Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý ngoại hối

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, c¸c giao dÞch kinh phi kinh gi÷a c¸c
quèc gia l·nh thæ ngµy cµng ph¸t triÓn. Theo ®ã, c¸c giao dÞch tiÒn quèc
còng s«i ®éng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn.
Mçi quèc gia ®Òu cã ®ång tiÒn riªng cña m×nh. §ång tiÒn Êy tîng trng cho
chñ quyÒn quèc gia. C¸c chøc n¨ng cña ®ång tiÒn quèc gia nh ph¬ng tiÖn trao
®æi, thanh to¸n, cÊt tr÷ chØ gi¸ trÞ trong ph¹m vi quèc gia ®ã. Ra khái l·nh
thæ quèc gia, ®ång b¶n tÖ ph¶i thÝch nghi víi nh÷ng quy ®Þnh vµ th«ng lÖ quèc
míi cã t¸c dông trao ®æi.
§Ó b¶o chñ quyÒn quèc gia b¶o gi¸ t ®ång tiÒn cña m×nh trong
giao lu quèc tÕ, ngay nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp níc ViÖt Nam d©n chñ céng
hoµ, nhµ níc ViÖt Nam ®· ban hµnh chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi phï p víi ®-
êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ trong tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng.
th¸ng 9-1945 ®Õn th¸ng 4-1946, chÝnh phñ ta ®· biÖn ph¸p kiªn
quyÕt nhng mÒm dÎo chèng l¹i tû gi¸ kiÓu "¨n cíp" cña ®ång Quan kim, Quèc
do qu©n ®éi Tëng Giíi Th¹ch ®em vµo miÒn B¨c ViÖt Nam trong lóc phÝa ®ång
minh uû quyÒn hä vµo gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt.
Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Pp, ta ®· biÖn ph¸p ®Êu tranh gi¸,
®Êu tranh tn ®Þa víi tiÒn ®Þch. Cuèi cïng, sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ, ta ®·
quÐt s¹ch tiÒn §«ng D¬ng ë nh÷ng vïng míi gi¶i phãng, thèng nhÊt lu hµnh giÊy
b¹c Ng©n hµng ViÖt Nam trªn mét nöa ®Êt níc.
Sau khi miÒn B¾c ®îc gi¶i phãng Ng©n hµng Quèc gia ViÖt Nam (sau nµy
Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam) ®· ®Æt quan vay nî, nhËn viÖn trî vµ quan
thanh to¸n víi c¸c níc XHCN råi réng quan ngo¹i hèi víi nhiÒu níc
kh¸c trªn thÕ giíi.
1
Quản lý ngoại hối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý ngoại hối - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản lý ngoại hối 9 10 763