Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý công và hệ thống kiểm soát chiến lược

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
nghiªn cøu - trao ®æi

QU¶N Lý C¤NG Vµ HÖ THèNG KIÓM SO¸T CHIÕN L¦îC
Vò ThÞ TuyÕt Mai*

gµy nay, c¸c dÞch vô vµ ho¹t ®éng
cña Nhµ n-íc ngµy cµng ®a d¹ng,
phøc t¹p vµ nhiÒu th¸ch thøc, ®ßi hái n¨ng
lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¸c c¸n bé nhµ
n-íc cÇn ph¶i ®-îc n©ng cao ®Ó cã thÓ ®¸p
øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Nh÷ng
ph-¬ng ph¸p qu¶n lý theo ph-¬ng ph¸p
truyÒn thèng sÏ kh«ng cßn thÝch hîp trong
m«i tr-êng ®Çy biÕn ®éng vµ th¸ch thøc. Nã
®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý khÐo lÐo, s¾c bÐn
vµ cã chiÕn l-îc.

N

ViÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trong khu vùc
c«ng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng cña c¸c cÊp
chÝnh quyÒn cÇn ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh qu¶n
lý liªn tôc. Qu¸ tr×nh qu¶n lý nµy ®ái hái sù
hîp t¸c, g¾n kÕt cña c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan,
ban ngµnh vµ cña ng-êi d©n. NhÊt lµ hiÖn
nay, khi sù ph¸t triÓn ®Çy biÕn ®éng cña c¸c
yÕu tè trong vµ ngoµi n-íc th× viÖc qu¶n lý
t¹i c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn ph¶i cã c¸i nh×n
tæng thÓ, cã hÖ thèng vµ mang tÝnh chiÕn
l-îc. Nh÷ng ®iÒu nµy ®ßi hái chÝnh quyÒn
c¸c cÊp cÇn n¨ng ®éng, cã sù nh×n nhËn vµ
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch chiÕn l-îc. Sù
viÖc cÇn ®-îc gi¶i quyÕt ®óng lóc vµ kÞp thêi
®Ó cã thÓ gi¶m thiÓu nh÷ng tæn thÊt, thiÖt
h¹i vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra sau ®ã.

NhËn thøc râ vai trß qu¶n lý cña Nhµ n-íc
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x·
héi chñ nghÜa (XHCN) ë ViÖt Nam, §¹i héi
lÇn thø X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®·
x¸c ®Þnh ph¶i sím "c¶i c¸ch ph-¬ng thøc ho¹t
®éng cña Nhµ n-íc..." vµ coi ®ã lµ mét trong
nh÷ng träng t©m chÝnh cña ch-¬ng tr×nh ®æi
míi vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng trong
thêi gian tíi. Ngµy 06/2/2006, Thñ t-íng
ChÝnh phñ ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 30/Q§-TTg
phª duyÖt §Ò ¸n §¬n gi¶n hãa thñ tôc hµnh
chÝnh trªn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n-íc giai
®o¹n 2007-2010.
§Ó gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô
chÝnh trÞ vµ ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch nªu trªn,
bµi viÕt nµy sÏ tËp trung ph©n tÝch nh÷ng
vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn liªn quan ®Õn
qu¶n lý nhµ n-íc vµ qua ®ã giíi thiÖu
ph-¬ng ph¸p hÖ thèng kiÓm so¸t chiÕn l-îc
nh»m gióp c¸c nhµ qu¶n lý c«ng, ®Æc biÖt
cho c¸c nhµ qu¶n lý t¹i c¸c cÊp chÝnh quyÒn
®Þa ph-¬ng cã thªm mét c«ng cô qu¶n lý
hiÖu qu¶. Bµi viÕt nµy bao gåm n¨m phÇn.

*

Vò ThÞ TuyÕt Mai, Nghiªn cøu sinh, ViÖn ChÝnh
s¸ch vµ Qu¶n lý c«ng Flinders, §¹i häc Flinders, óc.

