Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Chất lượng Trong Sản xuất Tinh Giản của Toyota

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

Qu n lý Ch t l ng Trong S n
xu t Tinh Gi n c a Toyota
y

Gi ng viên: ThS. D

ng M nh C

ng

1

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

M C TIÊU C A KHÓA H C
N m
c vai trò c a Qu n lý và
mb o
Ch t l ng là v khí c nh tranh c a doanh
nghi p
Quan i m Qu n lý và
m b o Ch t l ng
trong mô hình s n xu t tinh g n c a Toyota
N m
c các công c Qu n lý và
mb o
Ch t l ng
c s d ng hi n nay
Vai trò c a t t c m i nhân viên trong vi c
tham gia qu n lý và m b o ch t l ng
2

1

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

N I DUNG KHÓA H C
T ng quan v Qu n lý và

1.

•
•

m b o Ch t l

Các quan i m và Khái ni m Ch t l
Quan i m c a các DN

Quan i m c a Toyota v Ch t l

2.

•
•
•
•
•
•

ng: Khách hàng trên h t

Xây d ng ch t l ng
Qu n lý ch t l ng
Nâng cao ch t l ng

Các công c Ki m soát và

3.

ng

ng

S
Dòng ch y
Bi u
X ng Cá
g
th Ki m soát ch t l

m b o Ch t l

ng

ng

Vai trò và s tham gia c a T t c các nhân viên trong Qu n lý
và
m b o Ch t l ng

4.

•
•

ào t o nhân viên và s tham gia c a nhân viên
Xây d ng tinh th n ng i m b o ch t l ng toàn di n

3

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

PH N 1
T NG QUAN QU N LÝ
VÀ
M B O CH T L
NG

4

2

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

Ch t l

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

ng là gì?

Th o lu n v i ng i bên c nh anh/ch
a ra câu tr l i chung cho c hai
ng i

5

Ch

S

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

phát tri n c a Khái ni m Ch t l

Ch t l ng phù
Ch t l ng phù
Ch t l ng phù
Ch t l ng phù
Khách hàng

h
h
h
h

p
p
p
p

v
v
v
v

i
i
i
i

ng

Tiêu chu n
Nhu c u s d ng
Chi phí
Yêu c u c a

6

3

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

Ch t l

“Ch
d ch v
hàng v
ó áp
h .”
”

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

ng là gì?

t l ng c a m t s n ph m/
là s c m nh n c a khách
m c mà s n ph m/d ch v
ng
c mong mu n c a

7

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

C nh tranh b ng Ch t l

ng th c s n xu t Toyota

ng

Áp
Á l c c a ho t ng kinh doanh
v i doanh nghi p:

i

Duy trì ch t l ng s n ph m và d ch v
Liên t c c i ti n ch t l ng ngày càng cao
Gi m chi phí và lo i b lãng phí

8

4

Ch

ng trình

ào t o và Tri n khai

ng d ng Ph

ng th c s n xu t Toyota

C nh tranh b ng Ch t l
Áp l c c a ho t
nghi p:

ng

ng kinh doanh

i v i doanh

Luôn luôn cung c p các s n ph m và d ch v m t cách
nh t quán, n nh; không th nay t t, mai x u
Sai l ch tr...
1
Chɉɇng trình Ĉào tɞo và Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota
Quɠn lý Chɢt lɉͣng Trong Sɠn
xuɢt Tinh Giɠn cͧa To
y
ota
y
Giɠng viên: ThS. Dɉɇng Mɞnh Cɉ͝ng
1
Chɉɇng trình Ĉào tɞo và Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota
MͤC TIÊU CͦA KHÓA H͌C
Nɬm ÿɉͣcvaitròcͧaQuɠnlývàĈɠmbɠo
Nɬm ÿɉͣc vai trò cͧaQuɠnlývàĈɠmbɠo
Chɢt lɉͣng là vŸ khí cɞnh tranh cͧa doanh
nghiʄp
Quan ÿiʀm Quɠn lý và Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng
trong mô hình sɠn xuɢt tinh g͍n cͧa Toyota
Nɬm ÿɉͣc các công cͥ QuɠnlývàĈɠmbɠo
2
Nɬm ÿɉͣc các công cͥ QuɠnlývàĈɠmbɠo
Chɢt lɉͣng ÿɉͣc sͭ dͥng hiʄn nay
Vai trò cͧa tɢt cɠ m͍i nhân viên trong viʄc
tham gia quɠn lý và ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng
Quản lý Chất lượng Trong Sản xuất Tinh Giản của Toyota - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Chất lượng Trong Sản xuất Tinh Giản của Toyota - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Quản lý Chất lượng Trong Sản xuất Tinh Giản của Toyota 9 10 316