Ktl-icon-tai-lieu

Phút nhìn lại mình

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4397 lần   |   Lượt tải: 20 lần
By Phương Pham
Phút nhìn lại mình
Phần 1
Khởi đầu

Rời mái trường bước vào cuộc sống,một chàng trai,sau những khó khăn,thử thách dần
trưởng thành với những mục đích đã đạt được. Anh làm việc không mệt mỏi và điều có ý
nghĩa là anh đã tìm được niềm vui trong công việc.Công việc thực sự có một sức hút với anh .
Cũng nhờ thế, anh đã đạt được không ít thành quả khiến cho những nguời xung quanh rất thán
phục
Nhưng đến một ngày, anh cảm thấy quá căng thẳng,bởi hầu như công việc ở công ty anh cứ
liên tục tiếp diễn,không có điểm dừng.Bất kì vấn đề nào anh cũng muốn quan tâm đến bằng
tất cả nhiệt huyết,song có những điều xảy ra không theo ý muốn của anh.Những hiểu lầm dẫn
đến bất hoà với đồng nghiệp,những lần xung đột quan điểm với người yêu-khiến tình cảm rạn
nứt dẫn đến cuộc chia tay mới đây…đã khiến anh thực sự mất phương hướng.Tình yêu đổ vỡanh mất đi nguồn động viên lớn nhất của mình. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến anh,trong
suy nghĩ riêng cũng như trong công việc.
Chàng trai không thể lí giải được điều gì đang xảy đến với mình.Nhiều đêm không ngủ,mọi
nghĩ suy trăn trở trong anh chỉ xoay quanh câu hỏi :”Tại sao?”.Tại sao có những sự việc anh
chắc chắn nó sẽ diễn biến như thế,nhưng cuối cùng không thể làm anh hài lòng?.Sự tự tin
trong anh không mất đi,nhưng anh không tìm ra đâu là hướng đi đúng.Anh cảm thấy hình như
mình còn thiếu một điều gì đó-một điều rất quan trọng.
Những khi ngồi lại một mình ,trong anh lại xuất hiện những suy nghĩ mâu thuẫn.Anh chợt
thấy mình là một người xa lạ-một người mà chính anh cũng không thích-nhưng cái tôi của
anh đã ngăn cản không cho anh nhìn rõ và thừa nhận điều đó.Những mâu thuẫn nội tại cùng
với các sự cố không thể khắc phục được trong cuộc sống đã khiến anh trở nên trầm lặng
hẳn.Tuy nhiên, trong thâm tâm,anh biết đó chỉ là một sự “tự vệ” tạm thời,chứ không phải là
bản chất thật luôn hướng ngoại,tích cực của mình.
Nhưng dần dần,anh nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn anh tưởng:sự sáng tạo và
năng động vốn có trong anh đã giảm đi rất nhiều.Từ lúc nào không hay,anh đã mắc phải
chứng trầm cảm-hậu quả của những đêm dài không ngủ,trăn trở nghĩ suy.Anh không biết phải
khắc phục,tự điều chỉnh như thế nào hoặc phải bắt đầu lại từ đâu?.
“Mình đang thật sự cần điều gì đây?-Anh trăn trở-Liệu mình có đòi hỏi quá nhiều không,khi
vừa muốn được thành công,lại cũng vừa muốn tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc trong tâm
hồn?Không biết có ai đó cùng lúc đạt được cả hai điều này không?Nếu có thì người đó quả
thật may mắn vì có được một ...
By Phương Pham
1
Phút nhìn li mình
Phn 1
Khi đầu
Ri mái trường bước vào cuc sng,mt chàng trai,sau nhng khó khăn,th thách dn
trưởng thành vi nhng mc đích đã đạt được. Anh làm vic không mt mi và điu có ý
nghĩa là anh đã tìm được nim vui trong công vic.Công vic thc s có mt sc hút vi anh .
Cũng nh thế, anh đã đạt được không ít thành qu khiến cho nhng ngui xung quanh rt thán
phc
Như
ng đến mt ngày, anh cm thy quá căng thng,bi hu như công vic công ty anh c
liên tc tiếp din,không có đim dng.Bt kì vn đề nào anh cũng mun quan tâm đến bng
tt c nhit huyết,song có nhng điu xy ra không theo ý mun ca anh.Nhng hiu lm dn
đến bt hoà vi đồng nghip,nhng ln xung đột quan đim v
i người yêu-khiến tình cm rn
nt dn đến cuc chia tay mi đây…đã khiến anh thc s mt phương hướng.Tình yêu đổ v-
anh mt đi ngun động viên ln nht ca mình. Điu này đã nh hưởng rt ln đến anh,trong
suy nghĩ riêng cũng như trong công vic.
Chàng trai không th lí gii được điu gì đang xy đến vi mình.Nhi
u đêm không ng,mi
nghĩ suy trăn tr trong anh ch xoay quanh câu hi :”Ti sao?”.Ti sao có nhng s vic anh
chc chn nó s din biến như thế,nhưng cui cùng không th làm anh hài lòng?.S t tin
trong anh không mt đi,nhưng anh không tìm ra đâu là hướng đi đúng.Anh cm thy hình như
mình còn thiếu mt điu gì đó-mt điu rt quan trng.
Nhng khi ngi l
i mt mình ,trong anh li xut hin nhng suy nghĩ mâu thun.Anh cht
thy mình là mt người xa l-mt người mà chính anh cũng không thích-nhưng cái tôi ca
anh đã ngăn cn không cho anh nhìn rõ và tha nhn điu đó.Nhng mâu thun ni ti cùng
vi các s c không th khc phc được trong cuc sng đã khiến anh tr nên trm lng
hn.Tuy nhiên, trong thâm tâm,anh biết đó ch là mt s
“t v” tm thi,ch không phi là
bn cht tht luôn hướng ngoi,tích cc ca mình.
Nhưng dn dn,anh nhn ra vn đề đã tr nên nghiêm trng hơn anh tưởng:s sáng to và
năng động vn có trong anh đã gim đi rt nhiu.T lúc nào không hay,anh đã mc phi
chng trm cm-hu qu ca nhng đêm dài không ng,tră
n tr nghĩ suy.Anh không biết phi
khc phc,t điu chnh như thế nào hoc phi bt đầu li t đâu?.
“Mình đang tht s cn điu gì đây?-Anh trăn tr-Liu mình có đòi hi quá nhiu không,khi
va mun được thành công,li cũng va mun tìm kiếm s bình yên và hnh phúc trong tâm
hn?Không biết có ai đó cùng lúc đạt được c hai
điu này không?Nếu có thì người đó qu
tht may mn vì có được mt cuc sng trn vn như vy!”.
“Mình phi sm thoát khi tình trng này –Anh t nh-Nếu kéo dài,hu qu s khó lường
trước.Phi có ai đó tht tng tri mi có cách lí gii nhng mâu thun trong cuc sng-như
Phút nhìn lại mình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phút nhìn lại mình - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phút nhìn lại mình 9 10 129