Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình mở rộng lãnh thổ Mỹ trong thế kỷ XIX

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quá trình mở rộng lãnh thổ Mỹ trong
thế kỷ XIX
Khoa Thị Hằng
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 60 22 50
Người hướng dẫn: TS. Trần Thiện Thanh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát bối cảnh quốc tế và khu vực cũng như sự phát triển kinh tế, xã
hội của nước Mĩ trong thế kỷ XIX đặt ra yêu cầu bức thiết cho việc mở rộng lãnh thổ
từ Đông sang Tây. Nghiên cứu các vấn đề như: Thương vụ Louisiana (1803), Vấn đề
Florida (1819), sáp nhập Oregon (1846) và Texas (1845), ...cũng như các cuộc
thương thuyết giữa chính phủ Mĩ với chính phủ các nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha,
Nga nhằm sáp nhập các vùng đất trên vào lãnh thổ Mĩ. Phân tích những tác động của
quá trình mở rộng lãnh thổ Mĩ tới những chuyển biến trong xã hội Mĩ như sự thay
đổi thành phần dân cư, chuyển biến về kinh tế-xã hội, tác động đối với sự hình thành
một số yếu tố cấu thành đặc điểm văn hóa Mĩ, tác động đối với việc hình thành
chính sách đối ngoại của Mĩ trong thế kỷ XIX.
Keywords. Lịch sử thế giới; Lịch sử Mỹ; Thế kỷ 19; Lãnh thổ
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Sau Chiến tranh giành độc lập (1773-1783), một đất nước tự chủ ở Bắc Mĩ đã xuất
hiện với tên gọi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Thắng lợi của nhân dân Mĩ tạo điều kiện cho nền
kinh tế công thương nghiệp tư bản miền Bắc phát triển trên cơ sở kế thừa những thành tựu
cách mạng kĩ thuật mới với những tiềm năng to lớn như tài nguyên, nhân công,... đồng thời
cũng bảo vệ quyền lợi của các chủ nô, mở đường cho sự phát triển của chế độ nô lệ đồn điền
ở miền Nam. Sự phát triển nhanh chóng của hai mô hình kinh tế đặt ra yêu cầu bức thiết về
một thị trường rộng lớn. Trước yêu cầu đó, chính phủ Mĩ đã đề ra nhiều chính sách thúc đẩy
sự phát triển đất nước và thoả mãn cơn khát thị trường trong đó có Sắc lệnh Tây Bắc (1787).
Sắc lệnh này đặt nền tảng cho việc di dân đến những vùng đất mới, xác định đường ranh giới
mới cho nước Mĩ.
Bằng con đường mở rộng lãnh thổ, từ 13 bang ban đầu, đến năm 1800 Mĩ có 16 bang,
rồi 19 bang (1816), 26 bang (1836-1844). Đến giữa thế kỷ XIX, số bang đã tăng lên 30, lãnh
thổ Mĩ mở rộng từ bờ đông giáp Đại Tây Dương đến bờ tây giáp Thái Bình Dương. Vậy quá
trình đó đã diễn ra như thế nào? Tác động ra sao đến nước Mĩ? Đó là những vấn đề quan
trọng tôi muốn tìm hiểu trong phạm vi luận văn “Quá trình mở rộng lãnh thổ Mĩ trong thế
kỷ XIX”.
Việc nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta có nhận thức tổng quát và hệ thống hơn về
lịch sử nước Mĩ từ thời lập quốc cho đến thế kỷ XIX, cũng như những c...
Quá trình mở rộng lãnh thổ M trong
thế k XIX
Khoa Th Hng
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Lch s thế gii; Mã số: 60 22 50
Người hướng dn: TS. Trn Thin Thanh
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khái quát bối cnh quc tế khu vực cũng như sự phát triển kinh tế,
hi của nước Mĩ trong thế k XIX đặt ra yêu cầu bc thiết cho vic m rng lãnh thổ
t Đông sang Tây. Nghiên cứu các vấn đề như: Thương vụ Louisiana (1803), Vấn đề
Florida (1819), sáp nhập Oregon (1846) Texas (1845), ...cũng như các cuc
thương thuyết giữa chính phủ với chính ph các nước Pháp, Anh, Tây Ban Nha,
Nga nhằm sáp nhp các vùng đất trên vào lãnh thổ Mĩ. Phân tích những tác động ca
quá trình mở rộng lãnh thổ tới nhng chuyn biến trong xã hội như sự thay
đổi thành phần dân cư, chuyển biến v kinh tế-xã hội, tác động đối vi s hình thành
mt s yếu t cấu thành đặc điểm văn hóa Mĩ, tác động đối vi việc hình thành
chính sách đối ngoi của Mĩ trong thế k XIX.
Keywords. Lch s thế gii; Lch s M; Thế k 19; Lãnh thổ
Content
PHN M ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Sau Chiến tranh giành độc lp (1773-1783), mt đất nước t ch Bắc đã xuất
hin với tên gọi Hợp chúng quốc Hoa K. Thng li của nhân dân to điu kin cho nn
kinh tế công thương nghip tư bn min Bắc phát trin trên s kế tha những thành tựu
cách mạng thut mi vi nhng tim năng to ln như tài nguyên, nhân công,... đồng thi
cũng bảo v quyn li của các chủ nô, mở đường cho s phát triển ca chế độ nô l đồn đin
min Nam. S phát triển nhanh chóng của hai hình kinh tế đặt ra yêu cầu bc thiết v
mt th trường rng ln. Trước u cầu đó, chính phủ đã đề ra nhiều chính sách thúc đẩy
s phát triển đất nước và thoả mãn cơn khát thị trường trong đó Sắc lệnh Tây Bắc (1787).
Sc lệnh này đặt nn tng cho việc di dân đến những vùng đất mới, xác định đường ranh gii
mi cho nước Mĩ.
Bng con đường m rộng lãnh thổ, t 13 bang ban đầu, đến năm 1800 Mĩ có 16 bang,
ri 19 bang (1816), 26 bang (1836-1844). Đến gia thế k XIX, s bang đã tăng lên 30, lãnh
th Mĩ m rng t b đông giáp Đại Tây Dương đến b y giáp Thái Bình Dương. Vậy quá
trình đó đã diễn ra như thế o? c động ra sao đến ớc Mĩ? Đó những vn đề quan
trọng tôi muốn tìm hiểu trong phm vi lun văn “Quá trình mở rộng lãnh thổ Mĩ trong thế
k XIX”.
Việc nghiên cứu đề tài y giúp chúng ta nhận thc tổng quát hệ thng hơn v
lch s nước từ thi lp quc cho đến thế k XIX, cũng như những chính ch của
Quá trình mở rộng lãnh thổ Mỹ trong thế kỷ XIX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình mở rộng lãnh thổ Mỹ trong thế kỷ XIX - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quá trình mở rộng lãnh thổ Mỹ trong thế kỷ XIX 9 10 427