Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện
11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở
Đông Nam Á
Bùi Thị Bích Hường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế
Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 60.31.40
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp
Năm bảo vệ: 2011
Abstact. Phân tích làm rõ vị thế của Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001 và
những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của từng nước. Phân tích làm rõ thực trạng
quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc hiện nay trên các lĩnh vực chủ yếu. Phân tích chiều hướng
vận động của quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc trong những năm tới. Làm rõ ảnh hưởng của
quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc đến quan hệ Quốc tế ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có
Việt Nam.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Hoa Kỳ; Trung quốc

Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc luôn là mối quan hệ vừa quan trọng nhất vừa phức
tạp nhất so với các cặp quan hệ giữa các nước lớn khác, không đơn giản bởi đây là quan
hệ giữa một siêu cường TBCN và một cường quốc XHCN đang lên, đang gia tăng vai trò
và ảnh hưởng ở nhiều khu vực trên thế giới. Có nhiều nguyên nhân làm nên tính chất
quan trọng và phức tạp của quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc đặc biệt sau sự kiện
11/9/2001. Nhìn tổng thể, quan hệ quốc tế trong thời đại toàn cầu hoá vẫn chưa đạt được
trạng thái đối thoại một cách bình đẳng giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế. Các
cường quốc và quan hệ giữa các cường quốc, nhất là Hoa Kỳ, đã tác động lớn đến chiều
hướng vận động, nội dung và tính chất của đời sống chính trị - an ninh quốc tế. Đồng
thời, động thái quan hệ phức tạp giữa các cường quốc trở thành một trong những nhân tố
chủ yếu làm cho sự vận động của thế giới chứa đầy những yếu tố khó lường. Quan hệ
giữa hai nước lớn sau sự kiện 11/9/2001 đã có nhiều thay đổi, tác động sâu sắc đến khu
vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Những chuyển biến này phản ánh lợi
ích và ý đồ chiến lược của hai nước đều muốn lợi dụng cuộc khủng bố vào nước Mỹ để
mưu lợi riêng cho mình. Vì vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc đã
và đang diễn biến như thế nào sau sự kiện 11/9/2001 là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực
tiễn cấp thiết bởi mối quan hệ này chắc chắn có tác động đến khu vực Đông Nam Á nói
chung, đến Việt Nam nói riêng, với các mức độ, các tính chất khác nhau trên từng lĩnh
vực cụ thể.

1

Kết cấu của luận văn gồm 3 chƣơng:
CHƢƠNG 1: QUAN HỆ HOA KỲ - TRUNG QUỐC SAU SỰ KIỆN 11/9/2001 BỐI
CẢNH QUỐC TẾ
VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN.

1. Những nhân tố tác động đến quan hệ Hoa...
1
Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện
11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở
Đông Nam Á
Bùi Thị Bích Hường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế
Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 60.31.40
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp
Năm bảo vệ: 2011
Abstact. Phân tích làm vị thế của Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001
những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của từng nước. Phân tích làm thực trạng
quan hệ Hoa K- Trung Quốc hiện nay trên các lĩnh vực chủ yếu. Phân tích chiều hướng
vận động của quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc trong những năm tới. Làm rõ ảnh hưởng của
quan hệ Hoa K- Trung Quốc đến quan hệ Quốc tế khu vực Đông Nam Á, trong đó
Việt Nam.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Hoa Kỳ; Trung quốc
Quan hệ Hoa K- Trung Quốc luôn là mối quan hệ vừa quan trọng nhất vừa phức
tạp nhất so với các cặp quan hệ giữa các nước lớn khác, không đơn giản bởi đây quan
hệ giữa một siêu cường TBCN một cường quốc XHCN đang lên, đang gia tăng vai trò
ảnh hưởng nhiều khu vực trên thế giới. nhiều nguyên nhân làm n tính chất
quan trọng và phức tạp của quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc đặc biệt sau sự kiện
11/9/2001. Nhìn tổng thể, quan hệ quốc tế trong thời đại toàn cầu hoá vẫn chưa đạt được
trạng thái đối thoại một cách bình đẳng giữa các quốc gia, giữa các nền kinh tế. Các
cường quốc quan hệ giữa các cường quốc, nhất Hoa Kỳ, đã tác động lớn đến chiều
hướng vận động, nội dung tính chất của đời sống chính trị - an ninh quốc tế. Đồng
thời, động thái quan hệ phức tạp giữa các cường quốc trở thành một trong những nhân tố
chủ yếu làm cho sự vận động của thế giới chứa đầy những yếu tố khó ờng. Quan hệ
giữa hai nước lớn sau sự kiện 11/9/2001 đã có nhiều thay đổi, tác động sâu sắc đến khu
vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Những chuyển biến này phản ánh lợi
ích ý đồ chiến lược của hai nước đều muốn lợi dụng cuộc khủng bố vào nước Mỹ để
mưu lợi riêng cho mình. vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ Hoa K - Trung Quốc đã
đang diễn biến như thế nào sau sự kiện 11/9/2001 đề tài ý nghĩa luận thực
tiễn cấp thiết bởi mối quan hệ này chắc chắn c động đến khu vực Đông Nam Á nói
chung, đến Việt Nam nói riêng, với các mức độ, các tính chất khác nhau trên từng lĩnh
vực cụ thể.
Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á 9 10 384