Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3211 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo
tiếp cận văn hóa tổ chức
Lê Thị Ngọc Thúy
Trường Đại học Giáo dục
Luận án TS. ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Thành Hưng, GS.TS. Nguyễn Lộc
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận của việc quản lý nhà trường tiểu học theo hướng
tiếp cận văn hóa tổ chức. Xác định cơ sở thực tiễn việc quản lý nhà trường tiểu học
theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức. Đề xuất các giải pháp quản lý cho hiệu trưởng
nhà trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức. Thử nghiệm kiểm chứng
các tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường (VHNT) và lấy ý kiến chuyên gia về giải
pháp. Nêu những kết luận khoa học và kiến nghị thực tiễn.
Keywords. Quản lý giáo dục; Quản lý nhà trường; Giáo dục tiểu học; Tiếp cận văn
hóa; Giáo dục Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quản lý xã hội, nhà trường thường được xem là một dạng cụ thể của tổ chức.
Đó là tổ chức có tính chất tương đối phức tạp, vừa có các quan hệ hoạt động nghề nghiệp và
vừa có quan hệ và hoạt động chính trị - xã hội. Trong số những tiêu chí quan trọng của nhà
trường hiệu quả như: thành tích học tập, môi trường hợp tác và tham gia, tính thẩm mỹ của
cảnh quan sư phạm và những quan hệ ứng xử, hiệu lực quản lý, kết quả thực hiện chương
trình giáo dục, hiệu suất đào tạo, v.v... thì văn hóa nhà trường là nhân tố trừu tượng bao trùm
và ảnh hưởng sâu xa lên tất cả các vấn đề trong nhà trường. Nhà trường hiệu quả phải là tổ
chức có văn hóa cao.
Đa số những nghiên cứu quản lý trường học thường dành cho những vấn đề chính
sách, quản lý nhân sự, quản lý chương trình giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục và xã
hội trong nhà trường, quản lý tài chính, v.v... Quản lý nhà trường dưới quan điểm của tiếp cận
văn hóa tổ chức thực sự là một vấn đề mới, phức tạp và chưa được các nhà quản lý quan tâm.
Đổi mới quản lý giáo dục là khâu quyết định trong đổi mới giáo dục hiện nay. Đại hội
Đảng CSVN lần thứ X vẫn tiếp tục khẳng định tiến hành đổi mới giáo dục theo hướng xã hội
hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa. [13] Nền tảng của tất cả những thành công ở đây là văn hóa
nhà trường, xét cụ thể, là văn hóa chung của nền giáo dục quốc dân. Điều này một lần nữa
được khẳng định trong Điều 5 của Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 là: Nội dung giáo dục
phải đảm bảo tính cơ bản, ... kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp bản sắc văn hóa dân
tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại ..

Trong bối cảnh đã phân tích như trên cùng với việc nhận thức ý nghĩa quan ...
Quản lý nhà trường tiu hc Vit Nam theo
tiếp cận văn hóa tổ chc
Lê Thị Ngọc Thúy
Trường Đại hc Giáo dục
Luận án TS. ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62 14 05 01
Người hướng dn: PGS.TS. Đặng Thành Hưng, GS.TS. Nguyễn Lc
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y sở lý luận ca vic quản nhà trường tiu học theo hướng
tiếp cận văn hóa tổ chức. Xác định sở thc tin vic quản lý nhà trường tiu hc
theo hướng tiếp cận văn hóa t chức. Đ xuất các giải pháp quản lý cho hiệu trưởng
nhà trường tiu hc theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chc. Th nghim kim chng
các tiêu chí đánh giá văn hóa nhà trường (VHNT) lấy ý kiến chuyên gia về gii
pháp. Nêu những kết lun khoa học và kiến ngh thc tin.
Keywords. Quản giáo dục; Quản nhà trường; Giáo dục tiu hc; Tiếp cận văn
hóa; Giáo dục Vit Nam
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong quản lý xã hội, nhà trường thường được xem một dng c th ca t chc.
Đó tổ chức nh chất tương đối phc tp, vừa các quan hệ hoạt động ngh nghiệp
vừa quan hệ hoạt động chính trị - xã hội. Trong s những tiêu chí quan trọng của nhà
trường hiu qu như: thành tích học tập, môi trường hợp tác tham gia, tính thẩm m ca
cnh quan phạm nhng quan h ng x, hiu lc quản lý, kết qu thc hiện chương
trình giáo dục, hiu suất đào tạo, v.v... thì văn hóa nhà trường là nhân tố trừu tượng bao trùm
ảnh hưởng sâu xa lên tất c các vấn đề trong nhà trường. Nhà trường hiu qu phải tổ
chức có văn hóa cao.
Đa số những nghiên cứu quản lý trường học thường dành cho những vấn đề chính
sách, quản lý nhân sự, quản lý chương trình giáo dc, t chức các hoạt động giáo dục xã
hội trong nhà trường, quản lý tài chính, v.v... Quản lý nhà trường dưới quan điểm ca tiếp cn
văn hóa tổ chc thc s là một vấn đề mi, phc tạp và chưa được các nhà quản lý quan tâm.
Đổi mi quản lý giáo dục là khâu quyết định trong đổi mới giáo dục hiện nay. Đại hi
Đảng CSVN ln th X vn tiếp tc khng định tiến hành đổi mới giáo dục theo hướng xã hi
hóa, chuẩn hóa hiện đại hóa. [13] Nền tng ca tt c những thành công đây là văn a
nhà trường, xét cụ thể, văn hóa chung của nn giáo dục quốc dân. Điều y một ln na
được khẳng định trong Điều 5 ca Luật giáo dục Việt Nam năm 2005 là: Nội dung giáo dục
phải đảm bảo tính bn, ... kế thừa phát huy truyền thng tốt đẹp bn sắc văn hóa dân
tc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại ..
Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức 9 10 497