Ktl-icon-tai-lieu

Place image

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PLACE IMAGE
Marketing Places
Chapters 7 and 8

BRAND OR IMAGE?
Band: the value attached to the name of a product, a company, or a
place
Image: what will appear in the mind of customers when they hear
about the name
Product and company may change name and brand, but a place
hardly can do that
Example:
Toyota and Lexus
Honda and Acura
Nissan and Infinity

Mistake: Simply considering a place as a brand name

1

STRATEGIC IMAGE MANAGEMENT (SIM)
1.

What determin the image of a place?

2.

How to measure the image of a place?

3.

Criteria to design the image of a place?

4.

Tools to distribute the image?

5.

Can a place change it negative image?

Main idea of SIM : image can be realized and changed from time to
time

COMPONENTS OF A PLACE IMAGE
Image = believes + ideas + impressions
(that people hold about a place)
Image = symbolization of associations and information of a place
Image = product of mind from information
No information

often negative image produced

Image is not a belief on a single factor
Hình töôïng khoâng phaûi laø thaùi ñoä caù nhaân
Hình töôïng khoâng phaûi aán töôïng caù nhaân
Yeáu toá aûnh höôûng chính ñeán choïn löïa cuûa “ngöôøi mua”

2

KIEÅM ÑÒNH HÌNH TÖÔÏNG THEO PHAÂN KHUÙC
Choïn moät nhoùm ñoái töôïng:
Chung tính caùch
Chung moái quan taâm
Chung nhaän thöùc
1. Cö daân
2. Khaùch thaêm
3. Caùc nhaø quaûn lyù
4. Caùc nhaø ñaàu tö
5. Caùc nhaø khôûi taïo doanh nghieäp
6. Khaùch nöôùc ngoaøi ñeán thaêm
7. Caùc chuyeân gia veà ñòa ñieåm: coù caû hai vai troø ñaàu tö vaø marketing

6 ÑAËC ÑIEÅM ÑEÅ PHAÂN KHUÙC

Loaïi tröø laãn nhau: khoâng truøng laép.
Toaøn dieän: bao truøm taát caû caùc ñoái töôïng muïc tieâu.
Coù theå ño löôøng ñoä lôùn, söùc mua vaø ñaëc tính
Coù theå tieáp caän vaø phuïc vuï moät caùch höõu hieäu
Qui moâ ñuû lôùn ñeå xöùng ñaùng theo ñuoåi.
Ñaùp öùng moät caùch khaùc bieät: veà soá löôïng, chuûng loaïi vaø thôøi ñieåm
(so vôùi caùc phaân khuùc khaùc)

3

ÑO LÖÔØNG SÖÏ QUEN THUOÄC & ÖA THÍCH.

Chöa töøng nghe noùi

Raát gheùt

Coù nghe noùi ñeán

Phaàn naøo gheùt

Bieát ñoâi chuùt

Baøng quan

Bieát kha khaù

Phaàn naøo thích

Bieát raát roõ

Raát thích

KHAÛO SAÙT ÑO LÖÔØNG HÌNH TÖÔÏNG

Xaây döïng moät taäp hôïp caùc yeáu toá ñeå cho ñieåm.
Loaïi boû nhöõng yeáu toá ít thoâng tin
AÙp duïng leân maãu
Tính trung bình caùc keát quaû
Lieân keát caùc ñieåm trung bình ñeå coù hình töôïng trung bình
Kieåm tra sai soá. Neáu sai soá cao phaân khuùc laïi

4

CAÙC TIEÂU CHÍ ÑEÅ THIEÁT KEÁ HÌNH TÖÔÏNG

Phaûi coù giaù trò
P...
1
PLACE IMAGE
Marketing Places
Chapters 7 and 8
BRAND OR IMAGE?
Band: the value attached to the name of a product, a company, or a
place
Image: what will appear in the mind of customers when they hear
about the name
Product and company may change name and brand, but a place
hardly can do that
Example:
Toyota and Lexus
Honda and Acura
Nissan and Infinity
Mistake: Simply considering a place as a brand name
Place image - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Place image - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Place image 9 10 304