Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 253 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¹i häc quèc gia Hµ Néi
khoa s− ph¹m

Bµi gi¶ng

qu¶n lý hμnh chÝnh nhμ n−íc
vÒ gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
PhÇn II
(Chư¬ng tr×nh dïng cho SV khoa SP, §HQG HN)
PGS-TS §Æng xu©n h¶i - ®µo phó qu¶ng

Hµ Néi 2007

qu¶n lý hμnh chÝnh NN vÒ GD & §t.
PGS-TS. ®Æng Xu©n H¶i, §μo phó qu¶ng
- 04. 8645903; o989 54 54 29

Ch−¬ng I
mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Nhμ n−íc, qu¶n lý hμnh
chÝnh nhμ n−íc vμ c«ng vô, c«ng chøc
A. LÝ luËn chung vÒ nhµ n−íc, Nhµ n−íc CHXHCN ViÖt Nam
1. Nguån gèc cña nhµ n−íc
Nhµ n−íc lµ mét hiÖn t−îng c¬ b¶n, phøc t¹p cña mäi x· héi cã giai cÊp, lµ t¸c nh©n
biÕn ®æi cña x· héi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÝnh v× thÕ c¸c nhµ t− t−ëng ®· tiÕp cËn vµ ®−a
ra nh÷ng lý gi¶i kh¸c nhau vÒ nguån gèc ph¸t sinh ra nhµ n−íc.
ThuyÕt thÇn häc cho r»ng Th−îng ®Õ lµ ng−êi s¾p ®Æt trËt tù x· héi. Nhµ n−íc
còng vËy, ®Òu do Th−îng ®Õ s¸ng t¹o ra ®Ó b¶o vÖ trËt tù chung, hä coi Th−îng ®Õ lµ lùc
l−îng siªu nhiªn, quyÒn lùc nhµ n−íc lµ vÜnh cöu. Sù phôc tïng quyÒn lùc nhµ n−íc lµ
cÇn thiÕt vµ tÊt yÕu.
ThuyÕt gia tr−ëng cho r»ng nhµ n−íc lµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn lÞch sö gia ®×nh, lµ
h×nh thøc tæ chøc tù nhiªn cña cuéc sèng con ng−êi, nhµ n−íc cã trong mäi x· héi vµ
quyÒn lùc nhµ n−íc vÒ c¬ b¶n gièng nh− quyÒn cña ng−êi ®øng ®Çu gia ®×nh.
ThuyÕt khÕ −íc x∙ héi cho r»ng sù ra ®êi cña nhµ n−íc lµ s¶n phÈm cña 1 khÕ −íc
gi÷a nh÷ng con ng−êi sèng trong tr¹ng th¸i tù nhiªn kh«ng cã nhµ n−íc. Nh©n d©n cã thÓ
lËt ®æ nhµ n−íc vµ nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn, nÕu nh− hä vi ph¹m hîp ®ång.
ThuyÕt b¹o lùc cho r»ng nhµ n−íc xuÊt hiÖn trùc tiÕp tõ sù sö dông b¹o lùc cña thÞ
téc nµy ®èi víi thÞ téc kh¸c, mµ kÕt qu¶ lµ thÞ téc chiÕn th¾ng “nghÜ ra” 1 tæ chøc ®Æc biÖt
(nhµ n−íc) ®Ó n« dÞch kÎ chiÕn b¹i.
C¸c nhµ kinh ®IÓn cña chñ nghÜa M¸c-Lª nin ®· chØ ra r»ng: Nhµ n−íc kh«ng
ph¶i lµ 1 hiÖn t−îng vÜnh cöu, bÊt biÕn, mµ nhµ n−íc lµ 1 ph¹m trï lÞch sö, cã qu¸ tr×nh
ph¸t sinh, ph¸t triÓn vµ tiªu vong.
LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn x· héi loµi ng−êi ®· chøng tá r»ng: x· héi loµi
ng−êi ®· cã mét thêi kú dµi kh«ng cã nhµ n−íc. §ã lµ thêi kú lÞch sö kÐo dµi hµng triÖu
n¨m cña chÕ ®é c«ng x· nguyªn thuû.
Trong chÕ ®é ®ã, quyÒn lùc x· héi ®−îc g¾n víi mét hÖ thèng qu¶n lý gi¶n ®¬n: Héi
®ång thÞ téc. §ã lµ 1 h×nh thøc tæ chøc quyÒn lùc cao nhÊt cña thÞ téc gåm nh÷ng ng−êi
cao tuæi cã uy tÝn trong céng ®ång, héi ®ång ®ã quyÕt ®Þnh tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò quan
träng cña thÞ téc nh−: Tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt; TiÕn hµnh chiÕn tranh; Gi¶i quyÕt c¸c
tranh chÊp néi bé...
Nh÷ng quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thÞ téc thÓ hiÖn ý ch...
§¹i häc quèc gia Hµ Néi
khoa s ph¹m
Bµi gi¶ng
qu¶n lý hμnh chÝnh nhμ níc
vÒ gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
PhÇn II
(Chư¬ng tr×nh dïng cho SV khoa SP, §HQG HN)
PGS-TS §Æng xu©n h¶i - ®µo phó qu¶ng
Hµ Néi 2007
Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
253 Vietnamese
Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo 9 10 166