Ktl-icon-tai-lieu

Protein type specific amino acid substitution models for influenza viruses

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Protein type specific amino acid substitution
models for influenza viruses
Nguyễn Văn Sáu
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS ngành: Khoa học máy tính; Mã số: 60 48 01
Người hướng dẫn: TS. Lê Sỹ Vinh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Mặc dù, mô hình chung tốt nhất hiện tại của biến đổi amino-acid của
virut cúm được ước lượng từ cơ sở dữ liệu protein lớn nhưng không phải là đặc
biệt cho virut cúm. Từ nghiên cứu sâu về virut cúm của nhóm tác giả, chúng tôi đã
áp dụng phương pháp maximum likelihood trong ước lượng các mô hình biến đổi
đặc biệt này. Các thí nghiệm đã chứng minh các mô hình đối với các kiểu protein
của chúng tôi tốt hơn mô hình FLU hiện tại. Chúng ta đề xuất với các nhà nghiên
cứu các mô hình của chúng tôi nghiên cứu về virut cúm để đạt độ chính xác hơn

Keywords: Khoa học máy tính; Mô hình dữ liệu; Amino acid; Mô hình dự toán

Content
I.

GIớI THIệU

Mô hình biến đổi amino acid là một phần chủ yếu của các hệ thống phân tích chuỗi
protein. Các mô hình tổng quát biến đổi amino acid đã được ước lượng từ các cơ sở dữ
liệu lớn, tuy nhiên, chúng không đặc biệt dành cho virut cúm. Mô hình biến đổi amino
acid tổng quát tốt nhất hiện tại là FLU. Mặc dù ma trận FLU là đặc biệt đối với virut
cúm, nhưng nó vẫn không đặc biệt đối với các kiểu protein. Khi virut cúm gây nên nhiều
vấn đề nguy hiểm cho cả sức khỏe con người và kinh tế xã hội thì nghiên cứu các trường
hợp đặc biệt là đáng quan tâm. Trong luận văn này, chúng tôi đã sử dụng hơn 27 triệu
amino acid để ước lượng ra 11 protein mô hình đặc biệt dành cho virut cúm.

II.

CÁC NGHIÊN CứU LIÊN QUAN

Các hệ thống phân tích protein luôn yêu cầu mô hình biến đổi amino acid khi phân tích
mối quan hệ giữa các chuỗi protein. Do đó, ước lượng các mô hình biến đổi amino acid là
nhiệm vụ trọng tâm trong Tin-sinh hơn 40 năm nay.
Có hai cách chính để ước lượng các mô hình biến đổi amino acid từ các sắp hàng đa
chuỗi protein. Cách đầu tiên là ước lượng các tốc độ biến đổi giữa các amino acid dựa
trên giả thiết rằng xác suất thay đổi từ một amino acid này đến một amino acid khác trong
một thời gian là tuyến tính. Cách tiếp cận này là đơn giản và có thể ứng dụng trong các
cơ sở dữ liệu lớn. Tuy nhiên, giả thiết này chỉ chấp nhận được nếu thời gian là nhỏ, vì
thế, các chuỗi amino acid phải rất giống nhau.
Cách tiếp cận thứ hai lấy các ưu điểm của sắp hàng đã chuỗi bằng cách sử dụng phương
pháp maximum likelihood. Ý tưởng chính là ước lượng cả cây phát sinh loài cũng như
các mô hình biến đổi để cực đại likelihood của các s...
Protein type specific amino acid substitution
models for influenza viruses
Nguyn Văn Sáu
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS ngành: Khoa hc máy tính; s: 60 48 01
Người hướng dn: TS. Lê S Vinh
m bảo v: 2012
Abstract: Mc dù, hình chung tt nht hin ti ca biến đổi amino-acid ca
virut cúm được ước lượng t sở d liu protein ln nhưng không phải đặc
bit cho virut cúm. T nghiên cu sâu v virut cúm ca nhóm tác giả, chúng tôi đã
áp dụng phương pháp maximum likelihood trong ước lượng các hình biến đổi
đặc bit này. Các thí nghim đã chứng minh các hình đi vi các kiu protein
ca chúng tôi tt hơn hình FLU hin tại. Chúng ta đề xut vi các nhà nghiên
cu các mô hình ca chúng tôi nghiên cu v virut cúm để đạt độ chính xác hơn
Keywords: Khoa hc máy tính; Mô hình d liu; Amino acid; Mô hình d toán
Content
I. GIớI THIệU
hình biến đổi amino acid mt phn ch yếu ca các h thng phân tích chui
protein. Các mô hình tng quát biến đi amino acid đã được ước ng t các sở d
liu ln, tuy nhiên, chúng không đặc bit dành cho virut cúm. hình biến đổi amino
acid tng quát tt nht hin ti FLU. Mc ma trn FLU đặc biệt đối vi virut
cúm, nhưng vẫn không đặc biệt đối vi các kiu protein. Khi virut cúm gây nên nhiu
vấn đề nguy him cho c sc khỏe con người và kinh tế hi thì nghiên cu các trường
hợp đặc biệt đáng quan tâm. Trong luận văn này, chúng tôi đã s dụng hơn 27 triu
amino acid để ước lượng ra 11 protein mô hình đặc bit dành cho virut cúm.
Protein type specific amino acid substitution models for influenza viruses - Trang 2
Protein type specific amino acid substitution models for influenza viruses - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Protein type specific amino acid substitution models for influenza viruses 9 10 591