Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi maihuong22890
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2682 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: Phân tích nhận định sau : lĩnh vực kinh tế thường chứa đựng nhiều mâu thuẫn và chỉ có
nhà nước mới có đủ thẩm quyền và khả năng giải quyết các mâu thuẫn đó
Câu 2: Cho biết vai trò của ngân sách nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội và giải
quyết các vấn đề xã hội
Câu 3: Trình bày và phân tích nội dung văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức với nhân dân theo
quy định tại luật cán bộ công chức hiện hành
Nếu trở thành công chức thuế, a/c sẽ thực hiện nội dung này ntn trong 1 vị trí công việc cụ thể
( vd công chức tại bộ phận kiểm tra thuế hoặc công chức tại bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người
nộp thuế )
Câu 4: Một trong những nhiệm vụ cơ bản của cơ quan thuế các cấp là tổ chức thực hiện công tác
tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của nhà nước, hỗ trợ ng nộp thuế thực hiện
nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Với hiểu biết của mình a/c hãy cho biết cơ
quan thuế các cấp cần phải triển khai những công việc gì để thực hiện nội dung này.ĐỀ

CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
02/05/2011 18:11 | 53,291 lượt xem

Câu 1: Phân tích những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ?
TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị
+ Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối, chính sách. Chính trị
biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.
+ Nhiệm vụ hành chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tính pháp luật:
+ Hành chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và công dân
phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, đảm bảo và giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội.
+ Tính pháp luật đòi hỏi các cơ quan hành chính và công chức phải đảm bảo tính quyền uy, nghĩa là phải nắm
vững quyền lực, sử dụng đúng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và
năng lực trí tuệ.
- Tính thường xuyên, ổn định và thích nghi:
+ Hoạt động hành chính nhà nước không được làm theo lối phong trào”, “chiến dịch”. Đội ngũ công chức phải
có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì phát triển của đất nước.
+ Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà
nước cung phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội.
- Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao:
+ Đối với các công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành thực tiễn là tiêu chuẩn
về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trìn...
Câu 1: Phân tích nh n nh sau : l nh v c kinh t th ng ch a ng nhi u mâu thu n và ch đị ĩ ế ườ đự
nhà n c m i có th m quy n và kh n ng gi i quy t các mâu thu n óướ đủ ă ế đ
Câu 2: Cho bi t vai trò c a ngân sách nhà n c trong vi c th c hi n công b ng xã h i và gi i ế ướ
quy t các v n xã h iế đề
Câu 3: Trình bày và phân tích n i dung v n hóa giao ti p c a cán b công ch c v i nhân dân theo ă ế
quy nh t i lu t cán b công ch c hi n hànhđị
N u tr thành công ch c thu , a/c s th c hi n n i dung này ntn trong 1 v trí công vi c c th ế ế
( vd công ch c t i b ph n ki m tra thu ho c công ch c t i b ph n tuyên truy n h tr ng i ế ư
n p thu ) ế
Câu 4: M t trong nh ng nhi m v c b n c a c quan thu các c p là t ch c th c hi n công tác ơ ơ ế
tuyên truy n, h ng d n, gi i thích chính sách thu c a nhà n c, h tr ng n p thu th c hi n ướ ế ướ ế
ngh a v n p thu theo úng quy nh c a pháp lu t. V i hi u bi t c a mình a/c hãy cho bi t c ĩ ế đ đị ế ế ơ
quan thu các c p c n ph i tri n khai nh ng công vi c gì th c hi n n i dung này.ế để ĐỀ
CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
02/05/2011 18:11 | 53,291 lượt xem
Câu 1: Phân tích những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ?
TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị
+ Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển xã hội, đưa ra đường lối, chính sách. Chính trị
biểu hiện ý chí nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền.
+ Nhiệm vụ hành chính là việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.
- Tính pháp luật:
+ Hành chính nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu mọi tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và công dân
phải tuân thủ các mệnh lệnh hành chính, đảm bảo và giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội.
+ Tính pháp luật đòi hỏi các cơ quan hành chính và công chức phải đảm bảo tính quyền uy, nghĩa là phải nắm
vững quyền lực, sử dụng đúng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín về chính trị, về phẩm chất đạo đức và
năng lực trí tuệ.
- Tính thường xuyên, ổn định và thích nghi:
+ Hoạt động hành chính nhà nước không được làm theo lối phong trào”, “chiến dịch”. Đội ngũ công chức phải
có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ trong mọi thời kì phát triển của đất nước.
+ Nhà nước là một sản phẩm của xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà
nước cung phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội.
- Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao:
+ Đối với các công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn và kĩ năng quản lý điều hành thực tiễn là tiêu chuẩn
về trình độ nghiệp vụ. Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp ở trình độ cao là cơ sở để đảm bảo thực hiện mục tiêu
chiến lược, hoạch định chính sách và chương trình dài hạn.
- Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ:
+ Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, cả
nước phục tùng chỉnh phủ trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị và chịu sự kiểm tra thường xuyên của cấp
trên, của thủ trưởng.
Quản lý hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hành chính nhà nước - Người đăng: maihuong22890
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Quản lý hành chính nhà nước 9 10 769