Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2936 lần   |   Lượt tải: 2 lần
D D D NGHIEN CUIU - TRAO DOI D D D

PHUONG P H A P O A N H GlA N A N G LL/C L A N H DAO
COA GIAM O6C DOANH NGHIEP

TRONG QUA TRiNH H O I N H A P Q U 6 C T ^
T r a n Thi V a n Hoa*

Trong qud trinh hpi nhdp quoc ti,
gidm doc cdc doanh nghiep Viet Nam dd
vd dang phdi doi mat vdi rdt nhiiu thdeh
thUc. Cdng viee cua hg khong dan gidn Id
hodn thdnh mpt nhiem vu chuyen mon
nhdt dinh md phdi cheo ldi eon thuyin
doanh nghiep di den thdnh cdng thdng
qua dpi ngu nhdn vien vd edn hp qudn ly
dudi quyin trong doanh nghiep. Chinh vi
vdy, ndng lUc ldm viee cua gidm ddc
doanh nghiep bao gom cd ndng lUc
chuyen mdn vd ndng lUc lanh dgo qudn
ly. Viec ddnh gid ndng lUc ehuyen mdn
dudng nhu dd co cdc tieu chi rd rdng vd
rat nhiiu phuang phdp dugc sd dung tUy
thupc tUng chuyen mdn cu the. Rieng
ndng lUc lanh dgo cua gidm doc diiu
hdnh trong ede doanh nghiep Viet Nam
vdn cdn dang cd nhiiu bdn cdi. Cdc tieu
chi cung nhu phuang phdp ddnh gid vdn
mang ndng cdm tinh chu quan vd khong
rd rdng. Bdi bdo ndy gidi thieu mpt sd
tieu chi vd phuang phdp ddnh gid ndng
luc lanh dgo cua gidm ddc diiu hdnh dd
dugc dp dung thdnh cong trong thdi gian
qua. Npi dung chinh cua bdi hdo se tap
trung trd ldi 3 edu hoi : (1) Ndng lUc lanh
dgo cua gidm doc diiu hdnh nen dugc
ddnh gid dUa tren ede yeu td ndo? (2)
Ldm the ndo de cd the ddnh gid ndng lUe
lanh dao cua cdc gidm ddc doanh nghiep?
36 33(0/2010)

