Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài chính dự án Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2069 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

ĐỖ MẠNH DŨNG

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
TUYẾN CÁP QUANG BIỂN TRỤC BẮC - NAM

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2011

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Duy Hải

Phản biện 1: ………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

..... giờ .... ngày ....... tháng ....... .. năm .............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn
thông

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đầu tư của các dự án đầu
tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thì công tác
quản lý tài chính dự án có vai trò quan trọng trong việc chống thất
thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây là vấn đề bức xúc xã
hội và là vấn đề các cấp có thẩm quyền đặc biệt quan tâm, đòi hỏi các
nhà quản lý phải tập trung nghiên cứu giải quyết. Hàng năm Ngân
sách Nhà nước dành trên 30% chi Ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực
đầu tư và xây dựng, nhưng thực tế việc quản lý sử dụng vốn đầu tư,
đặc biệt vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước đã và đang bộc lộ những
hạn chế nhất định.
Đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành Bưu chính Viễn thông
được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều công trình của Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam có quy mô lớn, hiện đại mang tầm
vóc khu vực và quốc tế đã và đang được Nhà nước đầu tư xây dựng
với mục tiêu biến Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trở
thành một trong những Tập đoàn kinh tế mạnh có khả năng cạnh
tranh cao trong quá trình hội nhập
Tập trung nghiên cứu quản lý tài chính dự án đầu tư của Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung cũng như tại dự án
đầu tư Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam nói riêng trên cơ sở các
bài học kinh nghiệm quản lý tài chính của một số dự án, tác giả mong
muốn đi sâu phân tích, đánh giá các hoạt động quản lý tài chính dự
án đầu tư xây dựng cơ bản của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam đặc biệt là công tác quản lý dự án Cáp quang biển trục Bắc –
Nam để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao “Quản lý tài

chính dự án Tuyến Cáp quang biển trục Bắc – Nam”. Chính vì ý
nghĩa thực tiễn trên, tác giả xin lựa chọn đề tài: “Quản lý tài chính dự
án Tuyến Cáp quang biển trục Bắc – Nam” làm đề tài luận văn thạc
sĩ kinh tế.
2. Tình hình ngh...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
ĐỖ MẠNH DŨNG
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
TUYẾN CÁP QUANG BIỂN TRỤC BẮC - NAM
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã s: 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC
HÀ NỘI - 2011
Quản lý tài chính dự án Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài chính dự án Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý tài chính dự án Tuyến cáp quang biển trục Bắc - Nam 9 10 814