Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3896 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường
trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, thành
phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp
Nguyễn Quốc Nam
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05
Người hướng dẫn: T.S Vũ Đình Chuẩn
Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên (ĐNGV)
các trường trung học phổ thông (THPT) theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (GV). Đánh
giá thực trạng quản lý ĐNGV các trường THPT ở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
theo chuẩn nghề nghiệp GV. Đề xuất giải pháp quản lý phát triển ĐNGV các trường
THPT ở huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp GV trong giai đoạn
hiện nay.
Keywords: Quản lý giáo dục; Giáo dục trung học; Mê Linh; Đội ngũ giáo viên; Chuẩn
nghề nghiệp
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thực trạng ĐNGV trường THPT hiện nay so với yêu cầu dạy học và giáo dục trong các
trường THPT còn rất nhiều bất cập: thiếu về số lượng, không đồng bộ về cơ cấu, chất lượng rất
hạn chế...Vì vậy, đội ngũ này chưa đáp ứng được một cách đầy đủ yêu cầu dạy học trong nhà
trường phổ thông. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng trên là do công tác quản lý
phát triển ĐNGV trường THPT còn nhiều hạn chế.
Ngày 22/10/2009, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT Quy định
Chuẩn nghề nghiệp GV THCS, GV THPT. Công văn số 660/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày
09/02/2010 của Bộ GDĐT đã Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số
30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT.
Đối với các trường các trường THPT trên địa bàn huyện Mê Linh, việc thực hiện Thông tư số
30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT về Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp GV
THCS, GV THPT và Công văn số 660/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GDĐT về việc
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/ 2009
của Bộ GD&ĐT đã được triển khai và đã thu được những kết quả ban đầu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế kể trên cần thiết phải có những giải pháp mang tính
chiến lược và biện pháp cụ thể để quản lý phát triển ĐNGV đồng bộ về cơ cấu, nâng cao về chất
lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là năng lực chuyên môn để từ đó nâng cao hiệu quả, chất
lượng giáo dục của các trường THPT trên địa bàn huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn đó, chúng tôi chọn đề tài:
“Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, Thành
phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp”, với mong muốn góp ...
Qun lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường
trung hc ph thông huyn Mê Linh, thành
ph Hà Ni theo chun ngh nghip
Nguyn Quc Nam
Trường Đại hc Giáo dc
Lun văn ThS ngành: Qun lý giáo dc; Mã s: 60 14 05
Người hướng dn: T.S Vũ Đình Chun
m bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cứu sở khoa hc v qun phát triển đội ngũ giáo viên (ĐNGV)
các trưng trung hc ph thông (THPT) theo chun ngh nghiệp giáo viên (GV). Đánh
giá thc trng quản ĐNGV các trường THPT huyn Linh, Thành ph Ni
theo chun ngh nghiệp GV. Đề xut gii pháp qun phát triển ĐNGV các trường
THPT huyn Linh, Thành ph Ni theo chun ngh nghiệp GV trong giai đon
hin nay.
Keywords: Qun go dc; Giáo dc trung hc; Linh; Đi ngũ giáo viên; Chun
ngh nghip
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thực trạng ĐNGV trường THPT hiện nay so với yêu cầu dạy học giáo dục trong các
trường THPT còn rất nhiều bất cập: thiếu về số lượng, không đồng bvề cấu, chất lượng rất
hạn chế...Vì vy, đội nnày chưa đáp ứng được một cách đầy đủ yêu cầu dạy học trong nhà
trường ph thông. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng trên là do công tác quản lý
phát triển ĐNGV trường THPT còn nhiều hạn chế.
Ngày 22/10/2009, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT Quy định
Chuẩn nghề nghiệp GV THCS, GV THPT. Công văn số 660/BGD ĐT-NGCBQLGD ny
09/02/2010 của Bộ GDĐT đã Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số
30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GDĐT.
Đối vi các trưng các trưng THPT trên địa bàn huyện Linh, việc thc hin Thông s
30/2009/TT-BGDĐT ny 22/10/2009 ca B GDĐT v Ban hành Quy đnh Chuẩn ngh nghiệp GV
THCS, GV THPT và Công văn s 660/BGD ĐT-NGCBQLGD ny 09/02/2010 của B GDĐT v việc
Hưng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông s30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/ 2009
ca BGD&ĐT đã được triển khai và đã thu được những kết quả ban đu.
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp 9 10 737