Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2272 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt
Nam ra làm việc ở nước ngoài
Lê Hồ ng Huyên
Trường Đại học Kinh tế
Luận án TS. ngành: Kinh tế chinh tri;̣ Mã số: 62 31 01 01
́
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quang Thao
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Khái quát những vấn đề lý luận về di chuyển lao động quốc tế, phân biệt
sự khác nhau giữa xuất khẩu lao động (XKLĐ) với hiện diện thể nhân để cung cấp
dịch vụ; hệ thống hoá lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhà nước về di
chuyển lao động ra nước ngoài làm việc; làm rõ nội dung quản lý nhà nước về di
chuyển lao động ra nước ngoài làm việc và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả
quản lý nhà nước về di chuyển lao động ra nước ngoài làm việc. Đánh giá một cách
khách quan, khoa học thực trạng quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam
ra nước ngoài làm việc để phát hiện những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về
di chuyển lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong thời gian tới. Dự báo xu
hướng di chuyển lao động ra nước ngoài làm việc; xác định quan điểm định hướng;
khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với di chuyển lao động
Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới.
Keywords. Kinh tế chính trị; Quản lý nhà nước; Lao động; Việt Nam

Content
MỞ ĐẦU
1- Tính cấp thiết của việc nghiên cứu
Ngày nay, dưới tác động của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, di chuyển quốc tế về
lao động diễn ra mạnh mẽ trên pha ̣m vi toàn c ầu. Ở Việt Nam, xuất khẩu lao động (XKLĐ)
và chuyên gia đã th ực hiện từ những năm 1980 theo phân công lao động trong Hội đồng
tương trợ kinh tế (SEV); từ năm 1991 đến nay, di chuyển lao động Việt Nam ra nước ngoài
làm việc thực hiện theo cơ chế thị trường định hướng xã hô ̣i chủ nghia đã và đang thu đư ợc
̃
những kết quả bước đầ u.
Tuy nhiên, hoạt động XKLĐ và chuyên gia vẫn còn mô ̣t số ha ̣n chế : số lượng lao
động đưa đi còn ít; chất lượng thấp, ý thức tổ chức kỹ luật và tôn trọng pháp luật của người
lao đô ̣ng chưa cao ; người lao đ ộng tự phá v ỡ hợp đồng ở nước ngoài chưa chấm dứt; quyền
lợi hợp pháp của người lao động đi làm viê ̣c ở nước ngoài chưa được bảo vệ đúng mức; các
nguồn lực do lao động đi làm việc ở nước ngoài mang lại chưa được sử dụng hiệu quả; năng
lực cạnh tranh của các doanh nghiệp XKLĐ yếu và cạnh tranh không lành mạnh; tệ nạn lừa
đảo trong XKLĐ chưa chấm dứt. Điề u đó làm cho hi ệu quả kinh tế - xã hội của XKLĐ chưa
đạt đươ ̣c như mong muốn; lơ ̣i ich của người lao đô ̣ng, của doanh nghiệp XKLĐ và lợi ích của
́
Nhà...
Quc v di chuyng Vit
c 

i hc Kinh t
Lu

: 62 31 01 01
ng dn: PGS.TS. 
o v: 2011
Abstract. nhng v n v di chuyng quc tt
s a xut khi hin din th  cung cp
dch v; h thm quc t trong quc v di
chuy vii dung quc v di
chuy u qu
quc v di chuy
c thc trng quc v di chuyng Vit Nam
 n nhng v i vi quc v
di chuyng Vic trong thi gian ti. D 
ng di chuynh ng;
khuyn ngh n qui vi di chuyng
Vic i gian ti.
Keywords. Kinh t ; Qung; Vit Nam
Content
M U
1- p thit ca viu
ng ci nhp quc t, di chuyn quc t v
ng din ra mnh m 
 u. Vit Nam, xut khng ()

 c hin t nh  ng trong Hng
 kinh t (SEV); t n nay, di chuyng Vi
c thc hi th 



 c
nhng kt qu 
.
 ng XK 

 : s ng lao
ng thc t chc k lu



 ; 

 hng m dt; quyn
li hc

 c bo v 
ngun lc c s dng hiu qu
lc cnh tranh cnh; t nn la
o m dt. 
 u qu kinh t - i c

n; 




, 
.
Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài 9 10 508