Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QPAN

Được đăng lên bởi hufl-asc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số nội dung cơ bản và đề xuất
MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
QUỐC PHÒNG – AN NINH Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI
1. Quản lý nhà nước về quốc phòng
Quản lý nhà nước về quốc phòng là một bộ phận rất quan trọng trong tổng thể quản
lý quốc gia của Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Quản lý nhà nước về quốc
phòng không phải chỉ là công việc của Bộ Quốc phòng, mà là của các bộ, ngành và
chính quyền từ trung ương đến các địa phương. Chất lượng, hiệu quả quản lý nhà
nước về quốc phòng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng nền
quốc phòng toàn dân (QPTD), bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong giai đoạn mới.
Quản lý nhà nước về quốc phòng là quá trình điều hành mọi hoạt động quốc phòng
bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch và các công cụ khác của Nhà nước trong mọi
lĩnh vực, mọi hoạt động xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ BVTQ, do hệ thống các
cơ quan của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở tiến hành theo chức năng,
nhiệm vụ, phạm vi quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị. Chủ thể quản lý nhà nước
về quốc phòng bao gồm tổng thể các cơ quan nhà nước, từ trung ương đến cơ sở,
trong đó nòng cốt là các cơ quan quản lý nhà nước. Khách thể quản lý nhà nước về
quốc phòng bao gồm tổng thể các lĩnh vực, các hoạt động xây dựng nền QPTD, tất
cả các hoạt động xã hội có quan hệ đến các cơ quan nhà nước và của toàn dân.
Toàn dân và các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia vào các hoạt động quản lý
nhà nước về quốc phòng dưới nhiều hình thức khác nhau theo cơ chế chung Đảng
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Hiện nay, nhiệm vụ quốc phòng rất nặng nề, các lực lượng tham gia vào công cuộc
xây dựng nền QPTD, đấu tranh quốc phòng rất đa dạng. Điều đó đòi hỏi quản lý
nhà nước về quốc phòng phải có tính khoa học, tính đồng bộ, tính pháp lệnh rất
cao. Vì vậy, quản lý nhà nước về quốc phòng trước hết phải thể hiện ở kế hoạch
tổng thể và được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
của từng ngành, từng địa phương trên cơ sở quan điểm đường lối của Đảng, pháp
luật, chính sách của Nhà nước. Đồng thời, phải có sự phân công, phân cấp quản lý
đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương. Do
tính đặc thù nghiêm ngặt của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QPAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QPAN - Người đăng: hufl-asc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QPAN 9 10 440