Ktl-icon-tai-lieu

Quan điểm của Đại hội XI về xu thế phát triển của lịch sử và sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

Được đăng lên bởi linh-bp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Quan điểm của Đại hội XI về xu thế phát triển của lịch sử và sự lựa chọn con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn An Ninh - Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh
Ngày 13/9/2011. Cập nhật lúc 10h 54'
I. Nhận định của ĐCS Việt Nam về xu thế phát triển của lịch sử
Nhận định về xu thế phát triển về lịch sử là nội dung rất quan trọng của các đảng công sản trong quá
trình lãnh đạo nước mình thực hiện SMLS toàn thế giới của GCCN. Nhận thức đó phản ánh hai vấn
đề lớn: một, nhận định về bối cảnh và xu thế chung; hai, tự giác coi cuộc cách mạng ở nước mình là
một bộ phận của cách mạng thế giới. Theo đó, việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn xu thế của lịch sử
có mối quan hệ mật thiết với lộ trình, quy mô và tốc độ của cách mạng.
Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn coi ''cách mạng Việt Nam là một
bộ phận của cách mạng thế giới'' và đặt nó trong xu thế của thời đại. Nhận thức này liên tục được
hoàn thiện thông qua Cương lĩnh chính trị và Văn kiện các Đại hội Đảng. Đại hội XI vừa qua đã đánh
dấu mốc nhận thức của Đảng ta về xu thế phát triển của lịch sử thông qua 2 văn kiện quan trọng là
Cương lĩnh bổ sung, phát triển và Báo cáo chính trị của ĐH XI.
Nhận định về xu thế thời đại của Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011 phản ánh đánh giá của
Đảng về một giai đoạn ''từ nay đến giữa thế kỷ XXI”, hiển nhiên là đánh giá quan trọng nhất và cần
được quan tâm đầu tiên. Thực chất đây là nhận thức về bối cảnh lớn của thời kỳ quá độ lên CNXH
của Việt Nam. Nó thể hiện nhiều nhận thức mới so với Cương lĩnh 1991 về thời đại và thế giới trong
tương lai. Có thể thấy điều đó khi so sánh 2 cương lĩnh như sau.
Về các yếu tố cấu thành nội dung của thời đại hiện nay và góp phần định hình xu thế chung của thế
giới đương đại, Cương lĩnh bổ sung, phát triển những nhận thức mới sau đây:
* Một là, bổ sung nhận thức về các yếu tố kinh tế - kỹ thuật góp phần thúc đẩy và định hình xã hội
hiện đại. Đây là cơ sở duy vật lịch sử để nhận định về xu thế của nó.
So với Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 đã làm rõ hơn mấy nhân tố sau: Cuộc cách mạng khoa
học và công nghệ hiện đại được gắn liền với kinh tế tri thức và toàn cầu hóa (thay cho quốc tế hóa).
Kinh tế tri thức là trình độ mới của LLSX trong các giai đoạn xã hội hóa và toàn cầu hóa, là một trong
những ''vật mang'' các thành tựu KH&CN hiện đại và cả kinh tế tri thức đến với các quốc gia. Đánh
giá tác động của nó là ''sâu sắc với quá trình phát triển của các nước'' (thay cho nhận thức về tác
động ''cuốn hút tất cả các nước v...
Quan điểm của Đại hội XI về xu thế phát triển của lịch sử và sự lựa chọn con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam
PGS.TS. Nguyễn An Ninh - Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh
Ngày 13/9/2011. Cập nhật lúc 10
h
54'
I. Nhận định của ĐCS Việt Nam về xu thế phát triển của lịch sử
Nhận định về xu thế phát triển về lịch sử là nội dung rất quan trọng của các đảng công sản trong quá
trình lãnh đạo nước mình thực hiện SMLS toàn thế giới của GCCN. Nhận thức đó phản ánh hai vấn
đề lớn: một, nhận định về bối cảnh và xu thế chung; hai, tự giác coi cuộc cách mạng ở nước mình là
một bộ phận của cách mạng thế giới. Theo đó, việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn xu thế của lịch sử
có mối quan hệ mật thiết với lộ trình, quy mô và tốc độ của cách mạng.
Đảng cộng sản Việt Nam trong qtrình lãnh đạo cách mạng luôn coi ''cách mạng Việt Nam một
bộ phận của cách mạng thế giới'' đặt trong xu thế của thời đại. Nhận thức này liên tục được
hoàn thiện thông qua Cương lĩnh chính trị và Văn kiện các Đại hội Đảng. Đại hội XI vừa qua đã đánh
dấu mốc nhận thức của Đảng ta về xu thế phát triển của lịch sthông qua 2 văn kiện quan trọng
Cương lĩnh bổ sung, phát triển và Báo cáo chính trị của ĐH XI.
