc xa xa có núi xanh như bình phong chn ng. Động và tĩnh hài hòa làm
cho con người sinh sng trong môi trường tht là d chu.
Phong thy có c mt kho thuyết dài dòng để ch dn ch tìm đất làm nhà. Nhà làm
trên vùng núi thì xem thế núi, lun long mch để xác định đúng v thế nhà. ng gò đồi
nơi rng thoáng thì bn phía phi như quy chu. Không được quá trng tri, không có
vc hoc thế đất trt, trượt. ng đồng bng philong mch, có đường quanh bên
phi, có ngòi nước bên trái, trước n có sân và vườn rng, xa na là h, là ao. Sau nhà
đất to thế như mây đùn, khói ta.
Mt cách khái quát thì lun v nhà ca cũng cn da vào thuyết cơ bn ca phong thy
là Khí và lí khí (Tp chí Xây dng s 4/1999). Thuyết khí v nhà ch yếu là thuyết np
khí thuyết sc khí. Np khí gm địa khí và môn khí. Địa khí là khí trong đất ti nơi
làm nhà. Môn khí là khí t cng đưa vào, t ca vào nhà. Sc khí là màu sc cm nhn
được qua ngôi nhà. Cn nói rõ cho khách quan là chúng ta chưa phân tích đúng sai mà ch
mi đưa ra nhng lun đim cơ bn ca phong thy s dng khi làm nhà.
Để lun ra địa khí trong thôn p hay ph xá là điu mơ h. Khi làm nhà không th b qua
phương v. Địa khí lun được t phương v dn khí. Chng hn như Mc tinh, Kim tinh,
Th tinh, làm nhà đây thì con cháu làm nên, ăn ra. Ha tinh là long thn cn bác hoán
(di dch, hoán ci), nếu không, chng ra gì. Thy tinh cn t hi thì ca ci đến nhà.
Minh đường (trước nhà) cn rng và bng phng.
T phương v (v trí theo hướng), t lun v thanh long (mch nước), bch h (đường cái
cnh nhà), minh đường, chu tước (đất đai, h nước trước nhà), huyn vũ (đất sau nhà),
phong thy có nhng điu lưu ý quan trng như: Li ra vào ca sườn núi hoc thung
lũng, tránh làm nhà. Điu này d hiu vì nhng li này thường b hn chế v kích thước
chiu rng. Gió thi qua nhng li này có vn tc ln hơn nhng ch khác nên tuy được
cái mát m nh gió lưu thông tc độ cao nhưng cũng d vì thế mà cơ th con người trong
Phong thủy toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong thủy toàn tập - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Phong thủy toàn tập 9 10 766