Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hóa (1945-1957)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng
ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hóa (19451957)
Lê Thị Quỳnh Nga
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận án TS ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 62 22 56 01
Người hướng dẫn: PGS. Lê Mậu Hãn
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Phân tích những tác động của bối cảnh lịch sử đến quá trình hình thành
và thưc hiện đường lối, chính sách ruộng đất của Đảng tại tỉnh Thanh Hóa kể từ
sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết cải cách ruộng đất và sửa chữa sai lầm
năm 1957. Đi sâu mô tả hiện thực lịch sử và phân tích, đánh giá các giai đoạn thực
hiện chủ trương cách mạng của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 1945
đến năm 1957 trên cơ sở khai thác nhiều nguồn tư liệu lịch sử, đặc biệt là tư liệu
lưu trữ. Luận giải và nhận xét về quá trình thực hiện đường lối, chính sách ruộng
đất tại Thanh Hóa. Đồng thời phân tích một số bài học kinh nghiệm lịch sử của
quá trình đó.
Keywords: Lịch sử Đảng; Cách mạng ruộng đất; Đảng Cộng sản Việt Nam;
Thanh Hóa; Thời kỳ 1945-1975
Content
1. Lý do lùa chän ®Ò tµi
Trong suèt h¬n 80 n¨m x©m l-îc vµ thèng trÞ ViÖt Nam, cïng víi qu¸ tr×nh ®Çu tkhai th¸c kinh tÕ vµ thùc thi hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ, x· héi, v¨n ho¸ vµ gi¸o
dôc, thùc d©n Ph¸p ®· du nhËp vµ h×nh thµnh mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt míi cã tÝnh chÊt
t- b¶n thùc d©n. Bªn c¹nh ®ã, chÝnh quyÒn thùc d©n Ph¸p vÉn chñ tr-¬ng duy tr× chÕ ®é
phong kiÕn ViÖt Nam. V× thÕ trong x· héi ViÖt Nam d-íi chÕ ®é thèng trÞ cña Ph¸p, c¸c
yÕu tè kinh tÕ - x· héi míi ®an xen víi c¸c yÕu tè cò l¹c hËu vµ lçi thêi. Trong ®ã c¸c
quan hÖ t- b¶n thùc d©n trïm lªn c¸c quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn, thèng trÞ vµ chi phèi
c¸c quan hÖ phong kiÕn, trë thµnh nh©n tè quy ®Þnh xu h-íng ph¸t triÓn cña x· héi thuéc
®Þa ViÖt Nam.

D-íi chÕ ®é thùc d©n, n«ng d©n kh«ng chØ lµ lùc l-îng d©n téc ®«ng ®¶o nhÊt mµ
cßn lµ lùc l-îng bÞ bãc lét nÆng nÒ nhÊt. Lµ n«ng d©n, hä bÞ mÊt ruéng ®Êt; lµ ng-êi ViÖt
Nam hä ph¶i chÞu sù ¸p bøc, n« lÖ, lÇm than. T×nh c¶nh khèn khæ vÒ mäi mÆt cña ng-êi
n«ng d©n thuéc ®Þa d-íi sù bãc lét cña ®Õ quèc Ph¸p ®· ®-îc NguyÔn ¸i Quèc tè c¸o:
“Ruéng bÞ T©y cho¸n hÕt, kh«ng ®ñ mµ cµy. G¹o bÞ nã chë hÕt, kh«ng ®ñ mµ ¨n. Lµm
nhiÒu, ®-îc Ýt, thuÕ nÆng. L¹i thªm n-íc lôt, vì ®ª, mÊt mïa. §Õn nçi chÕt ®ãi, hoÆc b¸n
vî, b¸n con, hoÆc ®em th©n lµm n« lÖ nh- nh÷ng ng-êi nã chë ®i T©n thÕ giíi. Nµo lµ
chÝnh trÞ ¸p bøc (thö hái d©n cµy cã quyÒn chÝnh trÞ g×?), v¨n ho¸ ¸p bøc (d©n cµy ta ®-îc
mÊy ng­êi biÕt ch÷, trong lµng ®­îc mÊy tr­êng häc?).”[15...
Quá trình thc hin ch trương cách mng
ruộng đất ca Đảng tnh Thanh Hóa (1945-
1957)
Th Qunh Nga
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi & Nhân văn
Lun án TS ngành: Lch s Đảng Cng sn Vit Nam; Mã s: 62 22 56 01
Người ng dn: PGS. Lê Mu Hãn
m bảo v: 2010
Abstract: Phân tích những tác động ca bi cnh lch s đến quá trình hình thành
thưc hiện đường li, chính sách ruộng đất của Đảng ti tnh Thanh Hóa k t
sau cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết ci cách ruộng đất và sa cha sai lm
năm 1957. Đi sâu mô tả hin thc lch s và phân tích, đánh giá các giai đon thc
hin ch trương cách mạng của Đảng trên địa bàn tnh Thanh Hóa t m 1945
đến năm 1957 trên s khai thác nhiu nguồn liệu lch s, đặc biệt liệu
lưu trữ. Lun gii và nhn xét v quá trình thc hiện đường li, chính sách rung
đất tại Thanh Hóa. Đồng thi phân tích mt s bài hc kinh nghim lch s ca
quá trình đó.
Keywords: Lch s Đảng; Cách mng ruộng đất; Đảng Cng sn Vit Nam;
Thanh Hóa; Thi k 1945-1975
Content
1. do lùa chän ®Ò tµi
Trong suèt h¬n 80 n¨m m l-îc thèng trÞ ViÖt Nam, cïng víi qu¸ tr×nh ®Çu t-
khai th¸c kinh tÕ vµ thùc thi hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ, héi, v¨n ho¸ vµ gi¸o
dôc, thùc d©n Ph¸p ®· du nhËp h×nh thµnh mét ph-¬ng thøc s¶n xuÊt míi cã tÝnh chÊt
t- b¶n thùc d©n. Bªn c¹nh ®ã, chÝnh quyÒn thùc d©n Ph¸p vÉn chñ tr-¬ng duy tr× c®é
phong kiÕn ViÖt Nam. thÕ trong héi ViÖt Nam d-íi chÕ ®é thèng trÞ cña Ph¸p, c¸c
yÕu kinh - héi míi ®an xen víi c¸c yÕu l¹c hËu lçi thêi. Trong ®ã c¸c
quan t- b¶n thùc d©n trïm lªn c¸c quan s¶n xuÊt phong kiÕn, thèng trÞ chi phèi
c¸c quan phong kiÕn, trë thµnh nh©n quy ®Þnh xu h-íng ph¸t triÓn cña héi thuéc
®Þa ViÖt Nam.
Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hóa (1945-1957) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hóa (1945-1957) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Quá trình thực hiện chủ trương cách mạng ruộng đất của Đảng ở tỉnh Thanh Hóa (1945-1957) 9 10 147