Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời Pháp thuộc (1885-1945)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời Pháp
thuộc (1885-1945)
Nguyễn Hồng Chi
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Xanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề về quá trình đô thị hoá Hà Nội thời Pháp
thuô ̣c (1888-1945). Phân tích những bước chuyể n biế n quan tro ̣ng của mô ̣t đô thi ̣
truyề n thố ng phương Đông sang đô thi ̣hiê ̣n đa ̣i kiể u phương Tây với trườ
ng hơ ̣p cu ̣
thể là Hà Nô ̣i . Đánh giá những ảnh hưởng tich cực và tiêu cực của chinh sách cai tri ̣
́
́
thành phố Hà Nội của chính quyền thực dân Pháp qua những thay đổi về diện mạo của
đô thi ̣Hà Nô ̣i, sự chuyể n biế n về mă ̣t k inh tế , hình thành một lối sống thị dân mới ...
Keywords: Lịch sử Việt Nam; Hà Nội; Thời Pháp thuộc; Giai đoạn 1888-1945; Đô thị
hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn hiến , như cách go ̣i trong tiế ng Viê ̣t là thành thi ̣ hay đô
thị, đươ ̣c ta ̣o thành từ hai yế u tố khởi nguồ n chủ yế u . Yế u tố thứ nhấ t là thành hoă ̣c đô chỉ
mô ̣t toà thành, có nghĩa là nơi tập trung quyền lực , hê ̣ thố ng chinh tri ̣vương triề u , luôn khép
́
kín trong bốn bức tường th ành kiên cố . Yế u tố thứ hai là thị có nghĩa là chợ . Đây là mô ̣t yế u
tố cơ bản để phát triể n khu phố buôn bán bên ngoài những bức tường thành . Đó chính là trung
tâm kinh tế của đô thi ̣với các hoa ̣t đô ̣ng thương ma ̣i , thủ công nghiê ̣p và cư trú của cư dân.
Đô thi ̣hoá gắ n liề n với nế p số ng đô thi ̣hiê ̣n đa ̣i , gắ n liề n với bản sắ c văn hoá dân tô ̣c
và Hà Nội. Như là mô ̣t nét rấ t đă ̣c thù của thành phố Thủ đô 1000 năm tuổ i, đâ ̣m nét bản sắ c
văn hoá Hà thành nói riêng cũng như dân tộc Việt Nam nói chung . Trải qua một quá trình đô
thị hoá gần nghìn năm , nhấ t là từ thế kỷ XIX , XX trở la ̣i đây , bản sắc văn hoá Hà Nội không
những không bi ̣mấ t đi mà ngày càng chứng tỏ sự phát triển hiện đại , hoà nhập với những nét
hấ p dẫn hơn . Đó là hàng loa ̣t các kiế n trúc cổ , các di tích lịch sử , văn hoá , các cảnh quan xưa

vẫn đươ ̣c bảo tồ n bên ca ̣nh các công trình kiế n trúc hiê ̣n đa ̣i , nhiề u khu đô thi ̣ mới, khu công
nghiê ̣p liên tu ̣c đươ ̣c xây dựng bên ca ̣nh các làng nghề truyề n thố ng nổ i tiế ng của Hà Nô ̣i .
Có thể nói, đô thi ̣hoá của Hà Nô ̣i luôn ...

-1945)

i hc Khoa hc Xã h
 ngành: ; 60 22 54

 2010
Abstract: 
, 

 (1888-1945). 


















. 
















, 


 ,  ...
Keywords: ; ; ; -1945; 
hóa
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
-  , 






, 





 . 

 
 


,  , 


 , 

  . 

  . 












 . 










, 



.






, 




. 







 1000 
, 




 . 
 , 


 , 

, 








 , 

. 






,  , 
, 
Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời Pháp thuộc (1885-1945) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời Pháp thuộc (1885-1945) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời Pháp thuộc (1885-1945) 9 10 784