Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3529 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý cơ sở vật chất phục vụ
đào tạo của trƣờng đại học theo
quan điểm quản lý chất lƣợng tổng
thể (TQM)
Lê Đình Sơn
Trƣờng Đại học Giáo dục
Luận án TS ngành: Quản lí giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đức Chính, GS.TS.
Nguyễn Thị Mỹ Lộc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu lý luận về quản lý cơ s ở vật chất
(CSVC) phục vụ đào tạo (ĐT) của trƣờng đại học (ĐH);
nghiên cứu quan điểm TQM và xác lập mô hình vận
dụng. Khảo cứu kinh nghiệm thế giới và tìm hiểu, khảo
sát thực trạng quản lý CSVC ph ục vụ ĐT của các trƣờng
ĐH nƣớc ta. Tham chiếu kết quả nghiên cứu thực trạng
với quan điểm TQM. Thiết kế hệ giải pháp quản lý
CSVC phục vụ ĐT của trƣờng ĐH nƣớc ta theo mô hình
vận dụng đã đề xuất về lý luận. Thử nghiệm kiểm chứng
giải pháp.
Keywords: Quản lý giáo dục; Quản lý cơ sở vật chất;
Trƣờng đại học; Quản lý chất lƣợng tổng thể
Content
1. Lý do chọn đề tài
Quản lý cơ sở vật chất (CSVC), nguồn lực quan tro ̣ng của

hoạt động đào tạo (ĐT), là vấn đề còn ít đƣợc chú trọng cả trong
nghiên cứu lý luận và thực tế quản lý ở các trƣờng đại học (ĐH)
nƣớc ta. Đầu tƣ CSVC luôn cần đến những khoản tài chính lớn.
Nhƣng hiệu quả phục vụ ĐT trong nhiều trƣờng hợp chƣa tƣơng
xứng với chi phí đầu tƣ.
Đổi mới quản lý CSVC phu ̣c vu ̣ ĐT c ủa trƣờng ĐH đang là
đòi hỏi cấp thiết. Vận dụng quan điểm TQM - lựa chọn của luận
án - là một hƣớng nghiên cứu có triển vọng, có thể tác động
nâng cao hiệu quả lĩnh vực quản lý này, từ đó tác động tích cực
đến chấ t lƣơ ̣ng ĐT.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CSVC ph ục vụ
ĐT của trƣờng ĐH nƣớc ta trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng
quan điểm TQM.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Lĩnh vực quản lý CSVC của trƣờng ĐH.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các hoạt động quản lý CSVC phục vụ ĐT theo quan điểm
TQM.
4. Giả thuyết khoa học
Vận dụng TQM là lựa chọn thích hợp để đổi mới quản lý
CSVC phục vụ ĐT của trƣờng ĐH nƣớc ta hiện nay. Dịch vụ
CSVC của nhà trƣờng sẽ đƣợc tổ chức hiệu quả, góp phần nâng
cao chất lƣợng ĐT, nếu xác lập đƣợc hệ thống giải pháp vận
dụng TQM hƣớng đến phát huy tiềm năng sáng tạo của các bộ
phận phục vụ, huy động đƣợc sự tham gia, phối hợp đồng bộ
của cả đội ngũ - ngƣời dạy, ngƣời học và ngƣời phục vụ - vào
các quá trình cải tiến chất lƣợng.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu lý luận về quản lý CSVC ph ục vụ ĐT của
trƣờng ĐH; nghiên cứu quan điểm TQM và xác lập mô hình vận
dụng.
- Khảo cứu kinh nghiệm thế giới và tìm hiểu, khảo sát ...
Qu   vt cht phc v
 o ca  i hc theo
m qun lý chng tng
th (TQM)

i hc Giáo dc
Lun án TS ngành: Qun giáo dc; Mã s: 62 14 05 01
ng dn: GS.TS. Nguyc Chính, GS.TS.
Nguyn Th M Lc
o v: 2012
Abstract: Nghiên cu lun v   vt cht
(CSVC) phc v o () i h
nghiên c  m TQM và xác lp hình vn
dng. Kho cu kinh nghim th gii tìm hiu, kho
sát thc tr

 c v ng
c ta. Tham chiu kt qu nghiên cu thc trng
v  m TQM. Thit k h gi

CSVC phc v c ta theo hình
vn d xut v lun. Th nghim kim chng
gii pháp.
Keywords: Qun giáo dc; Qu    vt cht;
i hc; Qun lý chng tng th
Content
1. Lý do ch tài
 vt cht (CSVC), ngun l
 
Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Quản lý cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường đại học theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể (TQM) 9 10 913