Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

Được đăng lên bởi binhbt
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2856 lần   |   Lượt tải: 16 lần
QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
NÔNG THÔN
GVC. PHAN KẾ VÂN
P.TRƯỞNG KHOA NHÀ NƯỚC
& PHÁP LuẬT

I- Một số khái niệm cơ bản
@- Nông thôn: là vùng sinh sống của tập hợp dân cư,
trong đó có nhiều nông dân. Tập hợp này tham gia vào
các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường
trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng
của các tổ chức khác; phân biệt với đô thị.
@- Phát triển nông thôn: là một quá trình tất yếu cải
thiện một cách bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội và
môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống của dân cư
nông thôn. Quá trình này, trước hết chính là do người
dân nông thôn với sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ
chức khác ( tiếp)

Khái niệm trên chỉ ra
+ Đối tượng phát triển là cư dân nông thôn
( cá nhân, gia đình/dòng họ, cộng đồng, trong đó
nông dân là chủ yếu)
+ yếu tố/ lĩnh vực phát triển là kinh tế ( nông
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…), văn hóa xã hội
và môi trường.
+ Vai trò của các bên tham gia đối với sự phát
triển( chủ thể cư dân nông thôn là chính, nhà
nước và các tổ chức khác đóng vai trò tích cực)

@- Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông
thôn là việc tổ chức không gian, hệ thống công
trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của điểm
dân cư nông thôn.
@- Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập
trung của nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau
trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã
hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định
bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản,buôn
… ( gọi chung là thôn) được hình thành do điều
kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội,văn hóa,
phong tục, tập quán và các yếu tố khác.

• @- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn
là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
thôn theo hướng tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản
phẩm và lao động các ngành công nghiệp và
dịch vụ; giảm dần tỉ trọng sản phẩm và lao động
nông nghiệp ; xây dưng kế cấu hạ tầng kinh tế xã hội,Quy luật phát triển nông thôn, bảo vệ môi
trường sinh thái; tổ chức lại sản xuất và xây
dựng quan hệ sản xuất phù hợp, xây dựng nông
thôn dân chủ, công bằng, văn minh, không
ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân

II- Vai trò phát triển của nông thôn đối với phát
triển đất nước
Nông thôn có vị trí vô cùng quan trọng đối với sự
phát triển đất nước- xuất phát từ đặc điểm của
nước ta là nước sản xuất nông nghiệp là chủ
yếu , 70% dân số sống bằng nghề nông
1/ Là địa bàn sản xuất nông sản, thực phẩm
cho người tiêu dùng của toàn xã hội
. Vì vậy, phát triển bền vững nông thôn sẽ đáp ứng
nhu cầu lương thực và thực phẩm cho toàn xã
hội

...
QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
NÔNG THÔN
GVC. PHAN KẾ VÂN
P.TRƯỞNG KHOA NHÀ NƯỚC
& PHÁP LuẬT
Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn - Người đăng: binhbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn 9 10 20