Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3159 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau
Chiến tranh Lạnh
Trần Thị Duyên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nêu và phân tích những yếu tố chi phối quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau
chiến tranh lạnh trong đó có 5 yếu tố thúc đẩy mối quan hệ này đó là: tác động của tình
hình quốc tế và khu vực sau chiến tranh lạnh; những lợi ích về kinh tế; lợi ích về an
ninh; cả hai nước đều là đồng minh của Mỹ và cùng hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân
của Triều Tiên. Những yếu tố cản trở quan hệ Nhật - Hàn như vấn đề lịch sử, tranh chấp
lãnh thổ và những cạnh tranh về mặt kinh tế giữa hai nước. Đi sâu phân tích quan hệ
Nhật Bản - Hàn Quốc trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao; kinh tế và văn hóa-xã hội
kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc đến nay. Đánh giá triển vọng quan hệ Nhật Bản Hàn Quốc trong tương lai và tác động của nó đến khu vực Đông Á và Việt Nam. Nêu
lên những khuyến nghị chính sách mà Việt Nam nên làm để phát triển tốt hơn nữa mối
quan hệ với cả hai nước và cũng đề xuất một số khuyến nghị về việc tăng cường mối
quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc trong tương lai.

Keywords. Quan hệ quốc tế; Nhật bản; Hàn Quốc; Chiến tranh lạnh
Content.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhật Bản và Hàn Quốc là hai cường quốc trong khu vực Đông Bắc Á, lại gần nhau
về địa lý và có nhiều nét văn hóa tương đồng. Hơn nữa, kể từ sau chiến tranh thế giới
lần thứ hai, cả hai nước đều là đồng minh chiến lược quan trọng của Mỹ trong khu vực.
Vì vậy, theo lôgic mà nói, quan hệ giữa hai nước phải rất tốt đẹp. Song quan hệ giữa hai
nước không hẳn như vậy bởi vấn đề lịch sử đã cản trở nó. Thực tế, quan hệ giữa hai
nước trong giai đoạn chiến tranh lạnh lại lúc thăng lúc trầm, khi căng thẳng, lúc lại bạn
bè hợp tác. Hai thập niên trôi qua, Chiến tranh lạnh kết thúc khiến cho tình hình thế giới
và khu vực có nhiều chuyển biến tích cực, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trở
thành xu thế chủ đạo. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động như vậy, cả Nhật Bản
và Hàn Quốc đều thấy rằng để có thể hội nhập và phát triển đất nước thì việc duy trì
mối quan hệ giữa hai nước như trước đây không còn thích hợp mà đòi hỏi mỗi nước
phải có sự xem xét và điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình sao cho phù hợp.
Vậy sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, mối quan hệ Nhật Bản- Hàn Quốc có những biến
chuyển như thế nào và mối quan hệ này có ảnh hưởng như thế nào tới khu vực Đông Á
v...
Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau
Chiến tranh Lạnh
Trần Thị Duyên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nêu phân tích nhng yếu t chi phi quan h Nht Bn - Hàn Quốc sau
chiến tranh lạnh trong đó 5 yếu t thúc đy mi quan h này đó là: tác động của tình
hình quốc tế và khu vc sau chiến tranh lnh; nhng lợi ích về kinh tế; lợi ích về an
ninh; c hai nước đều đồng minh ca M cùng hợp c giải quyết vấn đ hạt nhân
ca Triều Tiên. Những yếu t cn tr quan h Nht - Hàn như vấn đ lch s, tranh chp
lãnh thổ những cnh tranh v mt kinh tế gia hai nước. Đi sâu phân tích quan h
Nht Bn - n Quốc trên các lĩnh vực chính trị ngoi giao; kinh tế văn hóa-hi
k t sau khi chiến tranh lnh kết thúc đến nay. Đánh giá trin vng quan h Nht Bn -
Hàn Quốc trong tương lai tác động của đến khu vực Đông Á Việt Nam. u
lên những khuyến ngh chính sách mà Việt Nam n làm đ phát triển tốt hơn nữa mi
quan h vi c hai nước cũng đề xut mt s khuyến ngh v việc tăng cường mi
quan h Nht Bn - Hàn Quốc trong tương lai.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Nhật bản; Hàn Quốc; Chiến tranh lạnh
Content.
M ĐẦU
1. Lý do chọn đ tài
Nht Bản và Hàn Quốchai cường quc trong khu vực Đông Bắc Á, lại gn nhau
v địa nhiều nét văn hóa tương đồng. Hơn nữa, k t sau chiến tranh thế gii
ln th hai, c hai nước đều là đng minh chiến lược quan trng ca M trong khu vc.
Vì vậy, theo lôgic mà nói, quan hệ giữa hai nưc phi rt tốt đẹp. Song quan h gia hai
nước không hẳn nvy bi vấn đề lch s đã cản tr nó. Thực tế, quan h gia hai
nước trong giai đoạn chiến tranh lnh lại lúc thăng lúc trầm, khi căng thẳng, lúc li bn
bè hợp tác. Hai thập niên trôi qua, Chiến tranh lnh kết thúc khiến cho tình hình thế gii
khu vực nhiều chuyn biến tích cc, xu thế hòa bình, hợp tác phát trin tr
thành xu thế ch đo. Trong bi cnh quc tế nhiều biến động như vậy, c Nht Bn
Hàn Quốc đều thy rằng để thể hi nhập phát triển đất ớc thì việc duy trì
mi quan h giữa hai ớc như trước đây không còn thích hợp đòi hi mỗi nước
phải s xem xét điều chnh lại chính sách đối ngoi của mình sao cho phù hp.
Vy sau khi Chiến tranh lnh kết thúc, mối quan h Nht Bn- Hàn Quốc có những biến
chuyển như thế nào mối quan h y có ảnh hưởng như thế nào ti khu vực Đông Á
và Việt Nam. Đó nhng vấn đề đặt ra tác giả luận văn muốn đi sâu tìm hiểu, phân
tích và chọn làm đ tài luận văn cao học của mình mang tên Quan h Nht Bn - Hàn
Quc sau Chiến tranh lnh”.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối ợng nghiên cu của đề tài mối quan h ca hai ng quc Nht Bn -
Hàn Quc.
Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc sau Chiến tranh Lạnh 9 10 498