Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý các hệ thống phân phối hàng hóa nhằm phát triển bền vững trị trường trong nước

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quản lý các hệ thống phân phối hàng hóa nhằm phát triển bền vững trị trường
trong nước
16:28' 30/11/2008

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới với việc mở cửa thị trường dịch vụ, đặc biệt là hệ thống
phân phối sẽ có tác dụng làm cho hệ thống thị trường của Việt Nam mang tính linh hoạt và cạnh
tranh hơn, làm thay đổi tư duy về kinh doanh thương mại đối với các nhà phân phối và kinh
doanh, dịch vụ trong nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế của quá trình hội nhập và nâng cao
năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa, hệ thống phân phối hàng hóa nước ta đang còn nhiều
việc phải làm.
I - Đánh giá về các hệ thống phân phối hàng hóa
Từ khi thực hiện đổi mới về hoạt động thương mại, đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư trong
nước, hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam đã tiếp cận với các loại hình phân phối văn minh, hiện đại
và đang thích ứng với nền kinh tế thị trường. Số doanh nghiệp, cơ sở phân phối dân doanh, đặc biệt là
số hộ và người buôn bán nhỏ tăng lên nhanh chóng đã góp phần làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng liên tục hằng năm, tốc độ tăng bình quân giai đoạn sau cao hơn
giai đoạn trước (xem bảng).
Cơ cấu hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam đã và đang có những biến đổi sâu sắc, từ chỗ chủ yếu do
Nhà nước, hợp tác xã chiếm độc quyền đã chuyển sang ngành bán lẻ đa loại hình với nhiều thành phần
kinh tế tham gia. Nhờ đó đã từng bước tạo ra một thị trường bán lẻ có tính cạnh tranh cao và nhiều cơ
hội lựa chọn cho người tiêu dùng mua sắm được thuận tiện, văn minh. Nếu như năm 1996, tỷ trọng trong
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của khu vực kinh tế nhà nước là 21,3%, của
khu vực kinh tế ngoài nhà nước là 77,5% và của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 1,2% thì 10 năm
sau (2006) tỷ trọng trên đã có sự chuyển dịch mạnh, tương ứng là 12,4%, 83,6% và 4,0%.
Bảng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua các giai đoạn từ 1996 đến
2007
Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh
TT
Giai đoạn/năm
ĐVT
thu dịch vụ tiêu
dùng
Giai đoạn 1996-2000
Năm 1996
tỉ đồng
145.874
I
Năm 2000
tỉ đồng
220.421
Tốc độ tăng bình quân hằng năm
%
11
Giai đoạn 2001-2005
Năm 2001
tỉ đồng
245.315
II
Năm 2005
tỉ đồng
480.300
Tốc độ tăng bình quân hằng năm
%
18,3
Năm 2006
tỉ đồng
575.000
Tốc độ tăng so với năm trước
%
20
III
Năm 2007
tỉ đồng
726.113
Tốc độ tăng so với năm trước
%
23,3
Các loại hình tổ chức bán lẻ phát triển ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh tiên
tiến, hiện đại. Cơ cấu bá...
Quản lý các hệ thống phân phối hàng hóa nhằm phát triển bền vững trị trường
trong nước
16:28' 30/11/2008
Gia nhập Tchức Thương mại thế giới với việc mở cửa thị trường dịch vụ, đặc biệt hệ thống
phân phối sẽ tác dụng làm cho hệ thống thị trường của Việt Nam mang tính linh hoạt cạnh
tranh hơn, làm thay đổi duy về kinh doanh thương mại đối với các nhà phân phối kinh
doanh, dịch vụ trong nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế của quá trình hội nhập và nâng cao
năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa, hệ thống phân phối hàng hóa nước ta đang còn nhiều
việc phải làm.
I - Đánh giá về các hệ thống phân phối hàng hóa
Từ khi thực hiện đổi mới vhoạt động thương mại, đầu nước ngoài khuyến khích đầu trong
nước, hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam đã tiếp cận với các loại hình phân phối văn minh, hiện đại
đang thích ứng với nền kinh tế thị trường. Số doanh nghiệp, sphân phối dân doanh, đặc biệt
số hộ người buôn bán nhỏ tăng lên nhanh chóng đã góp phần làm cho tổng mức bán lhàng hóa
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng liên tục hằng năm, tốc độ tăng bình quân giai đoạn sau cao hơn
giai đoạn trước (xem bảng).
Cơ cấu hệ thống phân phối hàng hóa Việt Nam đã và đang có những biến đổi sâu sắc, từ chỗ chủ yếu do
Nhà ớc, hợp tác xã chiếm độc quyền đã chuyển sang ngành bán lẻ đa loại hình với nhiều thành phần
kinh tế tham gia. Nhđó đã từng bước tạo ra một thị trường bán lẻ tính cạnh tranh cao nhiều
hội lựa chọn cho người tiêu dùng mua sắm được thuận tiện, văn minh. Nếu như năm 1996, tỷ trọng trong
tổng mức bán lẻ ng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng của khu vực kinh tế nhà nước 21,3%, của
khu vực kinh tế ngoài nhà nước 77,5% của khu vực vốn đầu ớc ngoài 1,2% thì 10 năm
sau (2006) tỷ trọng trên đã có sự chuyển dịch mạnh, tương ứng là 12,4%, 83,6% và 4,0%.
Bảng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua các giai đoạn từ 1996 đến
2007
TT Giai đoạn/năm ĐVT
Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu
dùng
I
Giai đoạn 1996-2000
Năm 1996
tỉ đồng
145.874
Năm 2000
tỉ đồng
220.421
Tốc độ tăng bình quân hằng năm
%
11
II
Giai đoạn 2001-2005
Năm 2001
tỉ đồng
245.315
Năm 2005
tỉ đồng
480.300
Tốc độ tăng bình quân hằng năm
%
18,3
III
Năm 2006
tỉ đồng
575.000
Tốc độ tăng so với năm trước
%
20
Năm 2007
tỉ đồng
726.113
Tốc độ tăng so với năm trước
%
23,3
Các loại hình tổ chức bán lẻ phát triển ngày càng đa dạng, xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh tiên
tiến, hiện đại. cấu bán lẻ đã sự đổi mới đáng kể, từ chỗ 100% ng hóa bán lthông qua các
sở bán lẻ truyền thống, đến năm 2006, theo điều tra của Bộ Thương mại (cũ), chỉ n khoảng 40% hàng
hóa bán lẻ qua chợ, khoảng 44% qua các cửa hàng bán lẻ truyền thống, và khoảng 6% do nhà sản xuất
bán thẳng cho người tiêu dùng, còn lại đã khoảng 10% (hiện nay khoảng 14% - 15%) qua các loại
hình tchức bán lẻ văn minh, hiện đại (nếu tính riêng các đô thị lớn ttỷ trọng y lên tới 20%). Một
số chợ và hầu hết cửa hàng bách hóa đã được cải tạo, nâng cấp sở và trang thiết bị, gia nhập các
Quản lý các hệ thống phân phối hàng hóa nhằm phát triển bền vững trị trường trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý các hệ thống phân phối hàng hóa nhằm phát triển bền vững trị trường trong nước - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quản lý các hệ thống phân phối hàng hóa nhằm phát triển bền vững trị trường trong nước 9 10 408