Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 - 2010)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông
nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 - 2010)
Lê Thị Thảo
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Tiến
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở Thanh Hóa trước đổi
mới tác động tới quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn
Thanh Hóa. Dựng lại quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông
thôn (chủ yếu là mô hình hợp tác xã nông nghiệp) ở Thanh Hóa qua 2 giai đoạn
1986 – 1996; 1997 – 2010, với những thuận lợi, khó khăn, thành tựu, hạn chế riêng
của từng giai đoạn. Phân tích những mặt hợp lý, có tác động tích cực đến kinh tế
nông nghiệp, nông thôn của mô hình hợp tác hiện nay của Thanh Hóa đồng thời
cũng chỉ ra những bất cập, những vấn đề nảy sinh đang đòi hỏi phải tiếp tục giải
quyết nhằm phát triển kinh tế hợp tác trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Keywords. Mô hình hợp tác; Nông nghiệp; Nông thôn; Thanh Hóa
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong cuộc sống và sản xuất, con người không chỉ tác động vào giới tự nhiên mà còn
tác động lẫn nhau. Người ta không thể sản xuất được nếu không kết hợp với nhau theo một
cách nào đó để hoạt động chung và để trao đổi hoạt động với nhau, sự kết hợp đó tồn tại như
một quy luật tất yếu trong mọi hình thái kinh tế - xã hội.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, sự hợp tác có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng bởi các lý do: Một là, trong hệ thống các ngành kinh tế, nông nghiệp là ngành bị chi
phối nhiều nhất bởi tự nhiên; từ xưa đến nay, người nông dân Việt Nam không thể sản xuất
nếu không hợp tác với nhau chinh phục tự nhiên (thể hiện rõ nhất qua việc xây dựng các công
trình thủy lợi: đê điều, sông đào, kênh mương, hồ, đập…). Hai là, trong bối cảnh hội nhập
quốc tế, ngành nông nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển nhưng phải đối mặt với
không ít thách thức, để bảo vệ được quyền lợi của mình khi tham gia quá trình hội nhập, sự
hợp tác giữa các hộ nông dân với nhau và giữa các hộ nông dân với các tổ chức thuộc nhiều
ngành nghề khác càng trở nên cần thiết. Ba là, ngày nay, kinh tế hộ gia đình được khẳng định
là đơn vị kinh tế tự chủ, được tạo điều kiện để phát huy vai trò tích cực của mình trong nền
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, tuy nhiên, kinh tế hộ nông nghiệp mới được tái lập, trình độ sản xuất ...
Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông
nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 - 2010)
Lê Thị Tho
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s Vit Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dn: PGS.TS. Trương Thị Tiến
Năm bảo v: 2010
Abstract. Nghiên cứu điều kin t nhiên, kinh tế - xã hội Thanh Hóa trước đổi
mới tác động tới quá trình đi mới hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn
Thanh Hóa. Dựng lại quá trình đổi mới hình hợp tác trong nông nghiệp, nông
thôn (chủ yếu hình hợp tác xã nông nghiệp) Thanh Hóa qua 2 giai đoạn
1986 1996; 1997 2010, vi nhng thun lợi, khó khăn, thành tựu, hn chế riêng
ca từng giai đoạn. Phân ch những mt hợp lý, tác động tích cực đến kinh tế
nông nghiệp, nông thôn của hình hợp tác hiện nay của Thanh Hóa đồng thi
cũng chỉ ra nhng bt cp, nhng vấn đề ny sinh đang đòi hi phi tiếp tc gii
quyết nhằm phát triển kinh tế hợp tác trong bối cảnh Thanh Hóa đang đy mnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Keywords. Mô hình hợp tác; Nông nghiệp; Nông thôn; Thanh Hóa
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong cuc sống sn xuất, con người không chỉ tác động vào giới t nhiên còn
tác động lẫn nhau. Người ta không th sn xuất được nếu không kết hp vi nhau theo mt
cách nào đó để hoạt động chung để trao đổi hoạt động vi nhau, s kết hợp đó tồn tại như
mt quy lut tt yếu trong mọi hình thái kinh tế - xã hội.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, s hợp tác có ý nghĩa đặc bit quan
trng bởi các do: Một là, trong h thống các ngành kinh tế, nông nghiệp ngành bị chi
phi nhiu nht bi t nhiên; t xưa đến nay, người nông dân Việt Nam không thể sn xut
nếu không hợp tác với nhau chinh phc t nhiên (thể hiện rõ nhất qua việc xây dựng các công
trình thủy lợi: đê điều, sông đào, nh mương, hồ, đập…). Hai là, trong bi cnh hi nhp
quc tế, ngành nông nghip Việt Nam nhiều hội để phát triển nhưng phải đi mt vi
không ít thách thức, đ bo v đưc quyn li của mình khi tham gia quá trình hi nhp, s
hợp tác giữa các hộ nông dân với nhau giữa các hộ nông dân với các t chc thuc nhiu
ngành nghề khác càng trở nên cần thiết. Ba là, ngày nay, kinh tế h gia đình được khẳng định
đơn vị kinh tế t chủ, đưc tạo điu kiện để phát huy vai trò ch cực của mình trong nền
kinh tế ng hóa nhiều thành phn vận nh theo chế th trường định hướng hội ch
nghĩa, tuy nhiên, kinh tế h nông nghiệp mới được tái lập, trình độ sn xut thấp, phân tán, lại
phi cạnh tranh trong cơ chế th trường đầy biến động. Do vy, ch tập hp nhau trong mt
t chc hợp tác thì h nông dân mới bớt đi những khó khăn, rủi ro trong sn xut, kinh
doanh, khc phục được mt s hn chế ca bản thân kinh tế h.
Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 - 2010) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 - 2010) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quá trình đổi mới mô hình hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn Thanh Hóa (1986 - 2010) 9 10 694