Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Chích Bông
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
12/25/2012

1.

Xác
V n

Chương 2

nh v n

L a ch n v n
2.

nghiên c u

n/c là gì
n/c

Thi t k nghiên c u

Biên so n: Ch Bá Quy t
H c

bi t, hi u!
1

1.

V n
nghiên c u là gì?
Trong quá trình n/c, bư c u tiên và quan tr ng nh t là l a ch n
và xác nh chính xác v n
n/c. M t nhà n/c ph i tìm ra v n
và
c u trúc nó
nó tr nên kh dĩ
n/c. Gi ng như m t bác sĩ, m t
nhà n/c ph i ki m tra t t c các tri u ch ng ( ư c trình bày ho c
ư c quan sát b i anh ta) liên quan n m t v n
trư c khi có
th ch n oán m t cách chính xác.
xác nh m t v n
m t
cách chính xác, m t nhà n/c ph i bi t: v n
là cái gì (what a
problem is?).
M tv n
n/c là m t trong nh ng òi h i m t nhà n/c ưa ra gi i
pháp t t nh t cho v n
nh t nh, nghĩa là,
tìm hi u quá trình
hành ng
m c tiêu có th
t ư c t i ưu trong b i c nh c a
m t môi trư ng nh t nh.

2

1.

V n
nghiên c u là gì?
Ta bi t r ng còn nhi u v n
mang tính lý thuy t ho c ng d ng
mà khoa h c chưa gi i quy t ư c. S thi u h t v tri th c/ki n
th c này ư c g i là kho ng tr ng ki n th c (gaps of knowledge).
N u phát hi n ư c các kho ng tr ng ki n th c này trong lĩnh v c
chuyên môn c a mình, nhà N/c có th
nh hư ng ý tư ng N/c
nh m gi i quy t kho ng tr ng ki n th c.

3

L a ch n v n
nghiên c u
Ngu n l a ch n v n
n/c có th t nhi u ngu n khác nhau.
p trên giao (B /Hãng/Trư ng)
- H p ng v i i tác
- T ngư i nghiên c u
t
- Ý tư ng
xu t c a c ng ng khoa h c
- Các t ch c tài tr : SIDA, CIDA, USAID, JICA…
- Các phương ti n thông tin i chúng
- Các bài báo khoa h c, công trình n/c ã công b
Ví d :

2.

4

2.

L a ch n v n
nghiên c u
Các lo i v n
n/c (“
tài”)
tài / D án /
án
Chương trình
tài: Nghiên c u mang tính h c thu t là ch y u
D án:
tài áp d ng v i th i h n, a
m n nh
Chương trình:
tài l n,
án: Nghiên c u
m

5

m m t sô
tm t

tài, d án.
tài, d án, chương trình

6

1

12/25/2012

tài là m t hình th c t ch c NCKH do m t ngư i ho c m t
nhóm ngư i th c hi n. M t s hình th c t ch c nghiên c u
khác không hoàn toàn mang tính ch t nghiên c u khoa hoc,
như: Chương trình, d án,
án. S khác bi t gi a các hình
th c NCKH này như sau:
tài: ư c th c hi n
tr l i nh ng câu h i mang tính h c
thu t, có th chưa
ý n vi c ng d ng trong ho t ng th c
t .
D án: ư c th c hi n nh m vào m c ích ng d ng, có xác
nh c th hi u qu v kinh t và xã h i. D án có tính ng
d ng cao, có ràng bu c th i gian và ngu n l c.

án: là lo i văn ki n, ư c xây d ng
trình c p qu n lý
cao hơn, ho c g i cho m t cơ quan tài tr
xin th c hi n m t
công vi c nào ó như: thành l p m t t ch c; tài tr cho m t
ho t ng xã h i, .....
12/25/2012
1
Chương 2
Biên son: Ch Bá Quyết
1
Hc để biết, hiu!
1. Xác định vn đề nghiên cu
Vn đề n/c là gì
La chn vn đề n/c
2. Thiết kế nghiên cu
2
1. Vn đề nghiên cu là gì?
Trong quá trình n/c, bước đầu tiên và quan trng nht là la chn
và xác định chính xác vn đề n/c. Mt nhà n/c phi tìm ra vn đề
cu trúc nó để nó tr nên kh dĩ để n/c. Ging như mt bác sĩ, mt
nhà n/c phi kim tra tt c các triu chng (được trình bày hoc
được quan sát bi anh ta) liên quan đến mt vn đề trước khi có
th chn đoán mt cách chính xác. Để xác định mt vn đề mt
cách chính xác, mt nhà n/c phi biết: vn đề là cái gì (what a
problem is?).
Mt vn đề n/c là mt trong nhng đòi hi mt nhà n/c đưa ra gii
pháp tt nht cho vn đề nht định, nghĩa là, để tìm hiu quá trình
hành động để mc tiêu có th đạt được ti ưu trong bi cnh ca
mt môi trường nht định.
3
1. Vn đề nghiên cu là gì?
Ta biết rng còn nhiu vn đề mang tính lý thuyết hoc ng dng
mà khoa hc chưa gii quyết được. S thiếu ht v tri thc/kiến
thc này được gi là khong trng kiến thc (gaps of knowledge).
Nếu phát hin được các khong trng kiến thc này trong lĩnh vc
chuyên môn ca mình, nhà N/c có th định hướng ý tưởng N/c
nhm gii quyết khong trng kiến thc.
4
2. La chn vn đề nghiên cu
Ngun la chn vn đề n/c có th t nhiu ngun khác nhau.
- p trên giao (B/Hãng/Trường)
- Hp ng vi i tác
- T người nghiên cu đề t
- Ý tưởng đề xut ca cng đồng khoa hc
- Các t chc tài tr: SIDA, CIDA, USAID, JICA…
- Các phương tin thông tin đại chúng
- Các bài báo khoa hc, công trình n/c đã công b
Ví d:
5
2. La chn vn đề nghiên cu
Các loi vn đề n/c (“Đề tài”)
Đề tài / D án / Đề án
Chương trình
Đề tài: Nghiên cu mang tính hc thut là ch yếu
D án: Đề tài áp dng vi thi hn, địa m n định
Chương trình: Đề tài ln, m mt sô đề tài, d án.
Đề án: Nghiên cu m đề t mt đề tài, d án, chương trình
6
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Chích Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 558