Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ giữa Hoa Kỳ với Irắc từ năm 1991 đến năm 2008

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quan hệ giữa Hoa Kỳ với Irắc từ năm 1991
đến năm 2008
Lê Thế Lâm
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lịch sử thế giới; Mã số: 60 22 50
Người hướng dẫn: TS.Trần Hiệp
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày khái quát mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Iraq trong thập niên
cuối cùng của thế kỷ XX, trong đó nhấn mạnh những nhân tố chi phối mối quan hệ
Mỹ - Iraq, cũng như quá trình tịnh tiến từ đồng mình đến kẻ thù trong mối quan hệ
này. Tìm hiểu quan hệ Hoa Kỳ - Iraq từ năm 2001 đến năm 2004: tập trung phân tích
mối quan hệ Hoa Kỳ - Iraq trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống G. Bush, đặc biệt là
sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Đông, Iraq … cũng như đề cập và
phân tích cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ II (2003) - sự kiện mang tính bước
ngặt trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ - Iraq.Trình bày quan hệ Hoa Kỳ - Iraq
từ năm 2005 đến năm 2008: phân tích mối quan hệ trong nhiệm kỳ II của Tổng
thống Bush. Chính sách của Mỹ đối với Iraq trong nhiệm kỳ II của tổng thống Bush,
thực trạng đất nước Iraq dưới sự đô hộ của Mỹ.
Keywords. Lịch sử thế giới; Quan hệ quốc tế; Hoa Kỳ; Lịch sử Irắc; Giai đoạn từ
1991-2008
Content
MỞ ĐẦU
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài
Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng và hội nhập khu
vực, quốc tế nói chung, song song với những công trình viết về mối quan hệ song phương, đa
phương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, đã xuất hiện nhiều công
trình viết về mối quan hệ giữa các nước, khu vực trên thế giới cả về phương diện lịch sử và
đương đại. Và trong xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ đó, những "khoảng trống" trong nhận
thức và nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, xã hội,.. của các nước, cũng như quan hệ, hợp tác
giữa các chủ thể trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn dần được làm sáng rõ và "lấp đầy" với
sự tham gia ngày càng sâu, rộng của giới nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Trên cơ sở định hướng phát triển đó, tình hình thế giới và khu vực, cũng như các quốc gia và
vùng lãnh thổ đã được giới nghiên cứu Việt Nam biết đến theo chiều sâu văn hóa, lịch sử,
kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ quốc tế,…. Trong đó, những động thái của các nước lớn,
cùng với một số điểm nóng, vấn đề nổi cộm của thế giới được chúng ta đặc biệt quan tâm mà

nước Mỹ, khu vực Trung Cận Đông, Irắc (Iraq) và mối quan hệ Mỹ - Iraq là những chủ thể
không thể không nhắc tới trong lịch sử nhân loại giai đoạn từ sau chiến tranh Lạnh đến nay.
Sau khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Liên Xô s...
Quan h gia Hoa K vi Irc t năm 1991
đến năm 2008
Lê Thế Lâm
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lch s thế gii; Mã số: 60 22 50
Người hướng dn: TS.Trn Hip
Năm bảo v: 2011
Abstract. Trình y khái quát mi quan h gia Hoa K vi Iraq trong thập niên
cuối cùng của thế k XX, trong đó nhn mnh những nhân tố chi phi mi quan h
M - Iraq, cũng như quá trình tnh tiến t đồng mình đến k thù trong mối quan h
này. Tìm hiểu quan h Hoa K - Iraq t năm 2001 đến năm 2004: tập trung phân tích
mi quan h Hoa K - Iraq trong nhim k đu ca Tng thống G. Bush, đặc biệt
s thay đổi chính sách của Hoa K đối với Trung Đông, Iraq cũng như đ cập và
phân tích cuộc chiến tranh vùng Vịnh ln th II (2003) - s kiện mang tính bước
ngt trong mi quan h song phương Hoa K - Iraq.Trình bày quan hệ Hoa K - Iraq
t năm 2005 đến năm 2008: phân tích mối quan h trong nhim k II ca Tng
thống Bush. Chính sách của M đối vi Iraq trong nhim k II ca tng thng Bush,
thc trạng đất nước Iraq dưới s đô hộ ca M.
Keywords. Lch s thế gii; Quan h quc tế; Hoa K; Lch s Irc; Giai đon t
1991-2008
Content
M ĐẦU
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài
Trong những năm qua, cùng với quá trình hội nhp kinh tế quc tế nói riêng và hội nhp khu
vc, quc tế nói chung, song song với những công trình viết v mi quan h song phương, đa
phương giữa Vit Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, đã xut hin nhiều công
trình viết v mi quan h giữa các nước, khu vực trên thế gii c v phương diện lch s
đương đại. Và trong xu thế hi nhp quc tế mnh m đó, những "khong trng" trong nhn
thức và nghiên cứu v lch sử, văn hóa, xã hội,.. của các nước, cũng như quan hệ, hợp tác
giữa các chủ th trên thế giới, đặc biệt là các nước ln dần được làm sáng rõ và "lấp đầy" vi
s tham gia ngày càng sâu, rộng ca giới nghiên cứu trong nước và quốc tế.
Trên cơ sở định hướng phát triển đó, tình hình thế giới và khu vực, cũng như các quốc gia và
vùng lãnh thổ đã được giới nghiên cứu Vit Nam biết đến theo chiều sâu văn hóa, lịch s,
kinh tế, chính trị, xã hội, quan h quc tế,…. Trong đó, những động thái của các nước ln,
cùng với mt s điểm nóng, vấn đề ni cm ca thế giới được chúng ta đặc biệt quan tâm mà
Quan hệ giữa Hoa Kỳ với Irắc từ năm 1991 đến năm 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ giữa Hoa Kỳ với Irắc từ năm 1991 đến năm 2008 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quan hệ giữa Hoa Kỳ với Irắc từ năm 1991 đến năm 2008 9 10 471