(3) Vi sao phdi ddnh gid ndng lUc lanh
dgo cua ede gidm ddc diiu hdnh?
1. N a n g l\ic l a n h d a o va c a e y e u to
d a n h gia n a n g \\ic l a n h d a o ciia g i a m
doc dieu hanh doanh nghiep
Theo B e r n a r d Wynne va David
Stringer (1998), nang Iffc thffe hien cong
viec bao gom toan bg ky n a n g tich luy
dffgc, kien thffe, each cff xff va thai do
cua mgt ca n h a n dp dung de hoan t h a n h
cong viee do. Con theo Bernard Wyne
(1997), "Ndng Iffc la ky nang, hieu biet,
h a n h vi, thai do dffgc tich luy ma mgt
ngffdi sff dung de dat dffgc ket qua cong
viee theo mong muo'n eua minh". Vdi
quan niem coi Giam doc la N g h i quan ly
va dilu h a n h doanh nghiep, gidm dd^c
doanh nghiep cung c i n co n a n g Iffc n h a t
dinh de thffe hien cong viec cua minh.
La ngffdi dffng mui chiu sao trong viec
dilu h a n h cac boat dgng eua doanh
nghiep, gidm doc dilu h a n h vffa cd vai
tro lanh dao vffa cd vai tro quan ly. Khde
vdi vai tro q u i n ly la tra ldi eau hdi "Da
dung chffa?". Trong suot qua trinh dilu
h a n h doanh nghiep, vai tro lanh dao cua
giam dd'c dilu h a n h dffgc the hien d kha
T r a n T h i ...
DDD
NGHIEN
CUIU
-
TRAO DOI D D
D
PHUONG PHAP OANH GlA NANG
LL/C
LANH DAO
COA
GIAM
O6C
DOANH
NGHIEP
TRONG QUA
TRiNH
HOI
NHAP
QU6C
T^
Tran Thi Van Hoa*
Trong qud trinh hpi nhdp quoc ti,
gidm doc cdc doanh nghiep Viet Nam dd
vd dang phdi doi mat vdi rdt nhiiu
thdeh
thUc. Cdng viee cua hg khong dan gidn
Id
hodn thdnh mpt nhiem vu chuyen mon
nhdt dinh md phdi cheo ldi eon thuyin
doanh nghiep di den thdnh cdng thdng
qua dpi ngu nhdn vien vd edn hp qudn ly
dudi quyin trong doanh nghiep. Chinh vi
vdy, ndng
lUc
ldm viee cua gidm ddc
doanh nghiep bao gom cd ndng
lUc
chuyen mdn vd ndng
lUc
lanh dgo qudn
ly. Viec ddnh gid ndng
lUc
ehuyen mdn
dudng nhu dd co cdc tieu chi rd rdng vd
rat nhiiu phuang phdp dugc sd dung tUy
thupc tUng chuyen mdn cu the. Rieng
ndng
lUc
lanh dgo cua gidm doc diiu
hdnh trong
ede
doanh nghiep Viet Nam
vdn cdn dang cd nhiiu bdn cdi. Cdc tieu
chi cung nhu phuang phdp ddnh gid vdn
mang ndng cdm tinh chu quan vd khong
rd rdng. Bdi bdo ndy gidi thieu mpt sd
tieu chi vd phuang phdp ddnh gid ndng
luc lanh dgo cua gidm ddc diiu hdnh dd
dugc dp dung thdnh cong trong thdi gian
qua. Npi dung chinh cua bdi hdo se tap
trung trd ldi 3 edu hoi : (1) Ndng
lUc
lanh
dgo cua gidm doc diiu hdnh nen dugc
ddnh gid dUa tren ede yeu td
ndo?
(2)
Ldm the ndo de cd the ddnh gid ndng
lUe
lanh dao cua cdc gidm ddc doanh
nghiep?
(3) Vi sao phdi ddnh gid ndng
lUc
lanh
dgo cua
ede
gidm ddc diiu hdnh?
1.
Nang
l\ic
lanh dao va cae yeu
to
danh gia nang
\\ic
lanh dao
ciia
giam
doc dieu hanh doanh nghiep
Theo Bernard Wynne va David
Stringer (1998), nang
Iffc
thffe hien cong
viec bao gom toan bg ky nang tich luy
dffgc,
kien thffe, each cff xff va thai do
cua mgt ca nhan dp dung de hoan thanh
cong viee do. Con theo Bernard Wyne
(1997),
"Ndng
Iffc
la ky nang, hieu biet,
hanh vi, thai do dffgc
tich
luy ma mgt
ngffdi sff dung de dat dffgc ket qua cong
viee theo mong muo'n eua minh". Vdi
quan niem coi Giam doc la
Nghi
quan ly
va dilu hanh doanh nghiep, gidm
dd^c
doanh nghiep cung
cin
co nang
Iffc
nhat
dinh de thffe hien cong viec cua minh.
La ngffdi dffng mui chiu sao trong viec
dilu hanh
cac
boat dgng eua doanh
nghiep, gidm doc dilu hanh vffa cd vai
tro lanh dao vffa cd vai tro quan ly. Khde
vdi vai tro
quin
ly la tra ldi eau hdi "Da
dung chffa?". Trong suot qua trinh dilu
hanh doanh nghiep, vai tro lanh dao cua
giam dd'c dilu hanh dffgc the hien d kha
Tran Thi Van Hoa, Pho giao
sU,
Tie'n si, Vien
trudng Vien Quan tri Kinh doanh,
Dai
hoc Kinh te
Quoc dan.
36 33(0/2010)
QUAN
LY KINH TE
Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế 9 10 246