Ktl-icon-tai-lieu

quản lí chất thải rắn tại các đô thị

Được đăng lên bởi Diu Nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, kinh tế- xã hội của việt
nam đã có những phát triển vượt bậc. Sự phát triển về kinh tế theo đó là sự phát
triển nhiểu mặt về xã hội và kem theo những hệ lụy không thể tránh khỏi khi trình
độ, năng lực quản lý chưa theo kịp. Điều đó thể hiện khá rõ ở lĩnh vực quản lý môi
trường tại các đô thị trong quá trình đô thị hóa nước ta. Đặc biệt là việc quản lý
chất thải rắn tại các đô thị đang là vấn đề cấp bách
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
1. Khái niệm về môi trường đô thị
Môi trường đô thị bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, yếu tố vật chất
và phi vật chất có mối quan hệ mật thiết với nhau tác động trực tiếp đến thiên nhiên
và con người trong đô thị.
2. Mục đích của quản lý môi trường đô thị
- Bảo vệ và duy trì vệ sinh môi trường đô thị trong sạch, góp phần bảo vệ môi
trường trong sạch.
- Ngăn chặn những hành vi gây ô nhiễm môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất
tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân sống trong các đô thị.
- Hạn chế, ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm phát sinh từ ô nhiễm môi trường
3. Các văn bản pháp lý có liên quan
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã tạo ra các áp lực đối với tài
nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng, làm cho môi trường ngày
càng bị ô nhiễm, gây ra các tác hại đối với sức khỏe con người, làm suy thoái các
hệ sinh thái, gây ra biến đổi khí hậu… hậu quả là gây thiệt hại lớn về kinh tế và xã
hội, không đảm bảo sự phát triển bển vững.
Bảo vệ môi trường bằng pháp luật là một trong những biện pháp cơ bản của
hoạt động bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia. Mọi người, mọi tổ chức kinh tế và xã
Quản lý nhà nước về môi trường đô thị

Page 1

hội cần phải có hiểu biết về pháp luật, các quy định và tiêu chuẩn môi trường của
nước ta.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 8 thông
qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. Quy định về hoạt động bảo
vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và
nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

- Nghị định 80/2007/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường: Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về tiêu
chuẩn môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
và cam kết bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ; quản lý chất thải nguy hại; công khai thô...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Kể từ khi thực hiện chính sách đổi mới mở cửa, kinh tế- hội của việt
nam đã những phát triển vượt bậc. Sự phát triển về kinh tế theo đó sự phát
triển nhiểu mặt về hội kem theo những hệ lụy không thể tránh khỏi khi trình
độ, năng lực quản lý chưa theo kịp. Điều đó thể hiện khá rõ ở lĩnh vực quản lý môi
trường tại c đô thị trong quá trình đô thị hóa nước ta. Đặc biệt việc quản
chất thải rắn tại các đô thị đang là vấn đề cấp bách
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
1. Khái niệm về môi trường đô thị
Môi trường đô thị bao gồm các yếu tố tự nhiên nhân tạo, yếu tố vật chất
và phi vật chất có mối quan hệ mật thiết với nhau tác động trực tiếp đến thiên nhiên
và con người trong đô thị.
2. Mục đích của quản lý môi trường đô thị
- Bảo vệ và duy trì vệ sinh môi trường đô thị trong sạch, góp phần bảo vệ môi
trường trong sạch.
- Ngăn chặn những hành vi gây ô nhiễm môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất
tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu đô thị.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân sống trong các đô thị.
- Hạn chế, ngăn chặn các căn bệnh nguy hiểm phát sinh từ ô nhiễm môi trường
3. Các văn bản pháp lý có liên quan
Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã tạo ra các áp lực đối với tài
nguyên thiên nhiên và môi trường ngày càng gia tăng, làm cho môi trường ngày
càng bị ô nhiễm, gây ra các tác hại đối với sức khỏe con người, làm suy thoái các
hệ sinh thái, gây ra biến đổi khí hậu… hậu quả là gây thiệt hại lớn về kinh tế và xã
hội, không đảm bảo sự phát triển bển vững.
Bảo vệ môi trường bằng pháp luật một trong những biện pháp bản của
hoạt động bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia. Mọi người, mọi tổ chức kinh tế và
Quản lý nhà nước về môi trường đô thị Page 1
quản lí chất thải rắn tại các đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lí chất thải rắn tại các đô thị - Người đăng: Diu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
quản lí chất thải rắn tại các đô thị 9 10 67