5
qu¶n lý kinh tÕ
Sè 17 (11+12/2007)

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the ...
N
gµy nay, c¸c ch ho¹t ®éng
cña N n-íc ngµy ng ®a ng,
phøc p nhiÒu th¸ch thøc, ®ßi hái n¨ng
lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¸c c¸n bé n
n-íc cÇn ph¶i ®-îc n©ng cao ®Ó thÓ ®¸p
øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Nh÷ng
ph-¬ng ph¸p qu¶n theo ph-¬ng ph¸p
truyÒn thèng kh«ng cßn thÝch hîp trong
i tr-êng ®Çy biÕn ®éng vµ th¸ch thøc. Nã
®ßi i ph¶i cã sù qu¶n lý khÐo o, s¾c bÐn
vµ cã chiÕn l-îc.
ViÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trong khu vùc
ng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng cña c¸c cÊp
chÝnh quyÒn cÇn pi lµ mét qu¸ tr×nh qu¶n
liªn tôc. Qu¸ tr×nh qu¶n lý nµy ®ái hái sù
p t¸c, g¾n kÕt cña c¸c tæ chøc, c¸c c¬ quan,
ban ngµnh vµ cña ngi d©n. NhÊt lµ hiÖn
nay, khi sù ph¸t triÓn ®Çy biÕn ®éng cña c¸c
u tè trong vµ ngoµi n-íc th× vc qn
i c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn ph¶i cã c¸i nh×n
tæng thÓ, thèng mang nh chiÕn
l-îc. Nh÷ng ®iÒu nµy ®ßi i chÝnh quyÒn
c¸c cÊp cÇn ng ®éng, cã sù nh×n nhËn
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch chiÕn l-îc. Sù
viÖc cÇn ®-îc gi¶i quyÕt ®óng lóc kÞp thêi
®Ó tgi¶m thiÓu nh÷ng n thÊt, thiÖt
irñi ro cã thÓ x¶y ra sau ®ã.
NhËn thøc râ vai trß qu¶n lý cña Nhµ n-íc
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng
héi chñ nghÜa (XHCN) ë ViÖt Nam, §¹i héi
lÇn thø X cña §ng ng sn ViÖt Nam ®·
c ®Þnh ph¶i sím "c¶i ch ph-¬ng thøc ht
®éng cña Nhµ n-íc..." vµ coi ®ã lµ mét trong
nh÷ng tng m chÝnh cña ch-¬ng tnh ®æi
i nhiÖm vô chÝnh trÞ quan träng trong
ti gian tíi. Ngµy 06/2/2006, Thñ t-íng
ChÝnh phñ ®· ký Qut ®Þnh sè 30/Q§-TTg
phª duyÖt §Ò ¸n §¬n gi¶n hãa thñ tôc nh
cnh trªnc lÜnh c qu¶n nhµ n-íc giai
®n 2007-2010.
§Ó p phÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô
chÝnh trÞ ch-¬ng tr×nh c¶i c¸ch nªu trªn,
bµi viÕt nµy tËp trung ph©n tÝch nh÷ng
vÊn ®Ò luËn vµ thùc tiÔn liªn quan ®Õn
qu¶n nhµ n-íc qua ®ã gi thiÖu
ph-¬ng ph¸p thèng kiÓm st chiÕn l-îc
nh»m gióp c¸c nhµ qu¶n lý ng, ®Æc biÖt
cho c¸c nhµ qu¶n lý t¹i c¸c cÊp chÝnh quyÒn
®Þa ph-¬ng thªm mét c«ng qu¶n
hiÖu qu¶. Bµi viÕt y bao gåm n¨m phÇn.
5
qu¶n lý kinh tÕ 17 (11+12/2007)
nghiªn cøu - trao ®æi
QU¶N NG THèNG KIÓM SO¸T CHIÕN L¦îC
Vò TTuyÕt Mai
*
*
Vò T Tut Mai, Nghn u sinh, ViÖn Cnh
s¸ch vµ Qun ng Flinders, §¹i häc Flinders, óc.
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the
“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now!
Quản lý công và hệ thống kiểm soát chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý công và hệ thống kiểm soát chiến lược - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản lý công và hệ thống kiểm soát chiến lược 9 10 902