Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp trình bày báo cáo khoa học

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HỌC
Bài viết này được Trung tâm CNTT sưu tầm qua bản photocopy, không rõ nguồn gốc.
Trình bày báo cáo khoa học không phải là một việc dễ dàng. Trong bài này chúng ta sẽ đưa
ra một vài điểm cần lưu ý khi trình bày một báo cáo khoa học.
1.

Thế nào là một báo cáo khoa học
Một bản báo cáo khoa học là một bài thuyết trình khoảng 30 – 60 phút, trước một nhóm
người có trình độ cao, khả năng tiếp cận vấn đề nhanh. Tuy nhiên họ có thể chưa biết thật rõ
ràng, tường tận về vấn đề mà bản báo cáo đề cập đến.
Bài viết này được rút ra từ những kinh nghiệm bản thân của tác giả qua những buổi hội
thảo thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science). Phương pháp, cách thức trình
bày một bản báo cáo khoa học hoàn toàn khác với cách trình bày những báo cáo thương mại
mà chúng ta vẫn thấy. Lý do chính của sự khác biệt này là ở mục đích và nội dung báo cáo.
Bài viết này không có tham vọng đưa ra một khuôn mẫu hoặc giải đáp tất cả thắc mắc của
mọi người, tuy nhiên chúng tôi hy vọng đưa ra một số tiêu chí chung. Những tiêu chí này có
thể không phải hữu ích với tất cả mọi người, vì vậy người đọc hãy lựa chọn lấy những tiêu chí
phù hợp và bỏ qua những tiêu chí còn lại.

2.

·
·

Nên trình bày những gì trong một báo cáo khoa học?
Trong công việc, hãy coi những báo cáo, những buổi nói chuyện khoa học là thước đo để
đánh giá quá trình nghiên cứu, tìm tòi của mỗi cá nhân. Trước khi quyết định cần trình bày
vấn đề gì, hãy trả lời hai câu hỏi sau:
Ai là đối tượng chính của buổi báo cáo?
Nếu như ai đó chỉ nhớ được một vấn đề duy nhất trong bản báo cáo, chúng ta muốn đó là
vấn đề nào?
Câu trả lời cho hai câu hỏi trên chính là những tiêu chuẩn để chúng ta chuẩn bị nội dung
của bản báo cáo, để quyết định đề cập và không đề cập tới vấn đề nào. Một điều ghi nhớ nữa
là hãy đưa ra câu trả lời của câu hỏi thứ hai cho người nghe.

2.1. Sử dụng các ví dụ
Công việc nghiên cứu của chúng ta luôn xuất phát từ thực tế. Sau khi giải quyết một loạt
các vấn đề có liên quan với nhau, chúng ta đưa ra một phương pháp chung, tổng quát hoá,
trừu tượng hoá giải pháp đã tìm được và đưa ra một lý thuyết chung.
Ví dụ, khi tìm hiểu một hàm số để xác định cách mà hàm số đó tính toán dựa trên các
đối số đầu vào, trước hết ta đi giải thích hàm số đó bằng lời, sau đó chúng ta tổng quát
hoá bằng các lời giải thích trừu tượng.
Một lỗi trầm trọng mà chúng ta thường mắc phải đó là chỉ đưa ra các phương pháp chung,
các định nghĩa trừu tượng mà quên mất các ví dụ dẫn dắt tới kết quả đã ...
PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HC
Bài viết này được Trung tâm CNTT sưu tm qua bn photocopy, không rõ ngun gc.
Trình bày báo cáo khoa hc không phi là mt vic d dàng. Trong bài này chúng ta s đưa
ra mt vài đim cn lưu ý khi trình bày mt báo cáo khoa hc.
1. Thế nào là mt báo cáo khoa hc
Mt bn báo cáo khoa hc là mt bài thuyết trình khong 30 – 60 phút, trước mt nhóm
người có trình độ cao, kh năng tiếp cn vn đề nhanh. Tuy nhiên h có th chưa biết tht rõ
ràng, tường tn v vn đề mà bn báo cáo đề cp đến.
Bài viết này được rút ra t nhng kinh nghim bn thân ca tác gi qua nhng bui hi
tho thuc lĩnh vc Khoa hc máy tính (Computer Science). Phương pháp, cách thc trình
bày mt bn báo cáo khoa hc hoàn toàn khác vi cách trình bày nhng báo cáo thương mi
mà chúng ta vn thy. Lý do chính ca s khác bit này là mc đích và ni dung báo cáo.
Bài viết này không có tham vng đưa ra mt khuôn mu hoc gii đáp tt c thc mc ca
mi người, tuy nhiên chúng tôi hy vng đưa ra mt s tiêu chí chung. Nhng tiêu chí này có
th không phi hu ích vi tt c mi người, vì vy người đọc hãy la chn ly nhng tiêu chí
phù hp và b qua nhng tiêu chí còn li.
2. Nên trình bày nhng gì trong mt báo cáo khoa hc?
Trong công vic, hãy coi nhng báo cáo, nhng bui nói chuyn khoa hc là thước đo để
đánh giá quá trình nghiên cu, tìm tòi ca mi cá nhân. Trước khi quyết định cn trình bày
vn đề gì, hãy tr li hai câu hi sau:
· Ai là đối tượng chính ca bui báo cáo?
· Nếu như ai đó ch nh được mt vn đề duy nht trong bn báo cáo, chúng ta mun đó là
vn đề nào?
Câu tr li cho hai câu hi trên chính là nhng tiêu chun để chúng ta chun b ni dung
ca bn báo cáo, để quyết định đề cp và không đề cp ti vn đề nào. Mt điu ghi nh na
là hãy đưa ra câu tr li ca câu hi th hai cho người nghe.
2.1. S dng các ví d
Công vic nghiên cu ca chúng ta luôn xut phát t thc tế. Sau khi gii quyết mt lot
các vn đề có liên quan vi nhau, chúng ta đưa ra mt phương pháp chung, tng quát hoá,
tru tượng hoá gii pháp đã tìm được và đưa ra mt lý thuyết chung.
Ví d, khi tìm hiu mt hàm s để xác định cách mà hàm s đó tính toán da trên các
đối s đầu vào, trước hết ta đi gii thích hàm s đó bng li, sau đó chúng ta tng quát
hoá bng các li gii thích tru tượng.
Mt li trm trng mà chúng ta thường mc phi đó là ch đưa ra các phương pháp chung,
các định nghĩa tru tượng mà quên mt các ví d dn dt ti kết qu đã nghiên cu. Nhiu
bn báo cáo khoa hc tr nên quá tru tượng, din gi trình bày hết slide n ti slide kia,
trong khi đó không đưa ra các ví d minh ho cho vn đề đang nói, vì thế hiu qu thu được
không cao.
Ví d là mt phn quan trng ca các bn báo cáo khoa hc để minh ho cho ch đề mà ta
đề cp ti. Khi đưa ra mt định nghĩa, mt cu trúc toán hc hoc mt ký hiu mi chúng ta
cn đưa ra các ví d để người nghe có th hình dung và hiu được nó. Khi đưa ra mt lý
Phương pháp trình bày báo cáo khoa học - Trang 2
Phương pháp trình bày báo cáo khoa học - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương pháp trình bày báo cáo khoa học 9 10 967