Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG

Được đăng lên bởi Bob Na
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1198 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG
Câu 1 (4 điểm): Khái niệm quản lí hành chính công? Chủ thể và khách thể trong quản lí
hành chính công?
 Khái niệm: quản lí hcc là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà
nước đối với các quá trình kinh tế xh và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ
quan trong hệ thống hành pháp tiến hành trên cơ sở các quy định của pl, nhằm thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công
dân.
Ví dụ: các hoạt động mang tính chất pháp lí như: cấp văn bằng, chứng chỉ, lập biên
bản vi phạm, thu tiền phạt. chúng có thể làm trực tiếp phát sinh, thay đổi hay chấm dứt
các mối quan hệ pháp luật hành chính cụ thế và được thực hiện bởi các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền
 chủ thể quản lí hcc: là các cơ quan hành chính nhà nước, công chức lãnh đạo, cá
nhân và tổ chức được ủy quyền
 đặc điểm của chủ thể quản lí hcc:
- có tính quyền lực nhà nước và luôn gắn với thẩm quyền pháp lí, nếu tách dời
thẩm quyển pháp lí thì không còn là chủ thể của qlhcc.
- Lĩnh vực hoạt động rộng, bao gồm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xh: kinh
tế, văn hóa, giáo dục, chính trị…
- Quản lí chủ yếu thông qua các quyết định qlhc, hành vi hành chính. Ví dụ: ban
hành các văn bản quy phạm pl, văn bản áp dụng pháp luật…
 Chủ thể của quản lí hcc bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và công chức lãnh
đạo, các cá nhân tổ chức được ủy quyền
1) Cơ quan hành chính nhà nước: là cơ quan quản lí chung hay từng mặt công
tác, có nhiệm vụ chấp hành pl và chỉ đạo thực hiện chủ chương, kế hoạch
của nn.
- đặc điểm của cơ quan hcnn:
+ có chức năng quản lí hcnn trên toàn lãnh thổ và trên các lĩnh vực: các cơ quan
hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành-điều hành, đó là những hoạt
động được tiến hành trên cơ sở luật và để thi hành luật nhằm thực hiện chức năng
quản lí hành chính nhà nước. hoạt động chấp hành-điều hành là phương diện hoạt
động chủ yếu của cơ quan hành chính nhà nước. các cơ quan nn khác cũng thực
hiện hoạt động quản lí hc nhưng đó không phải là phương diện hoạt động chủ yếu
mà chỉ là hoạt động được thực hiện nhằm hướng tới hoàn thành chức năng cơ bản
của cơ quan nn đó như: chức năng lập pháp của quốc hội, chức năng xét xử của tòa
án nhân dân, ….chỉ có cơ quan hành chính nn mới thực hiện hoạt động quản lí
hcnn trên tất cả các lĩnh vực như: kt, văn hóa, xh,..việc thực hiện hoạt động quản lí
hcnn là nhằm hoàn thành chức năng quản lí hcnn.
+ là một hệ thống rất phức tạp, có số lượng lớn. tạo thành một hệ thống thống nhất:
gồm cơ q...
QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG
Câu 1 (4 điểm): Khái niệm quản lí hành chính công? Chủ thể và khách thể trong quản lí
hành chính công?
Khái niệm: quản lí hcc là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà
nước đối với các quá trình kinh tế xh và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ
quan trong hệ thống hành pháp tiến hành trên cơ sở các quy định của pl, nhằm thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công
dân.
Ví dụ: các hoạt động mang tính chất pháp lí như: cấp văn bằng, chứng chỉ, lập biên
bản vi phạm, thu tiền phạt. chúng có thể làm trực tiếp phát sinh, thay đổi hay chấm dứt
các mối quan hệ pháp luật hành chính cụ thế và được thực hiện bởi các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền
chủ thể quản lí hcc: là các cơ quan hành chính nhà nước, công chức lãnh đạo, cá
nhân và tổ chức được ủy quyền
đặc điểm của chủ thể quản lí hcc:
- có tính quyền lực nhà nước và luôn gắn với thẩm quyền pháp lí, nếu tách dời
thẩm quyển pháp lí thì không còn là chủ thể của qlhcc.
- Lĩnh vực hoạt động rộng, bao gồm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xh: kinh
tế, văn hóa, giáo dục, chính trị…
- Quản lí chủ yếu thông qua các quyết định qlhc, hành vi hành chính. Ví dụ: ban
hành các văn bản quy phạm pl, văn bản áp dụng pháp luật…
Chủ thể của quản lí hcc bao gồm: cơ quan hành chính nhà nước và công chức lãnh
đạo, các cá nhân tổ chức được ủy quyền
1) Cơ quan hành chính nhà nước: là cơ quan quản lí chung hay từng mặt công
tác, có nhiệm vụ chấp hành pl và chỉ đạo thực hiện chủ chương, kế hoạch
của nn.
- đặc điểm của cơ quan hcnn:
+ có chức năng quản lí hcnn trên toàn lãnh thổ và trên các lĩnh vực: các cơ quan
hành chính nhà nước thực hiện hoạt động chấp hành-điều hành, đó là những hoạt
động được tiến hành trên cơ sở luật và để thi hành luật nhằm thực hiện chức năng
quản lí hành chính nhà nước. hoạt động chấp hành-điều hành là phương diện hoạt
động chủ yếu của cơ quan hành chính nhà nước. các cơ quan nn khác cũng thực
hiện hoạt động quản lí hc nhưng đó không phải là phương diện hoạt động chủ yếu
mà chỉ là hoạt động được thực hiện nhằm hướng tới hoàn thành chức năng cơ bản
của cơ quan nn đó như: chức năng lập pháp của quốc hội, chức năng xét xử của tòa
án nhân dân, ….chỉ có cơ quan hành chính nn mới thực hiện hoạt động quản lí
hcnn trên tất cả các lĩnh vực như: kt, văn hóa, xh,..việc thực hiện hoạt động quản lí
hcnn là nhằm hoàn thành chức năng quản lí hcnn.
+ là một hệ thống rất phức tạp, có số lượng lớn. tạo thành một hệ thống thống nhất:
gồm cơ quan hcnn ở TW (và cqhcnn ở địa phương;có sự phân cấp hành chính từ
trên xuống dưới cấp tỉnh/thành phố thuộc trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố
thuộc tỉnh; xã/phường/thị trấn. tính tới thời điểm hiện nay việt nam có 58 tỉnh và 5
thành phố trực thuộc trung ương: cần thơ, đà nẵng, hà nội, hải phòng tphcm….
QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG - Người đăng: Bob Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG 9 10 361