Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất ở xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (1993 - 2008)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng
đất ở xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà
Tây (1993 - 2008)
Phạm Tô Huyền
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 60 22 54
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Tiến
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ
ruộng đất của địa phương. Đánh giá thực trạng tích tụ ruộng đất của xã Phù Lưu Tế,
huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây trong bối cảnh kinh tế xã hội của cả nước, có so sánh
với hiệu quả kinh tế của những hộ không tích tụ ruộng đất, từ đó rút ra nhận định về
những thành tựu, hạn chế và tiềm năng phát triển. Tìm hiểu những tác động của tích
tụ ruộng đất đến tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, như: phương thức canh tác
có gì thay đổi, quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sự
phát triển của mô hình kinh tế trang trại, sự biến đổi về mặt xã hội. Trên cơ sở quá
trình nghiên cứu thực tiễn, đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tích tụ
ruộng đất thực sự có hiệu quả.
Keywords. Lịch sử Việt Nam; Thời kỳ đổi mới; Ruộng đất; Hà Tây
Content
1. Lý do chọn đề tài
Ruộng đất - tư liệu sản xuất quan trọng, thứ tài sản quý giá của cư dân nông nghiệp. Ở
Việt Nam, tuyệt đại đa số cư dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, cho nên ruộng đất
càng trở nên quan trọng và quý giá.
Sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng và Chính phủ rất quan tâm
đến vấn đề ruộng đất và từng bước có những chính sách nhằm đem lại quyền lợi về ruộng đất
cho nông dân, bồi dưỡng sức dân, khuyến khích nông dân hăng hái đóng góp nhanh nhất,
nhiều nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp (1954).
Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đảng chủ trương tiến hành tập thể hoá
nông nghiệp. Theo đó, toàn bộ miền Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tây nói riêng, hầu
hết ruộng đất cũng như các hoạt động sản xuất nông nghiệp đều được tập thể hoá và đặt dưới
sự quản lý của hợp tác xã. Trong quá trình tập thể hoá nông nghiệp, bên cạnh những mặt tích
cực, mô hình tập thể hóa đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế, nhất là khâu quản lý và tổ chức sản
xuất. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho năng suất và sản lượng nông
nghiệp của tỉnh nói chung và Phù Lưu Tế nói riêng chưa cao, đời sống nhân dân gặp rất nhiều
khó khăn.

Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI được triệu tập tại Hà Nội. Đại hội
đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước....
i th rung
t  huyn M c, t
1993 - 2008)
Phn
i hc Khoa h
Lu ThS.  Lch s Vit Nam: 60 22 54
ng dn:  Tin
o v: 2010
Abstract. u t i th
rut cc tr rut c,
huyn M c, ti cnh kinh t i ca c 
vi hiu qu kinh t ca nhng h  rut, t nh v
nhu, hn ch u nhng c
t rui c
u kinh t ng, v
n c trang tri, s bii v m 
u thc ting kin ngh xu 
rut thc s u qu.
Keywords. Lch s Vit Nam; Thi k i mi; Rut; 
Content
1. Lý do chọn đề tài
- 


Sau kh

  





T
,  
                


Quá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất ở xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (1993 - 2008) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất ở xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (1993 - 2008) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quá trình dồn điền đổi thửa và tích tụ ruộng đất ở xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (1993 - 2008) 9 10 431