Ktl-icon-tai-lieu

quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi Thảo Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại

Quá trình hình thành và phát
triển của ngân hàng thương
mại
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Trên thế giới, lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát
triển của nền sản xuất hàng hoá. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế đã đòi hỏi sự
phát triển của Ngân hàng và đến lượt mình sự phát triển của Ngân hàng lại thúc đẩy sự
tăng trưởng của kinh tế.
Nguồn gốc ra đời của nghiệp vụ Ngân hàng được bắt đầu từ nhiều cách song nhìn chung
lại Ngân hàng ra đời là một tất yếu khách quan và đã trở thành một loại hình tổ chức
quan trọng đối với nền kinh tế bất kỳ. Có thể định nghĩa Ngân hàng, tuỳ thuộc vào chức
năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện song càng ngày các yếu tố trên đang
không ngừng thay đổi nên khái niệm để phân biệt Ngân hàng với các hình thức khác chỉ
mang tính tương đối.
Trong đề tài nghiên cứu này đứng từ giác độ xem xét các tổ chức này trên phương diện
các hoạt động của Ngân hàng thì “Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh
mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán
và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào
trong nền kinh tế ”.
Trong quá trình phát triển trải qua nhiều thất bại và dưới sự tác động của nhiều yếu tố:
công nghệ, điều kiện cụ thể của mỗi nước... mà hoạt động của ngân hàng đã có những
bước tiến rất nhanh: đa dạng hoá các loại hình Ngân hàng và các hoạt động Ngân hàng.
Sự tách rời giữa các chức năng điều tiết, quản lý với các chức năng kinh doanh tiền tệ,
tín dụng là một bước tiến mới của ngành Ngân hàng. Và quá trình phát triển của Ngân
hàng đang tạo ra mối liên hệ ràng buộc ngày càng chặt chẽ, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày
càng lớn giữa các Ngân hàng trên tầm quốc tế.
ở Việt nam ngày 6/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập
Ngân hàng Quốc gia Việt nam, với tổng giám đốc đầu tiên là cố phó Chủ Tịch Nguyễn

1/2

Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại

Lương Bằng, chính thức khai sinh một ngành kinh tế rất trọng yếu của Nhà nước - ngành
Ngân hàng. Ngân hàng quốc gia Việt nam ban đầu có những nhiệm vụ chủ yếu là: quản
lý việc phát hành giấy bạc và tổ chức lưu thông tiền tệ, quản lý kho bạc nhà nước, huy
động vốn và cho vay phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa, quản lý các hoạt động tín
dụng bằng biện pháp hành chính, quản lý ngoại hối và các khoản giao dịch bằng ngoại
tệ và đấu tranh tiền tệ với ...
Quá trình hình thành và phát
triển của ngân hàng thương
mại
Bởi:
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Trên thế giới, lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng gắn liền với lịch sử phát
triển của nền sản xuất hàng hoá. Trong quá trình phát triển của nền kinh tế đã đòi hỏi sự
phát triển của Ngân hàng và đến lượt mình sự phát triển của Ngân hàng lại thúc đẩy sự
tăng trưởng của kinh tế.
Nguồn gốc ra đời của nghiệp vụ Ngân hàng được bắt đầu từ nhiều cách song nhìn chung
lại Ngân hàng ra đời một tất yếu khách quan đã trở thành một loại hình tổ chức
quan trọng đối với nền kinh tế bất kỳ. Có thể định nghĩa Ngân hàng, tuỳ thuộc vào chức
năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện song càng ngày các yếu tố trên đang
không ngừng thay đổi nên khái niệm để phân biệt Ngân hàng với các hình thức khác chỉ
mang tính tương đối.
Trong đề tài nghiên cứu này đứng từ giác độ xem xét các tổ chức này trên phương diện
các hoạt động của Ngân hàng thì “Ngân hàng các tổ chức tài chính cung cấp một danh
mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán
thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào
trong nền kinh tế ”.
Trong quá trình phát triển trải qua nhiều thất bại và dưới sự tác động của nhiều yếu tố:
công nghệ, điều kiện cụ thể của mỗi nước... hoạt động của ngân hàng đã những
bước tiến rất nhanh: đa dạng hoá các loại hình Ngân hàng và các hoạt động Ngân hàng.
Sự tách rời giữa các chức năng điều tiết, quản với các chức năng kinh doanh tiền tệ,
tín dụng là một bước tiến mới của ngành Ngân hàng. quá trình phát triển của Ngân
hàng đang tạo ra mối liên hệ ràng buộc ngày càng chặt chẽ, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày
càng lớn giữa các Ngân hàng trên tầm quốc tế.
Việt nam ngày 6/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sắc lệnh số 15/SL thành lập
Ngân hàng Quốc gia Việt nam, với tổng giám đốc đầu tiên là cố phó Chủ Tịch Nguyễn
Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại
1/2
quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại - Trang 2
quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại - Người đăng: Thảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại 9 10 238