Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Được đăng lên bởi ngocpham-tm123
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học Thương Mại

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Buổi 1
Kính gửi thầy: Đàm Gia Mạnh
Ngày họp nhóm: 10/10/2015
Thời gian: 11h30 – 12h
Địa điểm: Sân thư viện trường Đại học Thương Mại
1. Thành phần tham dự :
STT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên
Trần Thị Quy
Mai Lâm Thái
Nguyễn Quang Thắng
Đặng Thị Thắm
Phạm Thị Thu Thanh
Bùi Thị Ngọc Thảo
Phạm Công Thành

Mã SV
14D190100
14D190467
14D190470
14D190032
14D190
14D190400
14D190399

Lớp HC
K50S2
K50S7
K50S7
K50S1

Chữ ký

K50S6
K50S6

2. Mục đích cuộc họp
Gặp mặt, trao đổi email, SĐT địa chỉ email, SĐT các thành viên,
bầu nhóm trưởng và thư ký
Nghiên cứu đề tài và phân công công việc
3. Nội dung công việc
3.1.Bầu nhóm trưởng và thư ký :



Nhóm trưởng :
Thư ký :
3.3.Phân công công việc



Cho biết sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu định lượng khác với
nghiên cứu định tính như thế nào? So sánh dữ liệu định tính và dữ
liệu định lượng
1



Thuyết trình
 Chọn 1 chủ đề nghiên cứu cần dùng phương pháp định lượng với đề

tài đó. Hãy xác định đề cương nghiên cứu ( vấn đề nghiên cứu, mục
tiêu ng/cứu, câu hỏi ng/cứu, kết quả dự kiến )
 Làm word
 Làm slides

Thư ký

Nhóm trưởng

Giảng viên

Bùi Thị Ngọc Thảo

Trần Thị Quy

Đàm Gia Mạnh

2

Trường Đại học Thương Mại

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Buổi 2
Kính gửi thầy: Đàm Gia Mạnh
Ngày họp nhóm: 15/10/2015
Thời gian: 17h50 – 18h
Địa điểm: Sân thư viện trường Đại học Thương Mại
1. Thành phần tham dự :
STT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên
Trần Thị Quy
Mai Lâm Thái
Nguyễn Quang Thắng
Đặng Thị Thắm
Phạm Thị Thu Thanh
Bùi Thị Ngọc Thảo
Phạm Công Thành

Mã SV
14D190100
14D190467
14D190470
14D190032
14D190
14D190400
14D190399

Lớp HC
K50S2
K50S7
K50S7
K50S1

Chữ ký

K50S6
K50S6

2.Mục đích cuộc họp
Tập hợp, cùng nhau nhận xét về phần của mỗi thành viên
3. Nội dung công việc
Tập hợp các phần đã được giao của các thành viên , nhận xét chỉnh sửa để hoàn chỉnh
bản word và slide
Thư ký

Bùi Thị Ngọc Thảo

Nhóm trưởng

Giảng viên

Trần Thị Quy

Đàm Gia Mạnh

3

Trường Đại học Thương Mại

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Buổi 3
Kính gửi thầy : Đàm Gia Mạnh
Ngày họp nhóm: 19/10/2015
Thời gian: 14h – 15h
Địa điểm: Sân thư viện trường Đại học Thương Mại
1. Thành phần tham dự :
STT
1
2
3
4
5
6
7

Họ và tên
Trần Thị Quy
Mai Lâm Thái
Nguyễn Quang Thắng
Đặng Thị Thắm
Phạm Thị Thu Thanh
Bùi Thị Ngọc Thảo
Phạm Công Thành

Mã SV
14D190100
14D190467
14D19...
Trường Đại học Thương Mại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Buổi 1
Kính gửi thầy: Đàm Gia Mạnh
Ngày họp nhóm: 10/10/2015
Thời gian: 11h30 – 12h
Địa điểm: Sân thư viện trường Đại học Thương Mại
1. Thành phần tham dự :
STT Họ và tên Mã SV Lớp HC Chữ ký
1 Trần Thị Quy 14D190100 K50S2
2 Mai Lâm Thái 14D190467 K50S7
3 Nguyễn Quang Thắng 14D190470 K50S7
4 Đặng Thị Thắm 14D190032 K50S1
5 Phạm Thị Thu Thanh 14D190
6 Bùi Thị Ngọc Thảo 14D190400 K50S6
7 Phạm Công Thành 14D190399 K50S6
2. Mục đích cuộc họp
Gặp mặt, trao đổi email, SĐT địa ch email, SĐT các tnh viên,
bầu nhóm trưởng và thư ký
Nghiên cứu đề tài và phân công công việc
3. Nội dung công việc
3.1.Bầu nhóm trưởng và thư ký :
Nhóm trưởng :
Thư ký :
3.3.Phân công công việc
Cho biết sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu định lượng khác với
nghiên cứu định tính như thế nào? So sánh dữ liệu định tính và dữ
liệu định lượng
1
Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học - Người đăng: ngocpham-tm123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học 9 10 791