Nhận định về xu thế thời đại của Cương lĩnh bổ sung và phát triển năm 2011 phản ánh đánh giá của
Đảng về một giai đoạn ''từ nay đến giữa thế kỷ XXI”, hiển nhiên đánh giá quan trọng nhất cần
được quan tâm đầu tiên. Thực chất đây nhận thức về bối cảnh lớn của thời kquá độ lên CNXH
của Việt Nam. Nó thể hiện nhiều nhận thức mới so với Cương lĩnh 1991 về thời đại và thế giới trong
tương lai. Có thể thấy điều đó khi so sánh 2 cương lĩnh như sau.
Về các yếu tố cấu thành nội dung của thời đại hiện nay góp phần định hình xu thế chung của thế
giới đương đại, Cương lĩnh bổ sung, phát triển những nhận thức mới sau đây:
* Một là, bổ sung nhận thức về c yếu tố kinh tế - kỹ thuật góp phần thúc đẩy và định hìnhhội
hiện đại. Đây là cơ sở duy vật lịch sử để nhận định về xu thế của nó.
So với Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 đã làm rõ n mấy nhân tố sau: Cuộc cách mạng khoa
học và công nghệ hiện đại được gắn liền với kinh tế tri thức và toàn cầu hóa (thay cho quốc tế hóa).
Kinh tế tri thức là trình độ mới của LLSX trong các giai đoạn xã hội hóa và toàn cầu hóa, là một trong
những ''vật mang'' các thành tựu KH&CN hiện đại cả kinh tế tri thức đến với các quốc gia. Đánh
giá tác động của nó là ''sâu sắc với quá trình phát triển của các nước'' (thay cho nhận thức về tác
động ''cuốn hút tất cả các nước với mức đ khác nhau'' của Cương lĩnh 1991) đã phản ánh và thể
hiện hơn vai trò chủ động, tự giác của chủ thể qtrình phát triển về khả năng diện tác động
của yếu tố kinh tế - kỹ thuật này.
Báo cáo chính trị ĐH XI chỉ ra tác động sâu sắc của các yếu tố này không chỉ thuần túy trên lĩnh vực
kinh tế mà còn góp phần vào những nhân tố hội: ''Toàn cầu hoá và cách mạng khoa học - công
nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành hội thông tin kinh tế tri thức'' thông
qua quá trình ''cơ cấu lại thể chế, c ngành, lĩnh vực kinh tế đang diễn ra mạnh mcác nước''.
Theo đó tương quan sức mạnh kinh tế giữa các nước, nhất là giữa các nước lớn quan h ảnh
hưởng nhiều với nước ta, có nhiều thay đổi.
Bên cạnh đó là những tác động tiêu cực, bất ổn do toàn cầu hóa mang lại như làm chậm tốc độ phục
hồi sau khủng hoảng kinh tế; ''chủ nghĩa bảo hộ phát triển dưới nhiều hình thức''; ''Cạnh tranh về
kinh tế - thương mại, tranh giành c nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn
vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao... giữa các nước ngày ng gay gắt. Những vấn đ toàn cầu
như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, nước biển dâng
cao, thiên tai, dịch bệnh... sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp''...Tất cả những tác động này đều thông qua
''kênh dẫn truyền'', ''vật mang'' là toàn cầu hóa.
Như vậy, nhận thức nổi bật về các yếu tố kinh tế - kỹ thuật hiện nay là vai trò rất to lớn cả chiều tích
cực - thúc đẩy và chiều thách thức - đặt vấn đề của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, kinh
tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, trình độ kinh tế tri thức của thế giới hiện đại đang phát
triển ''mạnh như bão'' mang lại nhiều tiền đề thuận lợi cho quá trình xây dựng chnghĩa hội
song mặt hội của chúng cũng đặt ra nhiều thách thức với định hướng xã hội ch nghĩa. thể
thấy được một số thách thức lớn sau đây:
Thứ nhất, tình trạng bất bình đẳng hội sẽ tăng trong quá trình chuyển biến sang kinh tế tri thức;
không phải ai cũng điều kiện, năng lực để tiếp cận tri thức công nghệ, theo đó phân phối theo
lao động sẽ khác nhau giữa người lao động có trình độ khác nhau. Có nhà nghiên cứu gọi tình trạng
Quan điểm của Đại hội XI về xu thế phát triển của lịch sử và sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Trang 2
Quan điểm của Đại hội XI về xu thế phát triển của lịch sử và sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - Người đăng: linh-bp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quan điểm của Đại hội XI về xu thế phát triển của lịch sử và sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam 9 10 941