Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 3: 362 - 367

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PH¦¥NG PH¸P §¸NH GI¸ NHU CÇU x· héi vÒ §μO T¹O
NGUåN NH¢N LùC KINH TÕ PH¸T TRIÓN ë VIÖT NAM
Method of Training Social Needs Assessment for
Development-economics' Human Resources in Vietnam
Mai Thanh Cúc, Nguyễn Thị Minh Thu
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Đánh giá đúng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực được coi là bước quan trọng nhất
trong tiến trình đào tạo theo nhu cầu ở nước ta hiện nay. Đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo bao
gồm: các bước phân tích nhu cầu đào tạo (Training Social Needs Analysis - TNA) và các bước xác
định, định lượng nhu cầu đào tạo. TNA là công cụ để thấy được những “khoảng trống” giữa "nhu
cầu" và "nguồn cung" trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Kết quả phân tích của TNA làm cơ sở
cho bước xác định nhu cầu xã hội về đào tạo tiếp theo. Việc đánh giá nhu cầu này giúp quá trình
nghiên cứu, thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo thiết thực với sự đòi hỏi thực tiễn;
giúp đào tạo được gắn liền với thực tế và những thay đổi đang và sắp diễn ra trong cơ quan, tổ chức,
địa phương và xã hội dân sự.
Từ khóa: Nhu cầu đào tạo, nguồn nhân lực kinh tế phát triển, phân tích nhu cầu đào tạo.

SUMMARY
Training social needs assessment of human resource is considered as the most important step
in the training process based on the social needs in Vietnam at present. Training social needs
assessment include: the steps of training social needs analysis (TNA) and the steps of identification
and quantification training needs. The TNA is a tool to see the "gaps" between "demand" and
"supply" of the human resource training process. Result of TNA is a basis for identifying the training
needs in the next step. The social needs assessment will help in identification, design and
implementation of training programs to ensure that what you expect to meet the social needs; help in
creating the linkage the training programs to current and future changes in the agencies,
organizations, local authorities and civil society.
Key words: Development economics' human resources, training needs, training social needs
assessment.

1. §ÆT VÊN §Ò
§μo t¹o nguån nh©n lùc nãi chung,
nguån nh©n lùc vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn trong
thêi kú héi nhËp quèc tÕ nãi riªng lμ mét vÊn
®Ò cÊp b¸ch ®ang thu hót sù quan t©m vμ
hμnh ®éng cña c¸c cÊp, c¸c ngμnh, ®Æc biÖt
lμ c¸c tr−êng ®¹i häc vμ c¸c c¬ quan ®μo t¹o
ë n−íc ta. Theo Ph−¬ng ...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2009: Tp 7, s 3: 362 - 367 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
362
PH¦¥NG PH¸P §¸NH GI¸ NHU CÇU x· héi vÒ §μO T¹O
NGUåN NH¢N LùC KINH TÕ PH¸T TRIÓN ë VIÖT NAM
Method of Training Social Needs Assessment for
Development-economics' Human Resources in Vietnam
Mai Thanh Cúc, Nguyn Th Minh Thu
Khoa Kinh tế & Pt trin nông thôn, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
TÓM TT
Đánh giá đúng nhu cu xã hi v đào to ngun nhân lc được coi là bước quan trng nht
trong tiến trình đào to theo nhu cu nước ta hin nay. Đánh giá nhu cu xã hi v đào to bao
gm: các bước phân tích nhu cu đào to (Training Social Needs Analysis - TNA) và các bước xác
định, định lượng nhu cu đào to. TNA là công c để thy được nhng “khong trng” gia "nhu
cu" và "ngun cung" trong quá trình đào t
o ngun nhân lc. Kết qu phân tích ca TNA làm cơ s
cho bước xác định nhu cu xã hi v đào to tiếp theo. Vic đánh giá nhu cu này giúp quá trình
nghiên cu, thiết kế và xây dng chương trình đào to đảm bo thiết thc vi s đòi hi thc tin;
giúp đào to được gn lin vi thc tế và nhng thay đổi đang và sp din ra trong c
ơ quan, t chc,
địa phương và xã hi dân s.
T khóa: Nhu cu đào to, ngun nhân lc kinh tế phát trin, phân tích nhu cu đào to.
SUMMARY
Training social needs assessment of human resource is considered as the most important step
in the training process based on the social needs in Vietnam at present. Training social needs
assessment include: the steps of training social needs analysis (TNA) and the steps of identification
and quantification training needs. The TNA is a tool to see the "gaps" between "demand" and
"supply" of the human resource training process. Result of TNA is a basis for identifying the training
needs in the next step. The social needs assessment will help in identification, design and
implementation of training programs to ensure that what you expect to meet the social needs; help in
creating the linkage the training programs to current and future changes in the agencies,
organizations, local authorities and civil society.
Key words: Development economics' human resources, training needs, training social needs
assessment.
1. §ÆT VÊN §Ò
§μo t¹o nguån nh©n lùc nãi chung,
nguån nh©n lùc vÒ kinh tÕ ph¸t triÓn trong
thêi kú héi nhËp quèc tÕ nãi riªng lμ mét vÊn
®Ò cÊp b¸ch ®ang thu hót sù quan t©m vμ
hμnh ®éng cña c¸c cÊp, c¸c ngμnh, ®Æc biÖt
lμc trêng ®¹i häc vμ c¸c c¬ quan ®μo t¹o
ë níc ta. Theo Ph¬ng Loan (2007), kÕt qu
kh¶o s¸t cña Tæ chøc Ph¸t triÓn Liªn Hîp
Quèc (UNDP) cho thÊy, 200 doanh nghiÖp
®øng ®Çu ë ViÖt Nam ®ang gÆp ph¶i khã
kh¨n vÒ viÖc ®μo t¹o l¹i nh©n lùc, trong ®ã cã
nh©n lùc kinh tÕ ph¸t triÓn. Bé Gi¸o dôc vμ
§μo t¹o còng ®ang yªu cÇu c¸c trêng ®¹i
häc triÓn khai cuéc vËn ®éng “nãi kh«ng víi
®μo t¹o kh«ng ®¹t chuÈn, kh«ng ®¸p øng
nhu cÇu x· héi” (KiÒu Oanh, 2007). Tuy
nhiªn, c¸c quan ®iÓm vÒ nhu cÇu ®μo t¹o vμ
x¸c ®Þnh nhu cÇu x· héi vÒ ®μo t¹o ®îc ®Ò
cËp trong thùc tiÔn cßn rÊt chung chung,
cha thùc sù cã tÝnh hÖ thèng vμ cã c¬ së
khoa häc. V× vËy, nghiªn cøu nμy, sÏ ®Ò cËp
®Õn mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p luËn
Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam 9 10 844