Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐO ĐẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ

Được đăng lên bởi Wave Love
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1903 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐO ĐẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ
A.GIỚI THIỆU
1.Mục đích khóa học
Sau khóa học sinh viên có khả năng
1- Hiểu kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu khí
2- Nhận thức về sự cần thiết của việc đo đạc và phân tích mẫu không khí-áp dụng
3- Lý giải kết quả với giới hạn của yếu tố vật lý và hóa học trong quá trình đo đạc và phân tích
mẫu.
4- Tiếp nhận kiến thức cơ bản cho những thực hành chuyên đề trong đạc những chaast ô
nhiễm không khí và thiết lập chiến lược đo đạc.
2. Yêu cầu đối với học viên
1. Chấp hành đúng nội qui thí nghiệm và qui định an toàn trong phòng thí nghiệm
2. Sinh viên vắng mặt một buổi không có phép, không được tính kết quả thí nghiệm
Trong các buổi thực tập ngoài trời,sinh viên phải giữ trật tự,nghiêm túc trong công việc.
B.PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT,ĐO ĐEẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ
1. Mục tiêu của đo đạc ô nhiễm không khí
-

Xác định giá trị giới hạn về ô nhiễm không khí trong môi trường
Xác định giá trị giới hạn cho điều kiện sức khỏe của con người tiếp xúc với môi trường
Khám phá nguồn ô nhiễm
Giám sat mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian
Giám sát mức độ ô nhiễm không khí để đánh giá chính sách về môi trường,...

2. Đặc điểm của phương pháp đo đạc
Với mỗi mục tiêu đo đạc và giám sát về môi trường không khí khác nhau thì việc đo đạc sẽ
được thực hiện dựa theo một số các điểm chính như sau:
 Phương pháp đo đạc
-

Sự lựa chọn phương pháp
Chuỗi đo đạc
Độ nhạy
Thời gian có thể đo đạc
Chi phí
Kỹ thuật
Tổng quan về một vài phương pháp đo đạc không khí có thể được trình bày dưới đây:
-

Phương pháp năng động

Phương pháp thụ động

Sử dụng bơm khí,điện
Giám sát tự động
Chai lấy mẫu
Cần sử dụng điện

Khuếch tán phân tử
Hộp lấy mẫu
Không sử dụng điện

Độ nhạy cao
Phạm vi hẹp
Chi phí cao
Kỹ năng cao
KT phức tạp
Nhạy

thấp
hẹp
trung bình
thấp
đơn giản
nhạy

thấp
rộng
thấp
thấp
đơn giản
ít nhạy hơn

Một khí có thể được đo đạc bằng nhiều phương pháp khác nhau.Mỗi phương pháp có nhứng
điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt;cần xác định mujuc tiêu đo đạc mà quyết định phương pháp
cần dùng
 Thực hiện đo đạc
-Thời gian lấy mẫu
-Tần số lấy mẫu
-Khu vực lấy mẫu
-Số điểm lấy mẫu
-Các thông số về dữ liệu khí tượng thủy văn
3.Lấy mẫu
3.1. Nhận định
Trước hết cần phải điều tra nơi phát sinh ra hơi khí độc ở đâu? Trạng thasittoofn tại của khí độc ở
dạng nào: hơi,khí dung hoặc bụi. Nguồn hơi khí sinh ra ở khâu nào? Nguyên liệu,thành phẩm,chất
trung gian,hoặc tạp chất gây nên.
3.2. Vị trí lấy mẫu
Lấy mẫu ở môi trường lao động, cần lấy mẫu ngang tầm hô hấp người tiếp xúc. ...
Bài 1 PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐO ĐẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ
A.GIỚI THIỆU
1.Mục đích khóa học
Sau khóa học sinh viên có khả năng
1- Hiểu kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu khí
2- Nhận thức về sự cần thiết của việc đo đạc và phân tích mẫu không khí-áp dụng
3- Lý giải kết quả với giới hạn của yếu tố vật lý và hóa học trong quá trình đo đạc và phân tích
mẫu.
4- Tiếp nhận kiến thức cơ bản cho những thực hành chuyên đề trong đạc những chaast ô
nhiễm không khí và thiết lập chiến lược đo đạc.
2. Yêu cầu đối với học viên
1. Chấp hành đúng nội qui thí nghiệm và qui định an toàn trong phòng thí nghiệm
2. Sinh viên vắng mặt một buổi không có phép, không được tính kết quả thí nghiệm
Trong các buổi thực tập ngoài trời,sinh viên phải giữ trật tự,nghiêm túc trong công việc.
B.PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT,ĐO ĐEẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ
1. Mục tiêu của đo đạc ô nhiễm không khí
-
Xác định giá trị giới hạn về ô nhiễm không khí trong môi trường
-
Xác định giá trị giới hạn cho điều kiện sức khỏe của con người tiếp xúc với môi trường
-
Khám phá nguồn ô nhiễm
-
Giám sat mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian
-
Giám sát mức độ ô nhiễm không khí để đánh giá chính sách về môi trường,...
2. Đặc điểm của phương pháp đo đạc
Với mỗi mục tiêu đo đạc và giám sát về môi trường không khí khác nhau thì việc đo đạc sẽ
được thực hiện dựa theo một số các điểm chính như sau:
Phương pháp đo đạc
-
Sự lựa chọn phương pháp
-
Chuỗi đo đạc
-
Độ nhạy
-
Thời gian có thể đo đạc
-
Chi phí
-
Kỹ thuật
Tổng quan về một vài phương pháp đo đạc không khí có thể được trình bày dưới đây:
Phương pháp năng động Phương pháp thụ động
Sử dụng bơm khí,điện Khuếch tán phân tử
Giám sát tự động Chai lấy mẫu Hộp lấy mẫu
Cần sử dụng điện Không sử dụng điện
PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐO ĐẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐO ĐẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ - Người đăng: Wave Love
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ĐO ĐẠC VÀ LẤY MẪU KHÍ 9 10 715