Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý giao tác trong CSDL quan hệ và phân tán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Quản lý giao tác trong CSDL quan hệ và phân tán
Nguyễn Văn Dương

Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS chuyên ngành: Mạng và truyền thông; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuệ
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Khái quát về giao tác được sử dụng để biểu diễn một đơn vị lôgic xử lý cơ sở dữ
liệu phải được hoàn thành trọn vẹn để đảm bảo tính đúng đắn. Thảo luận vấn đề kiểm soát
đồng thời xuất hiện khi nhiều giao tác được đệ trình cùng một lúc có thể gây trở ngại lẫn
nhau dẫn đến sinh ra các kết quả sai và vấn đề khôi phục từ các giao tác bị hỏng. Nghiên cứu
các kỹ thuật liên quan đến điều khiển trong quá trình truy cập cơ sở dữ liệu, đó là sử dụng
khóa cho điều khiển đồng thời, điều khiển đồng thời dựa vào Timestamps Ordering, các kỹ
thuật điều khiển đồng thời đa phiên bản, các kỹ thuật điều khiển đồng thời dựa trên tính hợp
lệ. Mô tả quản lý giao tác trong SQL thông qua một số chương trình cụ thể như xếp hàng thứ
tự, tính nguyên tử, giao tác chỉ đọc và vấn đề dirty read.
Keywords: Công nghệ thông tin; Cơ sở dữ liệu phân tán; Cơ sở dữ liệu quan hệ; Quản lý
giao tác

Content
MỞ ĐẦU
Ngày nay việc ứng dụng các hệ cơ sở dữ liệu vào các lĩnh vực hoạt động của xã hội đã trở
thành phổ biến. Để khai thác tốt các CSDL cần phải có các hệ QTCSDL tốt. Ngoài các chức năng
như định nghĩa, cập nhật và truy vấn cơ sở dữ liệu, các hệ QTCSDL phải làm tốt việc quản lý các
giao tác, nhất là trong môi trường đa chương trình, nhằm đảm bảo tính nhất quán của cơ sở dữ liệu.
Ở nước ta, việc sử dụng các hệ QTCSDL là phổ biến nhưng việc nghiên cứu các kỹ thuật trong
việc xây dựng các hệ QTCSDL chưa được thực hiện nhiều. Luận văn nhằm nghiên cứu về các giao
tác và quản lý giao tác trong các hệ QTCSDL. Môi trường được lựa chọn là các hệ thống đa chương

trình xử lý các giao tác đồng thời. Đây là một vấn đề có ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn, giúp việc khai
thác các CSDL được đúng đắn.
Luận văn bao gồm phần mở đầu, ba chương nội dung và phần kết luận. Chương 1 “GIỚI
THIỆU VỀ XỬ LÝ GIAO TÁC” trình bày khái niệm về giao tác được sử dụng để biểu diễn một đơn
vị logic xử lý cơ sở dữ liệu phải được hoàn thành trọn vẹn để đảm bảo tính đúng đắn, thảo luận vấn
đề kiểm soát đồng thời xuất hiện khi nhiều giao tác được đệ trình cùng một lúc có thể gây trở ngại
lẫn nhau dẫn đến việc sinh ra các kết quả sai và vấn đề khôi phục từ các giao tác bị hỏng. Chương 2
“CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG THỜI ” sẽ trình bày các công nghệ liên quan đến việc
điều khiển trong các quá trình truy cập cơ sở dữ liệu. C...
Qun lý giao tác trong CSDL quan h và phân tán
Nguyễn Văn Dương
Trường Đại hc Công ngh
Lun văn ThS chuyên ngành: Mng và truyn thông; Mã s: 1 01 10
Người hướng dn: TS. Nguyn Tu
m bảo v: 2008
Abstract: Khái quát v giao tác được s dng đ biu din một đơn vị lôgic x s d
liu phi đưc hoàn thành trn vẹn để đm bảo tính đúng đắn. Tho lun vấn đề kim soát
đồng thi xut hin khi nhiều giao tác được đệ trình ng mt lúc th gây tr ngi ln
nhau dn đến sinh ra các kết qu sai và vấn đề khôi phc t các giao tác b hng. Nghiên cu
các k thuật liên quan đến điều khin trong quá trình truy cập s d liệu, đó là sử dng
khóa cho điều khiển đồng thời, điều khiển đng thi da vào Timestamps Ordering, các k
thuật điu khin đồng thời đa phiên bản, các k thuật điều khiển đồng thi da trên tính hp
l. Mô t qun giao tác trong SQL thông qua mt s chương trình cụ th như xếp hàng th
t, tính nguyên t, giao tác ch đọc và vấn đề dirty read.
Keywords: Công ngh thông tin; sở d liu phân tán; sở d liu quan h; Qun
giao tác
Content
M ĐẦU
Ngày nay vic ng dng các h sở d liệu vào các lĩnh vực hoạt động ca hi đã tr
thành ph biến. Để khai thác tt các CSDL cn phi các h QTCSDL tt. Ngoài các chức năng
như định nghĩa, cập nht truy vấn sở d liu, các h QTCSDL phi làm tt vic qun các
giao tác, nhất là trong môi trường đa chương trình, nhằm đảm bo tính nht quán của cơ sở d liu.
c ta, vic s dng các h QTCSDL là ph biến nhưng việc nghiên cu các k thut trong
vic xây dng các h QTCSDL chưa được thc hin nhiu. Luận văn nhm nghiên cu v các giao
tác và qun giao tác trong các h QTCSDL. Môi trường được la chn là các h thống đa chương
Quản lý giao tác trong CSDL quan hệ và phân tán - Trang 2
Quản lý giao tác trong CSDL quan hệ và phân tán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý giao tác trong CSDL quan hệ và phân tán 9 10 87