Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường trung học phổ thông Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3260 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi
lệch chuẩn ở trường trung học phổ thông Phù
Cừ, tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Song
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Phân tích, hệ thống hóa một số cơ sở lý luận về công tác hoạt động giáo dục
học sinh có hành vi lệch chuẩn tại trường Trung học phổ thông (THPT) Phù Cừ, tỉnh
Hưng Yên. Khảo sát, đánh giá và phân tích thực trạng học sinh có hành vi lệch chuẩn và
thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường
THPT Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục học
sinh có hành vi lệch chuẩn cho trường THPT Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Keywords: Quản lý giáo dục; Hoạt động giáo dục; Hưng Yên; Hành vi lệch chuẩn

Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, đất nước ta đã có sự chuyển mình trong công cuộc đổi mới
sâu sắc và toàn diện. Công cuộc đổi mới đã đem lại nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực
xã hội trong đó có giáo dục. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội trong nền kinh tế thị trường cũng
có những tác động tiêu cực. Xã hội có nhiều biến động, thay đổi về môi trường sống, quan niệm
sống, nhu cầu hưởng thụ vật chất, văn hoá...Nhiều hiện tượng tiêu cực xuất hiện trong một bộ
phận thế hệ hệ trẻ như lối sống ích kỉ, buông thả, sống không có lý tưởng hoài bão, sa vào các tệ
nạn xã hội, đắm chìm trong những trò chơi bạo lực, trò chơi không lành mạnh trên
Internet...Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường giáo dục. Số học sinh chưa ngoan,
học sinh có hành vi lệch chuẩn trong các trường học ngày càng nhiều. Việc giáo dục học sinh có
hành vi lệch chuẩn, giúp các em có hành vi và thói quen hành vi đúng đắn, phù hợp với các
chuẩn mực xã hội là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội trong đó nhà trường giữ
vai trò chủ đạo, đặc biệt là vai trò của các nhà quản lý.
Trường THPT Phù Cừ là ngôi trường nằm trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Đây vốn là một vùng quê nông nghiệp yên bình, nhân dân có truyền thống hiếu học. Tuy nhiên,

những năm gần đây, sự phát triển của đô thị đã có mặt tác dụng tiêu cực đối với tình trạng đạo
đức của học sinh. Nhiều gia đình do bố mẹ mải làm ăn kinh tế, không quan tâm đên con cái dẫn
đến hiện tượng một bộ phận học sinh chưa ngoan, học sinh có hành vi lệch chuẩn. Là một phó
hiệu trưởng phụ trách công tác an ninh, trật tự của trường THPT Phù Cừ, tôi không khỏi suy
nghĩ, trăn ...
Qun lý hoạt động giáo dc hc sinh có hành vi
lch chun trường trung hc ph thông Phù
C, tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Văn Song
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
Người ng dn: PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa
m bảo v: 2012
Abstract: Phân tích, h thng hóa mt s s lun v công tác hoạt đng giáo dc
hc sinh hành vi lch chun tại trường Trung hc ph thông (THPT) Phù C, tnh
Hưng Yên. Kho sát, đánh giá phân tích thực trng hc sinh có hành vi lch chun và
thc trng công tác qun hoạt đng giáo dc hc sinh có hành vi lch chun trường
THPT Phù C, tỉnh Hưng Yên. Đ xut mt s bin pháp qun lý hoạt động giáo dc hc
sinh hành vi lch chuẩn cho trường THPT Phù C, tỉnh Hưng Yên.
Keywords: Qun lý giáo dc; Hoạt động giáo dc; Hưng Yên; Hành vi lch chun
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong những năm gần đây, đất nước ta đã có sự chuyn mình trong công cuộc đi mi
sâu sc và toàn din. Công cuc đổi mi đã đem lại nhiu thành tu to ln trên tt c các lĩnh vực
hi trong đó có giáo dc. Tuy nhiên, s phát trin ca xã hi trong nn kinh tế th trường cũng
những tác đng tiêu cc. hi nhiu biến động, thay đi v môi trường sng, quan nim
sng, nhu cầu ng th vt chất, văn hoá...Nhiều hiện ng tiêu cc xut hin trong mt b
phn thế h h tr như li sng ích k, bng th, sng không lý tưởng hoài bão, sa vào các t
nn hi, đắm chìm trong những t chơi bạo lc, trò chơi không nh mnh trên
Internet...Điều đó đã nh hưởng không nh đến môi trường giáo dc. S học sinh chưa ngoan,
hc sinh hành vi lch chuẩn trong các tng hc ngàyng nhiu. Vic giáo dc hc sinh có
hành vi lch chun, giúp c em hành vi thói quen hành vi đúng đắn, php vi các
chun mc xã hi là trách nhim ca c gia đình, nhà tng xã hi trong đó nhà tng gi
vai tch đạo, đặc bit là vai trò ca các nhà qun .
Trường THPT PC ngôi trường nằm trên địa bàn huyn Phù C, tnh Hưng n.
Đây vn là mt vùng quê nông nghip yên nh, nhân n truyn thng hiếu hc. Tuy nhiên,
Quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường trung học phổ thông Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường trung học phổ thông Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Quản lý hoạt động giáo dục học sinh có hành vi lệch chuẩn ở trường trung học phổ thông Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 9 10 408