Ktl-icon-tai-lieu

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01/2013/PLHĐ 0805

Được đăng lên bởi thangnc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 76 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01/2013/PLHĐ 0805
(Kèm theo Hợp đồng số 0805/06-HĐKT.BKC ngày 09/5/2008 về việc lập hồ sơ
thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán)
Công trình : HTKT Khu công nghiệp Hòa Khánh
Hạng mục : Hệ thống thu gom nước thải giai đoạn II (Khu 150ha)- Đoạn từ
bể trung chuyển về trạm xử lý nước thải KCN Hòa Khánh
Địa điểm : Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
I. Tên hợp đồng gốc: Hợp đồng số 0805/06-HĐKT.BKC ngày 09/5/2008
về việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán, hạng mục Hệ thống thu
gom nước thải giai đoạn II (Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung chuyển về trạm xử lý
nước thải KCN Hòa Khánh thuộc công trình HTKT Khu công nghiệp Hòa
Khánh, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
II. Căn cứ bổ sung nội dung hợp đồng:
Căn cứ Hợp đồng số 0805/06-HĐKT.BKC ngày 09/5/2008 về việc lập hồ
sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán, hạng mục Hệ thống thu gom nước thải
giai đoạn II (Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung chuyển về trạm xử lý nước thải
KCN Hòa Khánh thuộc công trình HTKT Khu công nghiệp Hòa Khánh được ký
kết giữa Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng với Công ty Cổ
phần Tư vấn Xây dựng Bách Khoa;
Căn cứ Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của Chủ tịch
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, hạng
mục Hệ thống thu gom nước thải giai đoạn II (Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung
chuyển về trạm xử lý nước thải KCN Hòa Khánh thuộc công trình HTKT Khu
công nghiệp Hòa Khánh được ký kết giữa Công ty Phát triển và Khai thác hạ
tầng KCN Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bách Khoa;
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2012 của
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và
dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục Hệ thống thu gom nước thải giai đoạn II
(Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung chuyển về trạm xử lý nước thải KCN Hòa
Khánh thuộc công trình HTKT Khu công nghiệp Hòa Khánh;
Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2013 tại Văn phòng Công ty Phát triển và
Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng, chúng tôi gồm có:
1. BÊN GIAO THẦU:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG
Ông
:
Trụ sở chính:

Đinh Hiển
Chức vụ: Giám đốc
58 Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng

Điện thoại :
Fax
:
Số tài khoản :

84.511.3810927 - 3886165
84.511.3886157
8211.2.1010075, tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng.

Gọi tắt là bên A
2. BÊN NHẬN THẦU:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BÁCH KHOA
Ông
:
Vũ Xuân Hòa
Chức vụ: Giám đốc
Trụ sở chính:
813 -Lê Hồng P...


!"!# $%&'()*'(+) "','-
(Kèm theo Hợp đồng số 0805/06-HĐKT.BKC ngày 09/5/2008 về việc lập hồ sơ
thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán)
./012 3 HTKT Khu công nghiệp Hòa Khánh
/45 3 Hệ thống thu gom nước thải giai đoạn II (Khu 150ha)- Đoạn từ
bể trung chuyển về trạm xử lý nước thải KCN Hòa Khánh
6789:4 3 Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
;<=8>//?3Hợp đồng số 0805/06-HĐKT.BKC ngày 09/5/2008
về việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự toán, hạng mục Hệ thống thu
gom nước thải giai đoạn II (Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung chuyển về trạm xử lý
nước thải KCN Hòa Khánh thuộc công trình HTKT Khu công nghiệp Hòa
Khánh, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
;@ABCDE/9E/=8>/3
Căn cứ Hợp đồng số 0805/06-HĐKT.BKC ngày 09/5/2008 về việc lập hồ
thiết kế kỹ thuật thi công dự toán, hạng mục Hệ thống thu gom nước thải
giai đoạn II (Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung chuyển về trạm xử nước thải
KCN Hòa Khánh thuộc công trình HTKT Khu công nghiệp Hòa Khánh được ký
kết giữang ty Phát triển Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng với Công ty Cổ
phần Tư vấn Xây dựng Bách Khoa;
Căn cứ Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 17/6/2008 của Chủ tịch
UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, hạng
mục Hệ thống thu gom nước thải giai đoạn II (Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung
chuyển về trạm xử nước thải KCN Hòa Khánh thuộc công trình HTKT Khu
công nghiệp Hòa Khánh được kết giữa Công ty Phát triển Khai thác hạ
tầng KCN Đà Nẵng với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bách Khoa;
Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2012 của
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt hồ thiết kế BVTC
dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục Hệ thống thu gom nước thải giai đoạn II
(Khu 150ha) - Đoạn từ bể trung chuyển về trạm xử lý nước thải KCN Hòa
Khánh thuộc công trình HTKT Khu công nghiệp Hòa Khánh;
Hôm nay, ngày +' tháng , năm *'(+ tại Văn phòng Công ty Phát triển
Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng, chúng tôi gồm có:
1. BÊN GIAO THẦU:
FG HIJKLHMN
LOF KP
Ông : 99: Chức vụ: 9Q48?
Trụ sở chính: 58 Nguyễn Chí Thanh - Đà Nẵng
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01/2013/PLHĐ 0805 - Trang 2
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01/2013/PLHĐ 0805 - Người đăng: thangnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01/2013/PLHĐ 0805 9 10 989